План за дейността през 2009 година

План за работата на Агенцията за приватизация през 2009 година

 
ПЛАН ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЯТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРЕЗ 2009 г.I. ВЪВЕДЕНИЕ

Планът за работа на Агенцията за приватизация (АП) през 2009 г. е изготвен в съответствие с изискванията на чл.6, ал.1 от ЗПСК, дефинира приоритетите в дейността на Агенцията за приватизация и определя приватизационните цели през 2009 г. Той съдържа прогноза за очаквания брой на продажбите, договорените плащания, както и размера на необходимите разходи, свързани с приватизационния процес.

При изготвяне на прогнозата за броя на очакваните приватизационни продажби и размера на очакваните договорени плащания е взето предвид обстоятелството, че дейността на АП през 2009 г. ще се осъществява в условията на развиващата се световна финансова и икономическа криза, което представлява голям риск за постигане на поставените цели. Един от ефектите от влиянието на кризата върху българската икономика е намаляване на притока на външни капитали, както във вид на преки инвестиции, така и като заемно финансиране, което се отразява в по-слаба инвестиционна активност и в забавяне на растежа на кредитирането в икономиката. Наблюдава се свиване на банковото кредитиране, което засяга всички банкови кредити. Трудностите при осигуряване на финансиране водят до забавяне на инвестиционните процеси, отлагане на различни проекти. Негативното отражение на кризата върху инвестиционната политика на фирмите се очаква да рефлектира в резултатите от дейността на Агенцията за приватизация през годината. АП ще трябва да осъществява приватизационните процедури при по-слаб инвеститорски интерес и вероятно понижаване стойността на активите на предлаганите за приватизация обекти.

Работата на Агенцията за приватизация през 2009 г. ще се определя и от измененията и допълнения на ЗПСК, обн. ДВ, бр.56/2008 г. От ресурса отпаднаха и бяха включени в Списъка-приложение № 1 към чл. 3, ал.1 от закона 7 дружества с мажоритарно държавно участие в капитала и 9 ВЕЦ - обособени части от “НЕК” ЕАД, гр. София. От друга страна от Списъка бяха изключени 26 дружества, от които 8 са в производства по ликвидация или несъстоятелност, 16 - заличени от Търговския регистър или вляти в други дружества, а за 2 дружества има сключени договори за концесия. Ресурсът от обекти, подлежащи за приватизация бе увеличен реално със 7 дружества, за които би могло да се разработват приватизационни проекти. От списъка на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, които са от значение за националната сигурност на Република България (приложение № 2 към чл.35а, ал.1 от ЗПСК), бяха изключени “Тератон” ЕАД, гр. София и “Булгартабак - Холдинг” АД, гр. София.

Изменен и допълнен бе Списъкът на търговски дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства (обн. ДВ бр.73 /2008 г.) Увеличаването на количеството миноритарни пакети акции/дялове от търговски дружества, при продажбата на които може да се плаща чрез компенсаторни инструменти предполага повишаване на инвеститорския интерес.II. РЕСУРС ОТ ДРУЖЕСТВА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

1. Актуално състояние

В началото на 2009 г. Агенцията за приватизация разполага с ресурс от 34 дружества с над 50 на сто държавно участие (мажоритарни пакети), 173 дружества с под 50 на сто държавно участие в капитала (миноритарни пакети). До удовлетворяване на реституционните претенции са блокирани 73 миноритарни пакети. Други 169 търговски дружества са включени в списъка-приложение №1 към чл.3, ал.1 от ЗПСК (т.нар. “забранителен“ списък).

Към края на 2008 г. са раздържавени 99% от стойността на подлежащите на приватизация активи. Малко са останалите нераздържавени дружества с икономическа или социална значимост, които биха предствалявали интерес за инвеститорите. Планът за приватизация през 2009 г. е разработен в условията на значително намален приватизационен ресурс. Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ) е принципал на 22 от мажоритарните пакети, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) – 3, Министерство на финансите (МФ) - 3, Министерство на здравеопазването (МЗ) – 3, Министерство на земеделието и храните (МЗХ) – 2 и Министерство на труда и социалната политика (МТСП) – на 1 пакет.

