План за дейността през 2008 година

План за работата на Агенцията за приватизация през 2008 година

 

ПЛАН ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЯТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРЕЗ 2008 ГОДИНАI. ПРОЦЕС НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Раздържавяването в Р. България, като процес на прехода, навлиза в своя заключителен етап. Страната ни вече е член на Европейския съюз с действаща пазарна икономика. Приватизацията е изгубила своето първостепенно значение като фактор в стопанството ни и постепенно изчерпва своята основна роля, като средство за преструктуриране на икономиката, привличане на инвестиции и осигуряване на приходи в бюджета.

Изграждането на конкурентна пазарна икономика преминава през продължаване на процеса на раздържавяване, при запазване на обществения интерес. Агенцията за приватизация (АП) е единствен приватизиращ орган за държавната собственост и осъществява изпълнението на правителствената политика в тази област. Нейна задача е да осигури равнопоставеност на инвеститорите, привличане на стратегически инвеститори, поддържане на правила и механизми за прозрачно провеждане на процедурите и постигане на икономически ефективна приватизация.

Правната рамка, в която се осъществява приватизационния процес, е очертана от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Закон за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Закон за сделките с компенсаторни инструменти (ЗСКИ) и др.

Планът за работа на Агенцията за приватизация през 2008 г. е изготвен в съответствие с изискванията на чл.6, ал.1 от ЗПСК, като дефинира приоритетите в дейността на Агенцията за приватизация и определя приватизационните цели през 2008 г. Той съдържа очаквания брой на продажбите, прогноза за приходите, както и размера на необходимите разходи, свързани с приватизационния процес.


ІІ. РЕСУРС ОТ ДРУЖЕСТВА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

1. Актуално състояние

Приватизирани са по-голяма част от държавните предприятия от основните отрасли на икономиката. Те представляват 91.49% от активите на търговски дружества с държавно участие в капитала, подлежащи на приватизация, изчислени по балансова стойност към 31.12.1995 г. Обектите, подлежащи на приватизация се изчерпват и в началото на 2008 година, държавата е мажоритарен собственик в 35 търговски дружества. В ресурса на Агенцията за приватизация са включени и 183 миноритарни пакети, собственост на държавата в търговски дружества (миноритарни пакети). До удовлетворяване на реституционните претенции са блокирани 139 миноритарни пакети.

Няколко търговски дружества от оставащия за приватизация ресурс от мажоритарни пакети, са значими по отношение на националната сигурност и за икономиката на страната. Приватизацията им се предхожда от разработване на стратегии. Тези проекти налагат използването на конкурсна процедура, чрез която да се поставят квалификационни изисквания за допускане на участниците и да се постигнат сериозни ангажименти за избрания купувач, най-вече инвестиционни, социални и други следприватизационни.

Останалите дружества с мажоритарно държавно участие са без икономическа или социална значимост, и множество проблеми от различно естество. Това са правни проблеми, свързани с право на собственост върху земята или други активи на дружествата, с предстоящо вписване в търговския регистър на решение на общото събрание, касаещо регистриране на капитала; наличие на продължаващи съдебни спорове; неиздаване на скици от страна на общини за отделни обекти; искане от АДВ за обявяване на дружества в несъстоятелност и др.

Преобладаващата част от ресурса от дружества с миноритарно държавно участие съставляват незначителни по размер пакети – под 1% от капитала, а някои от пакетите са съставени от по 1 акция. По-голямата част от предлаганите акции са от дружества, които не са публични, а при някои от дружествата акциите са налични. Това прави предлаганите за продажба миноритарни пакети неатрактивни за инвеститорите. Друга причина за понижения инвеститорски интерес е това, че за много малка част от предлаганите пакети се допуска плащане с компенсаторни инструменти. Продажбата на друга, немалка част от дружествата с миноритарно държавно участие в капитала, е блокирана поради уточняване все още на реституционни претенции, както и заведените по повод на това съдебни дела. За други се уточнява структурата и размерът на държавното участие в капитала им. Съществуват и търговски дружества с държавно участие в капитала, които са декапитализирани и не осъществяват дейност.

