План за дейността през 2010 година

План за работата на Агенцията за приватизация през 2010 година

 


I. ВЪВЕДЕНИЕ

Планът за работа на Агенцията за приватизация (АП) през 2010 г. е изготвен в съответствие с изискванията на чл.6, ал.1 от ЗПСК, дефинира приоритетите в дейността на Агенцията и определя целите през 2010 г. Той съдържа прогноза за очаквания брой на продажбите, договорените плащания, както и размера на необходимите разходи, свързани с приватизационния процес.

Приватизацията в Република България, като процес на прехода, е в заключителен етап. Въпреки това тя остава важно средство за привличане на инвестиции при осъществяване на преструктуриране на нереформирани сектори на икономиката и за осигуряване на приходи в бюджета, особено необходими в период на криза. Процесът на приватизация досега е отбелязал значителен напредък. Раздържавена е по-голяма част от предприятията от основните отрасли на икономиката. Общият размер на приватизираните дълготрайни активи възлиза на 65.49% спрямо размера на всички държавни активи и 99.18% спрямо подлежащите на приватизация активи, по балансова стойност към 31.12.1995 г.

При изготвяне на прогнозата за броя на очакваните приватизационни продажби и размера на очакваните договорени плащания е взето предвид обстоятелството, че ресурсът от обекти, подлежащи за приватизация e значително ограничен. От друга страна дейността на АП и през 2010 г. ще се осъществява в условията на финансова и икономическа криза, което представлява риск за постигане на поставените цели.


II. РЕСУРС ОТ ДРУЖЕСТВА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

1. Актуално състояние

Преобладаващата част от държавните активи, които са били определени за продажба са приватизирани. Към настоящия момент Агенцията за приватизация разполага с ресурс от 24 дружества с над 50 на сто държавно участие (мажоритарни пакети) (Приложение 1). При някои от тях все още съществуват правни проблеми, свързани със собствеността им, а при други процедурите зависят от действия и решения, които следва да бъдат осъществени от други ведомства. В списъка-приложение №1 към чл.3, ал.1 от ЗПСК (т.нар. “забранителен“ списък) са включени други 173 търговски дружества, част от които след необходимите нормативни промени могат да бъдат успешно приватизирани.

Ресурсът от дружества с под 50 на сто държавно участие в капитала (миноритарни пакети) е съставен от 126 търговски дружества (Приложение 2). Той включва 74 пакети от акции/дялове, които представляват под 10% от капитала на съответните дружества. По-голямата част от предлаганите пакети акции са от дружества, които не са публични, което ги прави неатрактивни за инвеститорите. Продажбата на друга, немалка част от дружествата с миноритарно държавно участие в капитала е блокирана поради реституционни претенции, както и заведените по повод на това съдебни дела (63 бр.).

Съществуващи проблеми затрудняват продажбата на други 42 миноритарни пакети от акции/дялове от търговски дружества с държавно участие в капитала, които са декапитализирани и реално не осъществяват дейност или за които има заведени дела и чиито акции са запорирани.

С последното изменение и допълнение на списъка по чл.11, ал.2 от ЗПСК, общо при продажбата на пакети от 105 дружества с миноритарно държавно участие в капитала, се допуска плащане с непарични платежни средства.


2. Дружества, чието раздържавяване се предхожда от разработване на стратегии за приватизация

Раздържавяването на дружествата, които са от значение за националната сигурност се предхожда от изготвяне на стратегии за приватизация, които да гарантират запазване на обществения интерес. Изготвени са проекти на стратегии за приватизация на “ВМЗ” ЕАД, гр. Сопот и “Кинтекс” ЕАД, гр. София, които следва да бъдат внесени в Министерски съвет и съответно за одобрение от Народното събрание на Р България.