В ресурса за приватизация са и непродадените търговски дружества, които са от значение за националната сигурност на страната, включени в списъка – приложение №2 към чл.35а, ал.1 от ЗПСК. Тяхното раздържавяване се предхожда от изготвяне на стратегии за приватизация. Това са "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД, гр.Сопот (“ВМЗ” ЕАД) и “Кинтекс” ЕАД, гр. София.

При голяма част от подлежащите на приватизация дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала съществуват проблеми, например - водят се съдебни спорове, в т.ч. свързани с изясняване характера на собствеността на дружествата. Други проблеми са лошото финансово състояние и постоянно нарастващата задлъжнялост на дружествата.

Ресурсът от дружества с миноритарно държавно участие включва незначителни по размер пакети – 81 пакети от акции представляват под 1% от капитала на съответните дружества, а 13 от пакетите включват едва до 10 бр. акции. По-голямата част (85%) от предлаганите пакети акции са от дружества, които не са публични. Това прави предлаганите за продажба миноритарни пакети неатрактивни за инвеститорите. Продажбата на друга, немалка част от дружествата (73 бр.) с миноритарно държавно участие в капитала е блокирана, поради реституционни претенции, както и заведените по повод на това съдебни дела. Съществуващи проблеми затрудняват продажбата на други 48 миноритарни пакети от акции/дялове от търговски дружества с държавно участие в капитала, които са декапитализирани и реално не осъществяват дейност или за които има заведени дела и чиито акции са запорирани.


2. Дружества, чието раздържавяване се предхожда от разработване на стратегии за приватизация.

Раздържавяването на дружествата, които са от значение за националната сигурност се предхожда от изготвяне на стратегии за приватизация, които да гарантират запазване на обществения интерес. В началото на второто тримесечие на 2008 г. са изготвени проекти на стратегии за приватизация на “ВМЗ” ЕАД, гр. Сопот и “Кинтекс” ЕАД, гр.София, които предстои да бъдат внесени в Министерски съвет, а след това – за одобрение от Народното събрание на Р България.

3. Ресурсът от дружества, подлежащи на приватизация може да бъде увеличен в следните случаи:

• изменение на списъка-приложение №1 към чл.3, ал.1 от ЗПСК по решение на Народното събрание;
• новообразувани търговски дружества и обособени части в резултат на преструктуриране на държавни предприятия;
• при разваляне с влязло в сила съдебно решение на вече сключени приватизационни договори;
• предмет на приватизационни сделки могат да бъдат и дружества по отношение на които е прекратено производство по несъстоятелност, както и дружества, предложени за ликвидация, но процедурата не е стартирала;
• приватизация на “Топлофикация София” ЕАД, в случай, че се вземе решение;
• приватизационна продажба на миноритарното участие в капитала на електроразпределителните дружества, в случай, че се вземе решение.

През 2009 г. броят на продажбите на миноритарни пакети може да се увеличи след произнасяне на компетентните органи по предявени реституционни претенции и установяване на точния брой акции/дялове, които могат да бъдат предмет на приватизационна продажба.


III. ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ

1. Приоритети

Приоритетен проект в работата на Агенцията за приватизация през 2009 г. е приватизационната процедура за “Булгартабак - Холдинг” АД, гр. София. Народното събрание на Република България с Решение от 17.12.2008 г. отмени Стратегията за приватизация на “Булгартабак - Холдинг” АД, гр. София, приета с решение на Народното събрание от 10 декември 2003 г. С Решение от 29.12.2008 г. Агенцията за приватизация започна работа по проекта – предстоящо е изготвянето на правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум за дружеството. С цел създаване на благоприятни предпоставки за успешна приватизация на Холдинга се подготвя осъществяване на активни маркетингови мероприятия. Трябва да се има в предвид, че процедурата по раздържавяване на “Булгартабак - Холдинг” АД се провежда в период на глобална финансово икономическа криза и не може да бъде изключен неблагоприятен сценарий.

