План за дейността през 2011 година

План за работа на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол през 2011 година

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Планът за работа на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) през 2011 г. е изготвен в съответствие с изискванията на чл.6, ал.1 от ЗПСК, дефинира приоритетите в дейността на Агенцията и определя минималните цели. Негова цел е осъществяване на прозрачна и икономически ефективна приватизация на държавните активи като средство за преструктуриране на икономиката, привличане на инвестиции и осигуряване на приходи в бюджета от приватизация и следприватизационен контрол.

Планът съдържа прогноза за брой приватизационни продажби и брой дружества с извършен следприватизационен контрол, очаквани постъпления от продажби и в резултат на дейността по следприватизационен контрол, както и размера на необходимите разходи, свързани с процесите на приватизация и следприватизационен контрол.


II. РЕСУРС ОТ ОБЕКТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ПРИВАТИЗАЦИОННИ ДОГОВОРИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ

1. Актуално състояние на ресурса от дружества, подлежащи на приватизация

Преобладаващата част от държавните активи, които са били определени за продажба са приватизирани. Към настоящия момент Агенцията за приватизация разполага с ресурс от 22 дружества с над 50 на сто държавно участие (мажоритарни пакети). При някои от тях все още съществуват правни проблеми, свързани със собствеността им, а при други процедурите зависят от действия и решения, които следва да бъдат осъществени от други ведомства. В списъка-приложение №1 към чл.3, ал.1 от ЗПСК (т.нар. “забранителен“ списък) са включени други 173 търговски дружества, част от които след необходимите нормативни промени могат да бъдат успешно приватизирани.

Ресурсът от дружества с под 50 на сто държавно участие в капитала (миноритарни пакети) е съставен от 126 търговски дружества. Той включва 76 пакети от акции/дялове, които представляват под 10% от капитала на съответните дружества. По-голямата част от предлаганите пакети акции са от дружества, които не са публични, което ги прави неатрактивни за инвеститорите. Продажбата на друга, немалка част от дружествата с миноритарно държавно участие в капитала е блокирана поради реституционни претенции, както и заведените по повод на това съдебни дела (40 бр.).

Към настоящия момент по отношение на пакети от акции/дялове от капитала на 147 дружества, включени в Списъка по чл.11, ал.2 от ЗПСК се допуска плащане с непарични платежни средства.


2. Потенциални възможности за увеличаване на ресурса от дружества, подлежащи на приватизация

• приватизационна продажба на миноритарното държавно участие в капитала на електроразпределителни дружества;
• изменение на ЗПСК в частта – списък Приложение № 1 към чл.3, ал.1 от ЗПСК - да бъде преразгледан и съответно променен т. нар. “забранителен списък”, като от него отпаднат дружествата, които биха могли да бъдат успешно приватизирани;
• след обнародване на ЗИД на Закона за държавна собственост (ДВ,бр.87 от 05.11.2010г.) – определяне на ресурса от имоти - частна държавна собственост съвместно с Областните администрации;
• новообразувани търговски дружества и обособени части в резултат на преструктуриране на държавни предприятия;
• при разваляне с влязло в сила съдебно решение на вече сключени приватизационни договори;
• предмет на приватизационни сделки могат да бъдат и дружества по отношение на които е прекратено производство по несъстоятелност, както и дружества, предложени за ликвидация, но процедурата не е стартирала.

През 2011 г. броят на продажбите на миноритарни пакети може да се увеличи след произнасяне на компетентните органи по предявени реституционни претенции и установяване на точния брой акции/дялове, които могат да бъдат предмет на приватизационна продажба.


III. ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ

1. Приоритети

Безспорен приоритет в работата на Агенцията за приватизация през 2011 г. ще бъде приключването на процедурата за приватизация на държавното участие в капитала на “Булгартабак - Холдинг” АД, гр. София. През 2010 г. Надзорния съвет на АПСК одобри консултантския договор, сключен между АПСК и “Ситигруп Глобал Маркетс Лимитид” за възлагане на дейности по подготовката за извършване на приватизацията на пакет от акции от капитала на “Булгартабак Холдинг” АД, гр. София, собственост на Българската държава. След изготвяне и приемане на правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум ще бъдат разгледани възможните методи за приватизация и ще стартира продажбата на Холдинга.