3. Потенциални възможности за увеличаване на ресурса от дружества, подлежащи на приватизация

• приватизационна продажба на до 15% от акциите на държавни енергийни дружества от структурата на “Български енергиен холдинг” ЕАД (“БЕХ” ЕАД) или от самия холдинг в случай, че се вземе решение за това;
• приватизационна продажба на миноритарното държавно участие в капитала на електроразпределителните дружества;
• изменение на ЗПСК в частта – списък Приложение № 1 към чл.3, ал.1 от ЗПСК - да бъде преразгледан и съответно променен т. нар. “забранителен списък”, като от него отпаднат дружествата, които биха могли да бъдат успешно приватизирани;
• изменения и допълнения на ЗПСК, които да позволяват на Агенцията за приватизация да осъществява продажби на дъщерни дружества, обособени части от дъщерни дружества, както и обособени части и дъщерни дружества на дружества, включени в ”забранителния списък” - по този начин продажбата, включително и на опосреденото държавно участие би се осъществявала по реда на ЗПСК и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
• новообразувани търговски дружества и обособени части в резултат на преструктуриране на държавни предприятия;
• при разваляне с влязло в сила съдебно решение на вече сключени приватизационни договори;
• предмет на приватизационни сделки могат да бъдат и дружества по отношение на които е прекратено производство по несъстоятелност, както и дружества, предложени за ликвидация, но процедурата не е стартирала.

През 2010 г. броят на продажбите на миноритарни пакети може да се увеличи след произнасяне на компетентните органи по предявени реституционни претенции и установяване на точния брой акции/дялове, които могат да бъдат предмет на приватизационна продажба.
III. ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ

1. Приоритети

Безспорен приоритет в работата на Агенцията за приватизация през 2010 г. ще бъде приключването на процедурата за приватизация на държавното участие в капитала на “Булгартабак - Холдинг” АД, гр. София. През януари 2009 г. АП започна работа по проекта и той стана най-важният в дейността й през 2009 година. С цел създаване на благоприятни предпоставки за успешна приватизация на Холдинга бяха осъществени активни маркетингови мероприятия. Изготвени са правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум за дружеството и е открита процедура за провеждане на открит конкурс за избор на консултант при приватизацията на дружеството. Цел на АП през 2010 г. ще бъде успешното финализиране на процедурата за приватизация на държавното участие в капитала на “Булгартабак - Холдинг” АД.

Агенцията за приватизация има готовност да работи през 2010 г. за раздържавяване на “ВМЗ” ЕАД, гр. Сопот като следващ приоритетен проект. Дружеството е включено в списъка на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, които са от значение за националната сигурност на Република България. Реализирането на приватизационната сделка се определя от одобряването от Народното събрание на Стратегия за приватизация на “ВМЗ” ЕАД.

В случай, че се вземе решение, съществува потенциална възможност миноритарни пакети акции от капитала на “Български енергиен холдинг” ЕАД, гр. София (“БЕХ” ЕАД) или от капитала на дружества от структурата му, да бъдат предложени за продажба на “БФБ-София”АД и/или на европейска фондова борса. От продажбата на тези пакети от акции би могло да се постигне висока продажна цена и привличане на сериозен финансов ресурс за финансиране на енергийни проекти на Холдинга. И в двата случая листването на акции ще се отрази благоприятно на капиталовия пазар и ще подобри управлението на дружествата. Тъй като към настоящия момент “БЕХ” ЕАД е включено в “забранителния списък”, тази възможност не е взета в предвид при планирането на очакваните показатели на плана за работа на АП през 2010 г.

Приоритетни проекти ще бъдат продажбите на миноритарни пакети от електроразпределителните дружества. Към настоящия момент държавата притежава миноритарно участие (до 33%) в капитала на тези дружества. Това участие би представлявало сериозен интерес за инвеститорите и очакванията на Агенцията за приватизация по отношение на паричните постъпления в държавния бюджет от тези приватизационни сделки са много високи. С оглед на тези факти и при наличие на решение за реализиране на приватизационни продажби, би могла да се стартира процедура, която в кратки срокове ще осигури допълнителни приходи от приватизация в държавния бюджет и в “сребърния фонд”.


2. Цели

АП си поставя цели, които следва да бъдат постигнати в процеса на приватизация:
• приключване на приватизацията на големите държавни дружества, предназначени за продажба;
• осигуряване на парични постъпления от приватизация в държавния бюджет и в “сребърния фонд”;
• провеждане на активен маркетинг с цел привличане на инвеститорски интерес;
• постигане на икономически ефективна приватизация.