2. Дружества, чието раздържавяване се предхожда от разработване на стратегии за приватизация.
Раздържавяването на търговските дружества, които са от значение за националната сигурност, се предхожда от изготвяне на стратегии за приватизация, които да гарантират запазване на обществения интерес. Стратегията за приватизация на “Параходство БМФ” ЕАД, гр. Варна е одобрена от Народното събрание през март 2007г. и Агенцията за приватизация провежда заключителния етап от конкурсна процедура за продажбата на 70% от капитала на дружеството. За "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД, гр. Сопот (“ВМЗ” ЕАД), и “Кинтекс” ЕАД, гр. София. следва да бъдат изготвени нови приватизационни стратегии.
В ресурса от мажоритарни пакети, подлежащи на приватизация е и “Булгартабак Холдинг“АД, гр. София. Съгласно приетата стратегия, продажбата на дружествата от структурата му се осъществява от самия Холдинг. Агенцията за приватизация има готовност да работи за продажбата на дружеството “Булгартабак Холдинг” АД в съответствие с решение на Министерски съвет и Народното събрание.

Агенцията за приватизация би могла да стартира процедура за продажба на държавното участие в “Топлофикация София”АД, гр. София, след създаване на необходимите правни и фактически предпоставки за приватизацията му.

3. Ресурсът от дружества, подлежащи на приватизация може да бъде увеличен в следните случаи:
• изменение на списъка-приложение №1 към чл.3, ал.1 от ЗПСК по решение на Народното събрание;
• новообразувани търговски дружества и обособени части в резултат на преструктуриране на държавни предприятия. Съгласно последните изменения и допълнения на ЗПСК (обн.ДВ бр.72/2006г.), съответният министър, упражняващ правата на собственост на държавата в капитала на търговските дружества, уведомява АП за новообразувани дружества с държавно участие в капитала;
• при разваляне с влязло в сила съдебно решение на вече сключени приватизационни договори;
• предмет на приватизационни сделки могат да бъдат и дружества, по отношение на които е прекратено производство по несъстоятелност, както и дружества, предложени за ликвидация, но процедурата не е стартирала.
• при изясняване на вещно-правния статут на няколко малки ВЕЦ – обособени части от “Национална електрическа компания” ЕАД, гр.София

През 2008 г. броят на продажбите на миноритарни пакети може да се увеличи след произнасяне на компетентните органи по предявени реституционни претенции и установяване на точния брой акции/дялове, които могат да бъдат предмет на приватизационна продажба.


ІII. ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ

1. Приоритети

Приоритетни проекти в работата на Агенцията за приватизация през 2008 г. ще са приватизационните процедури за “Параходство Български морски флот” ЕАД, гр.Варна и “ТЕЦ Бобов дол” ЕАД, с. Големо село.

Приватизационната процедура за “Параходство БМФ” ЕАД е най-големият проект, по който АП работи. След приемането на стратегията за приватизация, съвместно с консултанта на агенцията – Прайс Уотърхаус Купърс, беше реализирана мащабна маркетингова кампания, която гарантира, че информацията за предстоящата продажба на това дружество е достигнала до широк кръг от потенциални инвеститори. В началото на 2008 г. конкурсната процедура е в заключителен етап и през годината Агенцията за приватизация ще работи за финализиране на приватизационната продажба на “Параходство БМФ” ЕАД, гр. Варна, в посока защита на държавните интереси, гарантиране бъдещето на морския ни флот и запазване на социалната значимост на дружеството в региона.

Важна задача ще бъде последователната работа за постигане на раздържавяване на подлежащите за приватизация топлофикационни дружества “Топлофикация Шумен” ЕАД, гр. Шумен и “Топлофикация Перник” ЕАД, гр. Перник.

След одобряването на приватизационни стратегии за “ВМЗ” ЕАД, гр. Сопот и “Кинтекс” ЕАД, гр. София, Агенцията за приватизация ще започне подготовката по приватизационните процедури за тези дружества.

През първото полугодие на 2008 година Агенцията за приватизация ще продължи процедури по продажбата на останалите обособени части от "ВМЗ" ЕАД, гр. Сопот. Предвидено е получените средства съгласно чл.8, ал.2 и ал.3 от ЗПСК да постъпят в дружеството, като по този начин АП ще подпомогне процеса на преструктурирането му. От своя страна това ще даде по-добра база за една успешна бъдеща процедура.

Агенцията за приватизация ще продължи да използва възможностите на търговската система на “Българска фондова борса - София” АД, гр. София за провеждане на централизирани и неприсъствени публични търгове, като метод за продажбата на пакети акции/дялове от дружествата с под 50 на сто държавно участие в капитала. С прилагането на този метод се постига концентрация на търсенето и предлагането, прозрачност на извършваните сделки, равнопоставеност на участниците в процеса на търговия, възможност с една процедура да се осъществи продажбата на десетки пакети от акции/дялове.

Не на последно място, през 2008 г. АП ще осъществи приватизацията на дружества, за които няма правни или други проблеми.