Приоритетни проекти ще бъдат продажбите на миноритарни пакети (до 33%), собственост на Българската държава в капитала на електроразпределителните дружества - "Е.ОН България продажби” АД, гр. Варна и "Е.ОН България мрежи" АД, гр. Г.Оряховица. Това участие би представлявало сериозен интерес за инвеститорите и очакванията на АПСК по отношение на паричните постъпления в държавния бюджет от тези приватизационни сделки са високи. Направен е анализ на възможните методи за осъществяване на приватизационна процедура за продажба на миноритарните пакети. Предстои провеждане на процедура за избор на инвестиционен посредник, включително за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, приватизационната оценка и информационен меморандум за държавното участие в капитала на горепосочените дружества.

АПСК има готовност да работи през 2011 г. за раздържавяването на “ВМЗ” ЕАД, гр.Сопот като друг приоритетен проект. Дружеството е включено в списъка на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, които са от значение за националната сигурност на Р България. Реализирането на приватизационната сделка се определя от одобряването от Народното събрание на стратегия за приватизация. През 2010 г. бе изготвен актуализиран проект на стратегия за приватизация на “ВМЗ” ЕАД, гр. Сопот, който следва да бъде внесен в Министерски съвет и съответно за одобрение от Народното събрание на Р България. Приоритетни при една приватизационна сделка ще бъдат постигане на добра цена, покриване на задълженията на дружеството към държавата и запазване на производството и работните места, което е изключително важно за региона.

Важна задача пред АПСК ще бъде създаване на ефективна организация по отношение на разпореждането с имоти – частна държавна собственост, ново правомощие на АПСК, създадено със ЗИД на ЗПСК от 05.03.2010 г. (обн. ДВ, бр.18). Със Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността (обн. ДВ, бр 87 от 05.11.2010 г.), бе определен прага за стойността на имотите - частна държавна собственост, за продажбата на които компетентен орган ще е АПСК. Съгласувано с областните управители, на първо място ще бъде определен ресурсът от обекти, както и методите за тяхната продажба.


Приоритети в дейността по следприватизационен контрол през 2011 г. ще бъдат:

• Приключване с констатации на следприватизационния контрол по изпълнението/неизпълнението на изискуемите задължения по сключените приватизационни договори до 2009 г. вкючително;
• До края на 2011 г. приключване с констатации на следприватизационния контрол по изпълнението/неизпълнението на изискуемите за 2010 г. задължения на 80% от контролираните приватизационни договори;
• Осъществяване на контрол на място в приватизираните дружества с цел повишаване коректността при отчитане изпълнението/неизпълнението на поетите задължения и минимизиране на риска при следприватизационния контрол;
• Своевременно предявяване на исковете за неизпълнение на задълженията на купувачите по приватизационните договори по съдебен ред и предприемане на действия за обезпечаване на исковете в хода на съдебното производство;
• Изготвяне на заявления до съдилищата за издаване на заповеди за незабавно изпълнение за вземанията, представляващи неизплатени вноски от разсрочената част от цената по приватизационните договори и своевременно предприемане на действия за обезпечаването им;
• Вписване на законни ипотеки върху имуществото на купувачите по приватизационни договори, както и на приватизираните дружества в определените от закона случаи;
• Ревизия на извършения и приет вече инвестиционен контрол и особено по тези приватизационни договори, по които инвестиционните ангажименти са отчетени и приети предсрочно;
• Извършване на анализ на събираемостта на вземанията, произтичащи от неизпълнението на клаузите в приватизационните договори, като се направи оценка за очакваните постъпления при отчитане на вероятността (ниска, средна, висока) за получаването им;
• Във връзка с поискана от АПСК проверка от Сметната палата, и в случай на направени предписания, АПСК ще предприеме всички действия за изпълнението им.


За успешната работа на АПСК през 2011 г., изключително значение ще има осигуряването на допълнителен ресурс от обекти на приватизация. В тази връзка е необходимо ефективно взаимодействие с принципалите за преразглеждане на дружествата, включени в списъка по чл.3, ал.1 от ЗПСК, т. нар. “забранителен списък”, и след внимателна оценка да отпаднат дружествата, за които има инвеститорски интерес и при продажбата на които би могло да се постигне желаната цена. За част от включените в списъка дружества вече е отпаднала необходимостта от запазване на контрола на държавата в тях – те не осъществяват към настоящия момент специфични социални функции, важни за националната сигурност. Допълнителен мотив е, че в сферата на дейност на някои от дружествата са налице развити пазарни отношения и услуги - съответния пазар ще се отваря все повече за чужди или местни компании и в дейността ще има все повече конкуренция.