Постигане на целите при спазване на следните принципи:
• осигуряване на равнопоставеност на инвеститорите;
• поддържане на правила и механизми за яснота и прозрачност при провеждане на процедурите;
• ефективност, ефикасност и икономичност при усвояване на предоставените средства от Фонда за покриване разходите за приватизация (ФПРП) за осъществяване на дейностите по подготовка на приватизационния процес.


2.1. Брой сделки

През 2010 г. АП ще насочи усилията си към осъществяване на приватизационните продажби на подлежащите за приватизация търговски дружества с държавно участие в капитала, включени в нейния ресурс, за чиято продажба няма правни или други проблеми. Предвижда се продажба на 10 мажоритарни пакета и на 40 миноритарни пакета от акции/дялове от капитала на търговски дружества с държавно участие.

Прогнозата за очаквания брой приватизационни сделки е изготвена след отчитане на състоянието на подлежащия за приватизация ресурс, приватизационната готовност на дружествата и след като е направена оценка на влиянието на финансовата криза.

Агенцията за приватизация ще работи активно освен по приоритетните си проекти и по приватизационните процедури за продажба на дружества с мажоритарно държавно участие, посочени в списъка в Приложение 3.


2.2. Договорени плащания

Прогнозата за очакваните договорени плащания през 2010 г. е разработена на база на крайно ограничен приватизационен ресурс от подлежащи на приватизация търговски дружества с държавно участие в капитала, част от които са в тежко финансово състояние и сериозни правни проблеми. Отчетена е вероятността за възникване на трудности при реализирането на сделките, както и намаляване на очакваните приходи от продажбите в резултат на понижения инвеститорски интерес, породен от въздействието на световната финансова и икономическа криза.

От сделки през 2010 г. се очакват договорени плащания общо в размер на 204 500 хил. лева (Приложение 4). Договорените плащания в парични средства се предвижда да бъдат в размер на 201 500 хил. лева, а в непарични платежни средства - 3 000 хил. лева по номинална стойност.

Очакванията на АП са основната част от тези средства да се реализират в резултат на успешно приключване на сделките за продажба на “Булгартабак - Холдинг”АД, “ВМЗ” ЕАД и “Монтажи” ЕАД.

Съществува потенциална възможност за увеличаване на размера на договорените плащания през 2010 г. В случай, че бъдат осъществени приватизационни продажби на миноритарни пакети, собственост на държавата в капитала на електроразпределителните дружества, договорените плащания могат да достигнат 500 млн. лева. А при успешна продажба и на миноритарни пакети акции от капитала на “БЕХ” ЕАД или от капитала на дъщерни дружества на “БЕХ” ЕАД, e възможно договорените плащания от приватизация да достигнат 1 млрд. лева. Акции от горепосочените дружества могат да бъдат листвани на БФБ, както и на чуждестранна борса. Тази цел вероятно ще бъде постигната след 2010 г., но е важно да се започне предварителната подготовка на процедурите за допускане до търговия на съответния фондов пазар на акциите на дружествата.


2.3. Разходи за дейността по приватизация

Разходите за дейността по приватизация на държавни предприятия през 2010 г. са прогнозирани в размер на 13 278 хил. лева (Приложение 4).

Средствата са предвидени за материално-техническо осигуряване на дейностите по приватизацията и финансиране на приватизационния процес, включително за изготвяне на правни анализи, приватизационни оценки и информационни меморандуми, за осъществяване на консултации и експертни становища от външни фирми, процесуално представителство, заплащане на инвестиционни посредници и приватизационни агенти. Предвиждат се разходи за държавни и съдебни такси, извършвани във връзка със съдебни дела, страна по които е Агенция за приватизация, както и разходи за безспорно дължими от АП суми съгласно влезли в сила съдебни решения.

В общата сума на разходите са включени и средства за публикуване на решения и обяви на Агенция за приватизация съгласно ЗПСК, за маркетингови дейности, в това число за публикации и реклама във всекидневници и специализирани издания.


3. Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на плана
• липса на инвеститорски интерес към конкретни търговски дружества;
• дълги срокове по решаване на съдебни спорове;
• изготвяне и одобряване на стратегии за приватизация за някои от дружествата;
• вземане на решения от други институции, касаещи хода на приватизационните проекти;
• влияние на световната икономическа криза върху инвестиционния процес.

ІV. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ
1. Подготвителна работа по приватизационните проекти
• набирането или актуализирането на правната и финансовата информация за съответното дружество;
• изясняване размера на държавното участие в капитала на дружествата;
• определяне на възможностите за продажба на държавния дял в капитала на дружествата;
• разрешаване на проблеми, зависещи от действията на други държавни ведомства и институции;
• съгласуване по целесъобразност на приватизационните процедури на дружествата от ресурса на АП с отрасловите министерства;
• възлагане на външни изпълнители изготвянето или актуализацията на анализ на правното състояние, приватизационна оценка, информационен меморандум за съответното дружество.

2. Определяне на метод за приватизация
• определяне на предварителни квалификационни изисквания към участниците в съответната приватизационна процедура;
• методът “публично оповестен конкурс” ще се използва при продажбата на дружества, чиято приватизационна процедура се предхожда от изготвяне и одобряване на стратегия за приватизация и с оглед на особеностите на обекта на приватизация в правен и финансов аспект, на значението на предмета на дейност на съответното дружество, както и в случаите, в които освен покупната цена се поставят и други критерии за оценяване и се вменяват на купувача съществени следприватизационни задължения;
• методът “публичен търг с явно наддаване” ще се прилага при продажбата на голяма част от дружествата с повече от 50 на сто държавно участие в капитала и на техни обособени части, тъй като при този метод процедурата е облекчена и се гарантира по-голяма бързина;
• методите “централизиран публичен търг” и “неприсъствен публичен търг” ще се използват предимно при продажбата на миноритарни пакети от акции/дялове. Агенцията за приватизация ще продължи да възлага чрез договор техническото изпълнение на централизираните публични търгове и на неприсъствените публични търгове;
• публично предлагане ще се прилага по отношение на пакети акции от емисии, които са вписани или за които предстои вписване в регистъра на публичните дружества към Комисията за финансов надзор;
• приемане на отправено търгово предложение по реда на чл.149 от ЗППЦК.

3. Маркетинг и връзки с обществеността
• отразяване чрез интернет-страницата на информация за хода на приватизационните процедури, както и на кратки описания на фактическото правно и финансово състояние на съответните дружества, подготвяни за продажба;
• публикуване на кратки съобщения в средствата за масова информация;
• публикуване в пресата на определените от ЗПСК като задължителни съобщения при обявяване за приватизация на държавно участие в капитала на новообразувани дружества, както и при приемане на решение за метод за приватизация;
• оповестяване чрез интернет-страницата на “БФБ-София”АД на информационните меморандуми и проспектите на търгуваните дружества при провеждането на неприсъствените публични търгове и централизираните публични търгове;
• публикуване на рекламни съобщения за големи и приоритетни приватизационни проекти в чуждестранни издания;
• провеждане на интервюта, брифинги и пресконференции;
• участие на представители на Агенцията за приватизация във форуми и мероприятия, организирани от други институции или организации.

4. Текуща работа съгласно функциите на АП, регламентирани от ЗПСК
• приемане на решения за приватизация на новообразувани дружества или на обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие;
• приемане на решения относно даване на съгласие по реда на чл.28, ал.6 от ЗПСК за преобразуване или прекратяване на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала;
• приемане на решения относно даване на разрешение по реда на чл.28, ал.1 от ЗПСК на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала за извършване на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството - сключване на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания, както и поемане на менителнични задължения;
• актуализиране на информацията за настъпващи промени в статута и структурата на капитала на търговски дружества с държавно участие в капитала, които подлежат на приватизация;
• осигуряване на процесуално представителство с цел защита интересите на Агенцията за приватизация пред съдебните инстанции, държавни органи и други институции.