Агенцията за приватизация има готовност да работи през 2009 г. за раздържавяване на “ВМЗ” ЕАД като следващ приоритетен проект. Дружеството е включено в списъка на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, които са от значение за националната сигурност на Република България. Реализирането на приватизационната сделка се определя от одобряването от Народното събрание на Стратегия за приватизация на “ВМЗ” ЕАД.

През 2009 г. е възможно да станат приоритетни проектите за продажба на държавното участие в капитала на “Топлофикация София” ЕАД, гр. София и на миноритарните пакети от електроразпределителните дружества в случай, че се създадат условия за тяхната приватизация.
От месец януари 2009 г. едноличен собственик на капитала на “Топлофикация София” ЕАД е държавата в лицето на Министерство на икономиката и енергетиката. През последните години дружеството е с влошено финансово състояние. Тенденция е нарастването на задълженията и ниския процент на събираемост на вземанията. “Топлофикация София” ЕАД е най-голямото топлофикационно дружество в страната. Интерес към приватизацията на дружеството заявиха едни от най-големите енергийни компании в Европа. С привличането на стратегически инвеститор може да бъдат постигнати добри резултати в няколко посоки. С една приватизационна сделка ще бъде гарантирано изплащането на старите и текущите задължения на дружеството и осъществяването на инвестиции, включително и с изграждане на когенерации на съществуващите мощности. От друга страна ще се подобри управлението и ще се повиши ефективността от дейността на “Топлофикация София” ЕАД. Не на последно място при успешна реализация на приватизационна сделка чрез заплащане на цената ще се осигурят приходи в държавния бюджет и в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т.нар. “сребърен фонд”). Агенцията за приватизация има готовност да работи по проекта в случай, че се вземе решение за това.
Към настоящия момент държавата притежава миноритарно участие в капитала на електроразпределителните дружества. Това участие би представлявало сериозен интерес за инвеститорите и очакванията на Агенцията за приватизация по отношение на паричните постъпления в държавния бюджет от тези приватизационни сделки са много високи. С оглед на тези факти и при наличие на решение на МИЕ за реализиране на приватизационни продажби, би могла да се стартира приватизационна процедура, която в кратки срокове ще осигури допълнителни приходи от приватизация в държавния бюджет и в “сребърния фонд”.


2. Цели

АП си поставя цели, които следва да бъдат постигнати в процеса на приватизация:
• приключване процеса на приватизация;
• осигуряване на равнопоставеност на инвеститорите, привличане на стратегически инвеститори, поддържане на правила и механизми за прозрачно провеждане на процедурите и постигане на икономически ефективна приватизация;
• осигуряване на парични постъпления от приватизация в държавния бюджет и в “сребърния фонд”;
• спазване на принципите на ефективност, ефикасност и икономичност при усвояване на предоставените средства от Фонда за покриване разходите за приватизация (ФПРП) за осъществяване на дейностите по подготовка на приватизационния процес.

2.1. Очакван брой сделки

През 2009 г. АП ще насочи усилията си да осъществи приватизационните продажби на подлежащите за приватизация търговски дружества с държавно участие в капитала, включени в нейния ресурс, за чиято продажба няма правни или други проблеми. Предвижда се продажба на 10 пакета от акции/дялове от капитала на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие и на 50 пакета от акции/дялове от капитала на търговски дружества с под 50 на сто държавно участие. (Приложение1)

Прогнозата за очаквания брой приватизационни сделки е изготвена след отчитане на състоянието на подлежащия за приватизация ресурс, приватизационната готовност на дружествата в края на предходната година и след като е направена оценка на влиянието на финансовата криза. АП очаква да срещне трудности при реализирането както на по-големите проекти, така и на сделки за по-малки дружества. Поставени в условията на развиващата се финансова и икономическа криза, големите външни инвеститорите са много по-консервативни по отношение на нови инвестиции и проекти. Подобно е поведението и на българските компании, при които има и затруднен достъп до финансиране. Намаляването на инвестиционната активност може да доведе и до неуспех на някои от приватизационните процедури.

Агенцията за приватизация ще работи активно по приватизационните проекти на дружествата от отрасъл ”Строителство” - “Промишлено строителство холдинг” ЕАД, гр.София и “Монтажи” ЕАД, гр. София.