Освен ограничения ресурс от дружества, подлежащи за приватизация, риск за постигане на поставените цели и през 2011 г. ще бъде влиянието на финансовата и икономическа криза. Инвеститорите са въздържани към нови проекти, и в този смисъл не можем да разчитаме на голям интерес към предлаганите за приватизация обекти.2. Цели

АПСК си поставя цели, които следва да бъдат постигнати в процеса на приватизация и следприватизационен контрол:
• приключване на приватизацията на големите държавни дружества, предназначени за продажба;
• осигуряване на парични постъпления в държавния бюджет;
• провеждане на активен маркетинг с цел привличане на инвеститорски интерес;
• постигане на икономически ефективна приватизация;
• реализиране на ефективен и ефикасен следприватизационен контрол по отношение на поетите от купувачите задължения;
• повишаване ефективността и ефикасността на процесуалната защита в хода на исковото и изпълнителното производства.

Постигане на целите при спазване на следните принципи:
• осигуряване на равнопоставеност на инвеститорите;
• поддържане на правила и механизми за яснота и прозрачност при провеждане на процедурите;
• ефективност, ефикасност и икономичност при усвояване на предоставените средства от Фонда за покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол (ФПРПСК) за осъществяване на дейностите по подготовка на приватизационния процес и контрол на изпълнението на поетите от купувачите задължения.


2.1. Брой приватизационни продажби

Прогнозата за очаквания брой приватизационни сделки е изготвена след отчитане на състоянието на подлежащия за приватизация ресурс, приватизационната готовност на дружествата в края на м. октомври 2010 г. и след като е направена оценка на влиянието на финансовата криза. АПСК предвижда през 2011 г. да осъществи продажбата на 10 пакети от акции/дялове от капитала на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие и на 30 пакети от акции/дялове от капитала на търговски дружества с под 50 на сто държавно участие. (Приложение 1)

АПСК ще насочи усилията си към осъществяване на приватизационните продажби на подлежащите за приватизация търговски дружества с държавно участие в капитала, включени в нейния ресурс, за чиято продажба няма правни или други проблеми.

В прогнозата не са включени продажби на имоти-частна държавна собственост, дъщерни дружества, обособени части от дружества, включени в списъка - Приложение № 1 към чл.3, ал.1 от ЗПСК (т.нар. “забранителен списък“). През предстоящата година АПСК очаква да реализира такива продажби след анализ на възможностите за това.


2.2. Дружества с извършен следприватизационен контрол

В края на трето тримесечие на 2010 г. АПСК осъществява следприватизационен контрол на изпълнението на изискуемите задължения по приватизационните договори, в т.ч. подлежащи на контрол по отношение на изплащането на цената са 240 приватизационни договора, изпълнението на инвестиционни програми се следи по отношение на 10 договора.

АПСК планира през 2011 г. да осъществи следприватизационен контрол върху изпълнението на задълженията, приети с приватизационните договори на до 200 дружества.


2.3. Договорени плащания от очаквани приватизационни продажби и парични постъпления от дейността по следприватизационен контрол

Прогнозата за очакваните договорени плащания е разработена на база на предвидените за приватизация обекти през 2011 г. Договорените плащания в парични средства се предвижда да бъдат в размер на 248 600 хил. лева. Основната част от прогнозните договорени плащания в парични средства се очакват от финализирането на сделките за “Булгартабак - Холдинг” АД и продажбата на държавното участие в капитала на две от електроразпределителните дружества - "Е.ОН България продажби” АД, гр. Варна и "Е.ОН България мрежи" АД, гр. Г.Оряховица.

От продажби на мажоритарни пакети и миноритарни пакети, за част от капитала на които се допуска плащане с компенсаторни инструменти, се очакват договорени плащания в непарични платежни средства, по номинална стойност в размер на 1 500 хил. лева.

Планираните парични постъпления от следприватизационен контрол през 2011 г. са в размер на 6 032 хил. лева, в т.ч. приходи от редовни падежи, издадени в полза на АПСК изпълнителни листа и сключени спогодби за разсрочване на вземанията.

Общо очакваните постъпления от дейностите по приватизация и следприватизационен контрол през 2011 г. са в размер на 254 632 хил. лева в парични средства и 1 500 хил.лева в компенсаторни инструменти по номинална стойност. (Приложение 2)


2.4. Разходи за дейностите по приватизация и следприватизационен контрол

Разходите за дейността по приватизация на държавни предприятия през 2011 г. са прогнозирани в размер на 6 988 хил. лева, съгласно одобрения разходен таван в тригодишната бюджетна прогноза на Фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол. (РМС №.558/29.07.2010 г.) (Приложение 2).

Средствата са предвидени за материално-техническо осигуряване на дейностите по приватизацията и финансиране на приватизационния процес, включително за изготвяне на правни анализи, приватизационни оценки и информационни меморандуми, за осъществяване на консултации и експертни становища от външни фирми, процесуално представителство, заплащане на инвестиционни посредници и приватизационни агенти. Предвиждат се разходи за държавни и съдебни такси, извършвани във връзка със съдебни дела, страна по които е АПСК, както и разходи за безспорно дължими от АПСК суми съгласно влезли в сила съдебни решения.

В общата сума на разходите са включени и средства за публикуване на решения и обяви на Агенция съгласно ЗПСК, за маркетингови дейности, в това число за публикации и реклама във всекидневници и специализирани издания.

Прогнозата е съобразена с предстоящата подготовка на приватизационни сделки от мащаба на “Булгартабак–Холдинг”АД, миноритарни пакети от капитала на електроразпределителните дружества, както и на дружества, чиито акции предстои да бъдат апортирани в “Държавна консолидационна компания” ЕАД, като за целта са предвидени разходи за заплащане на възнаграждение на консултанти и/или инвестиционни посредници.

В прогнозата не са включени вероятни разходи за подготовка за приватизация на обособени части от имуществото на търговски дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, имоти - частна държавна собственост, както и на дялове или акции – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества.


3. Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на плана

• Липса на инвеститорски интерес към конкретни търговски дружества;
• Влияние на световната икономическа криза върху инвестиционния процес;
• Влошаване на финансовото състояние на определени търговски дружества, подлежащи на приватизация, вследствие на което намалява инвеститорския интерес към тях;
• Липса на съдействие и сътрудничество между институциите, заинтересованите лица и търговските дружества;
• Дълги срокове по решаване на съдебни спорове;
• Липса на активи и финансов ресурс на купувачи с просрочени задължения към АПСК по влезли в сила осъдителни решения за дължими част от цена и неустойки за неизпълнени договорни задължения;
• Недостатъчна финансова обезпеченост на дейностите по приватизация и следприватизационен контрол.

НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ
Подготвителна работа по приватизационните проекти
• набиране или актуализиране на правната и финансовата информация за съответното дружество;
• изясняване размера на държавното участие в капитала на дружествата;
• определяне на възможностите за продажба на държавния дял в капитала на дружествата;
• разрешаване на проблеми, зависещи от действията на други държавни ведомства и институции;
• съгласуване по целесъобразност на приватизационните процедури на дружествата от ресурса на АПСК с отрасловите министерства;
• възлагане на външни изпълнители изготвянето или актуализацията на анализ на правното състояние, приватизационна оценка, информационен меморандум за съответното дружество.
Определяне на метод за приватизация
• определяне на предварителни квалификационни изисквания към участниците в съответната приватизационна процедура;
• методът “публично оповестен конкурс” ще се използва при продажбата на дружества, чиято приватизационна процедура се предхожда от изготвяне и одобряване на стратегия за приватизация и с оглед на особеностите на обекта на приватизация в правен и финансов аспект, на значението на предмета на дейност на съответното дружество, както и в случаите, в които освен покупната цена се поставят и други критерии за оценяване и се вменяват на купувача съществени следприватизационни задължения;
• методът “публичен търг с явно наддаване” ще се прилага при продажбата на голяма част от дружествата с повече от 50 на сто държавно участие в капитала и на техни обособени части, тъй като при този метод процедурата е облекчена и се гарантира по-голяма бързина;
• методите “централизиран публичен търг” и “неприсъствен публичен търг” ще се използват предимно при продажбата на миноритарни пакети от акции/дялове. Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол ще продължи да възлага чрез договор, техническото изпълнение на централизираните публични търгове и на неприсъствените публични търгове;
• публично предлагане ще се прилага по отношение на пакети акции от емисии, които са вписани или за които предстои вписване в регистъра на публичните дружества към Комисията за финансов надзор;
• приемане на отправено търгово предложение по реда на чл.149 от ЗППЦК.