АП започна работа по проектите за приватизация на “Свободна зона - Свиленград” ЕАД и “Свободна зона - Русе” ЕАД. Работи се и по проектите за продажба на миноритарното държавно участие в капитала на “Свободна зона – Пловдив”АД, “Транзитна търговска зона”АД, гр. Варна и “Свободна безмитна зона – Бургас”АД.

Агенцията за приватизация ще продължи да използва възможностите на търговската система на “Българска фондова борса - София” АД, гр. София за провеждане на централизирани и неприсъствени публични търгове, като метод за продажбата на пакети акции/дялове от дружествата с под 50 на сто държавно участие в капитала. С прилагането на този метод се постига концентрация на търсенето и предлагането, прозрачност на извършваните сделки, равнопоставеност на участниците в процеса на търговия, възможност с една процедура да се осъществи продажбата на десетки пакети от акции/дялове.

2.2. Договорени плащания

Прогнозата за договорени плащания е разработена на база на предвидените за приватизация обекти през 2009 г. и като е взет в предвид очаквания спад на инвеститорски интерес към дружествата, подлежащи на приватизация. Очакват се трудности при реализирането на сделките за продажба на мажоритарните пакети, а така също и при продажбите на миноритарните пакети. Под въздействието на световната финансова криза сериозно пострада “Българска фондова борса – София” АД. Акциите на търгуваните дружества вече загубиха голяма част от стойността си от началото на предходната година и са съвсем възможни нови спадове. Това ще доведе до намаляване на очакваните приходи от продажбите на миноритарни пакети, които АП ще предлага на ЦПТ и НПТ.

От сделки през 2009 г. се очакват договорени плащания общо в размер на 240 000 хил. лева. (Приложение 2) Договорените плащания в парични средства се предвижда да бъдат в размер на 225 000 хил. лева, а в непарични платежни средства - 15 000 хил. лева по номинална стойност.

Очакванията на АП са основната част от тези средства да се реализират в резултат на успешно приключване на сделките за продажба на “Булгартабак - Холдинг” АД, “Монтажи”ЕАД, “Свободна зона - Свиленград” ЕАД, “Свободна зона - Русе” ЕАД и др. Съществува потенциална възможност за увеличаване на размера на договорените плащания през 2009 г. В случай, че бъдат осъществени приватизационни продажби на “Топлофикация София“ ЕАД и на миноритарните пакети, собственост на държавата в капитала на електроразпределителните дружества, договорените плащания могат да надхвърлят 700 000 хил. лв.

В съответствие с направените изменения и допълнения в ЗПСК (публ. ДВ, бр.65 от 22.07.2008 г.), ефектът от работата на Агенцията за приватизация през 2009 г. ще намери своето социално измерение като източник за финансиране на новосъздадения Държавен фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система. Деветдесет на сто от отчетените по републиканския бюджет касови постъпления от приватизация се превеждат в негова полза по реда на чл.8 от ЗПСК.

2.3. Разходи за дейността по приватизация

Разходите за дейността по приватизация на държавни предприятия през 2009 г. са прогнозирани в размер на 10 737.5 хил. лева, което е по-малко с 3 262.5 хил. лева от одобрените разходи по план-сметката на ФПРП за предходната година. Съгласно чл.17 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. утвърдените нелихвени разходи и трансфери са в размер на 90 на сто или 9 663.7 хил. лева (Приложение 2)

Средствата са предвидени за материално-техническо осигуряване на дейностите по приватизацията и финансиране на приватизационния процес, включително за извършване на правни анализи, приватизационни оценки и информационни меморандуми, за осъществяване на консултации и експертни становища от външни фирми.

В общата сума на разходите са включени и средства за маркетингови дейности, в това число за публикации и реклама във всекидневници и специализирани издания.


3. Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на плана:
• липса на инвеститорски интерес;
• дълги срокове по решаването на съдебните спорове;
• дългите периоди време, необходими за изготвяне и одобряване на стратегии за приватизация за някои от дружествата;
• вземането на решения от други институции, касаещи хода на приватизационните проекти;
• основна част от предвидените за приватизация през 2009 г. дружества са с принципали МИЕ; МРРБ и МФ. Изпълнението на задачите по тези проекти до голяма степен ще зависи от политиката на ведомствата;
• влияние на световната икономическа криза върху инвестиционния процес.