Маркетинг и връзки с обществеността
• отразяване чрез интернет-страницата на информация за хода на приватизационните процедури, както и на кратки описания на фактическото правно и финансово състояние на съответните дружества, подготвяни за продажба;
• публикуване на кратки съобщения в средствата за масова информация;
• публикуване в пресата на определените от ЗПСК като задължителни съобщения при обявяване за приватизация на държавно участие в капитала на новообразувани дружества, както и при приемане на решение за метод за приватизация;
• оповестяване чрез интернет-страницата на “БФБ-София”АД на информационните меморандуми и проспектите на търгуваните дружества при провеждането на неприсъствените публични търгове и централизираните публични търгове;
• публикуване на рекламни съобщения за големи и приоритетни приватизационни проекти в чуждестранни издания;
• провеждане на интервюта, брифинги и пресконференции;
• участие на представители на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол във форуми и мероприятия, организирани от други институции или организации.

Контрол на приватизационните договори
• Изготвяне на график за приключване с констатации на следприватизационния контрол по изпълнението на изискуемите задълженията по приватизационните договори до 2009 г. включително.

• Изготвяне на План за осъществяване на проверки на място в приватизираните дружества с цел повишаване коректността при отчитане на изпълнението, респ. неизпълнението на поетите с приватизационните договори задължения.
• Изготвяне на уведомления до купувачите по приватизационните договори за представяне на всички отчетни документи, необходими за доказване на изпълнението на поетите с договорите задължения за 2010г.
• Анализ на получените отчети от купувачите и изготвяне на график за приключване с констатации на следприватизационния контрол по изпълнение на изискуемите задълженията по приватизационните договори за 2010 г.
• Събиране на писменна информация от компетентните държавни институции, доказваща изпълнението/ неизпълнението на задълженията от страна на купувачите по приватизационните договори - НОИ, ЦРОЗ, Централен депозитар, Агенция по вписванията, РИОСВ, НАП, ДА “ДР и ВВЗ”, ДКЕВР, КФН, КЗК и др. При необходимост – извършване на съвместни проверки;
• Осъществяване на контрол за спазване на реда и сроковете:
- Изготвяне на уведомителни писма до купувачите за предстояща вноска по разсрочената част от цената.
- Уведомяване на купувачите по всички сделки с настъпил падеж през периода, изпаднали в забава по отношение на изпълнение на задължението си за изплащане на цената.
- Предложения за начисляване на неустойки и лихви за забава, както и за предявяването им по съдебен ред.
- Приемане на постъпили плащания в парични и непарични платежни средства и нареждане на сумите към Централен депозитар, Централен републикански бюджет, Министерство на финансите и дружествата, за чиито обособени части са постъпили плащания по разсрочената част от цената.
• Преглед на договори с приети за изпълнени инвестиционни програми и социални задължения за минали периоди.
• Анализ на дейността по отношение на осъществения следприватизационен контрол и отразяване на резултатите в тримесечни отчети до Изпълнителния съвет на АПСК.

Правно осигуряване на следприватизационния контрол
• Предявяване на исковете за неизпълнение на задълженията на купувачите по приватизационните договори по съдебен ред и надлежното им обезпечаване, както и изготвяне на молби за издаване на заповеди за незабавно изпълнение за вземанията, представляващи неизплатени вноски от цената по приватизационните договори и своевременно предприемане на действия за обезпечаването им в нормативно изискуемите срокове и в съотвествие с действащите вътрешни правила.
• Своевременно вписване на законни ипотеки върху имуществото на купувачите по приватизационни договори, както и върху имущество на приватизираните дружества за дължими частни държавни вземания, представляващи начислени неустойки, лихви за забава и просрочени вноски по цена, в случаите на констатирано неизпълнение от страна на купувачите на приватизационните договори през 2010г.
• Осъществяване на контрол за спазване на сроковете при предявяване на вземанията на АПСК в производство по несъстоятелност или ликвидация на купувачите по приватизационните договори, както и по отношение на приватизирани дружества в случаите на вписано обезпечение.
• Своевременно събиране на съдебни книжа, вписване на обезпечителни заповеди, издадени по молби от АПСК, снабдяване с изпълнителни листа в полза на АПСК и предприемане на действия за образуване на изпълнително производство.
• Системен контрол върху дейността на отдел „Правно осигуряване на следприватизационния контрол" относно дейността по засилване на правната защита на частните държавни вземания чрез предприемане на активни действия при образуване на изпълнителните дела, както и в рамките на вече започналите изпълнителни производства чрез своевременно и точно насочване на най-ефективните принудителни способи за изпълнение.
• Анализ на дейността по отношение правното осигуряване на следприватизационния контрол и отразяване на резултатите в тримесечни отчети до Изпълнителния съвет на АПСК.