ІV. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ
1. Подготвителна работа по приватизационните проекти:
• набирането или актуализирането на правната и финансовата информация за съответното дружество;
• изясняване размера на държавното участие в капитала на дружествата;
• определяне на възможностите за продажба на държавния дял в капитала на дружествата;
• разрешаване на проблеми, зависещи от действията на други държавни ведомства и институции;
• съгласуване по целесъобразност на приватизационните процедури на дружествата от ресурса на АП с отрасловите министерства;
• възлагане на външни изпълнители изготвянето или актуализацията на анализ на правното състояние, приватизационна оценка, информационен меморандум за съответното дружество.
2. Определяне на метод за приватизация:
• определяне на предварителни квалификационни изисквания към участниците в съответната приватизационна процедура;
• методът “публично оповестен конкурс” ще се използва при продажбата на дружества, чиято приватизационна процедура се предхожда от изготвяне и одобряване на стратегия за приватизация и с оглед на особеностите на обекта на приватизация в правен и финансов аспект, на значението на предмета на дейност на съответното дружество, както и в случаите, в които освен покупната цена се поставят и други критерии за оценяване и се вменяват на купувача определени следприватизационни задължения;
• методът “публичен търг с явно наддаване” ще се прилага при продажбата на голяма част от дружествата с повече от 50 на сто държавно участие в капитала и на техни обособени части, тъй като при този метод процедурата е облекчена и се гарантира по-голяма бързина;
• методите “централизиран публичен търг” и “неприсъствен публичен търг” ще се използват предимно при продажбата на миноритарни пакети от акции/дялове. Агенцията за приватизация ще продължи да възлага чрез договор техническото изпълнение на централизираните публични търгове и на неприсъствените публични търгове;
• публично предлагане ще се прилага по отношение на пакети акции от емисии, които са вписани или за които предстои вписване в регистъра на публичните дружества към Комисията за финансов надзор;
• приемане на отправено търгово предложение по реда на чл.149 от ЗППЦК.

3. Маркетинг и връзки с обществеността
• отразяване чрез интернет-страницата на информация за хода на приватизационните процедури, както и на кратки описания на фактическото правно и финансово състояние на съответните дружества, подготвяни за продажба;
• публикуване на кратки съобщения в средствата за масова информация;
• публикуване в пресата на определените от ЗПСК като задължителни съобщения при обявяване за приватизация на държавно участие в капитала на новообразувани дружества, както и при приемане на решение за метод за приватизация;
• оповестяване чрез интернет-страницата на “БФБ-София”АД на информационните меморандуми и проспектите на търгуваните дружества при провеждането на неприсъствените публични търгове и централизираните публични търгове;
• публикуване на рекламни съобщения за големи и приоритетни приватизационни проекти в чуждестранни издания;
• провеждане на интервюта, брифинги и пресконференции;
• участие на представители на Агенцията за приватизация във форуми и мероприятия, организирани от други институции или организации.

4. Текуща работа съгласно функциите на АП, регламентирани от ЗПСК:
• приемане на решения за приватизация на новообразувани дружества или на обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие;
• преценка на постъпилите искания относно даване на съгласие за преобразуване или прекратяване на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала;
• преценка на постъпилите искания относно даване на разрешение за извършване на разпоредителни сделки с ДМА, сключване на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обеспечаване на вземания, за поемане на менителнични задължения на дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала;
• актуализиране на информацията за настъпващи промени в статута и структурата на капитала на търговски дружества с държавно участие в капитала, които подлежат на приватизация;
• следене развитието на процедурите по несъстоятелност и ликвидация;
• осигуряване на процесуално представителство с цел защита интересите на Агенцията за приватизация пред съдебните инстанции, държавни органи и други институции.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение 1 – Прогноза за очакваните приватизационни сделки за дружества с мажоритарно държавно участие през 2009 г.;
Приложение 2 - Очаквани договорени плащания и разходи за приватизацията на държавни предприятия през 2009 г.