2. Цели

2.1. Брой сделки

Прогнозата за очаквания брой приватизационни сделки е изготвена след отчитане на състоянието на подлежащия за приватизация ресурс и приватизационната готовност на дружествата в края на предходната година. През 2008 г. АП предвижда продажбата на 10 пакети от акции/дялове от капитала на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие, на 79 пакети от акции/дялове от капитала на търговски дружества с под 50 на сто държавно участие, както и на 3 обособени части от търговски дружества с над 50 на сто държавно участие.

2.2. Договорени плащания

Прогнозата за очакваните договорени плащания е разработена на база на предвидените за приватизация обекти през 2008 г., за които има изготвена приватизационна оценка и ясна процедура за приватизация.

Договорените плащания в парични средства се предвижда да бъдат в размер на 502 402 хил.лева. Основната част от прогнозните договорени плащания в парични средства се очакват от финализирането на сделките за “Параходство БМФ” ЕАД, “ТЕЦ Бобов дол” ЕАД и “Топлофикация Перник”АД.

Договорените плащания в непарични платежни средства се очаква по номинална стойност да достигнат 21 558 хил. лева от продажби на мажоритарни пакети и миноритарни пакети, за част от капитала на които се допуска плащане с компенсаторни инструменти. Агенцията за приватизация ще направи предложение за изменение и допълнение на Списъка на търговски дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства (чл.11 от ЗПСК). Увеличаването на ресурса от миноритарни пакети акции / дялове от търговски дружества, при продажбата на които може да се заплаща чрез компенсаторни инструменти, предполага повишаване на инвеститорския интерес към такива пакети.

2.3. Разходи за дейността по приватизация

Разходите за дейността по приватизация на държавни предприятия през 2008 г. са прогнозирани в размер на 14 000 хил. лева.

Разходите за консултантски услуги и посредничество представляват основната част от разходите за дейността по приватизация. Средствата са необходими за заплащане извършването на експертни дейности и дейности по експертно техническо подпомагане на подготовката за приватизация и осъществяването на приватизационния процес, включително и процесуално представителство, заплащане на инвестиционни посредници и приватизационни агенти. В тази сума са прогнозирани средствата, необходими за заплащане на консултанта по проекта за “Параходство БМФ” ЕАД.

Друга част от разходите са свързани с изготвянето на приватизационни оценки, анализи на правното състояние и информационни меморандуми; публикации и реклама; други външни услуги, в т.ч. плащания на “БФБ-София”АД и други.
3. Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на плана
• липса на инвеститорски интерес към конкретни търговски дружества;
• липса на ефективно сътрудничество от страна на купувачите по приватизационни договори;
• липса на съдействие и сътрудничество между институциите;
• дълги срокове по решаване на съдебни спорове.

ІV. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА РАБОТА НА АП ЗА 2008 г.
1. Подготвителна работа по приватизационните проекти
• набиране или актуализиране на правната и финансовата информация за съответните дружества;
• изясняване размера на държавното участие в капитала;
• определяне на възможностите за продажба на държавния дял в капитала;
• решение на проблеми, зависещи от действията на други държавни ведомства и институции;
• съгласуване по целесъобразност с отрасловите министерства на приватизационните процедури на дружествата от ресурса;
• възлагане на външни изпълнители изготвяне или актуализация на анализ на правното състояние, приватизационна оценка, информационен меморандум;


2. Определяне на метод за приватизация
• определяне на предварителни квалификационни изисквания към участниците в съответната приватизационна процедура ;
• публично оповестен конкурс - ще се използва при продажбата на дружества, чиято процедура се предхожда от стратегия, и с оглед особеностите на обекта на приватизация в правен и финансов аспект, с оглед значението на предмета на дейност на съответното дружество, както и в случаите, в които освен покупната цена се поставят и други критерии за оценяване, и се вменяват определени следприватизационни задължения на купувача;
• публичен търг с явно наддаване - ще се прилага за продажбата на голяма част от мажоритарните пакети и на обособени части, тъй като при него процедурата е облекчена и се гарантира по-голяма бързина;
• централизиран публичен търг и неприсъствен публичен търг - ще се използват предимно при продажбата на миноритарни пакети. Агенцията за приватизация ще продължи да възлага чрез договор техническото изпълнение на централизирани публични търгове и на неприсъствени публични търгове;
• публично предлагане ще се прилага по отношение на пакети акции от емисии, които са вписани или за които предстои вписване в регистъра на публичните дружества към Комисията за финансов надзор;
• приемане на отправено търгово предложение по реда на чл.149 от ЗППЦК.
3. Маркетинг и връзки с обществеността
• отразяване чрез интернет-страницата на информация за хода на приватизационните процедури, както и на кратки описания на подготвяните проекти;
• публикуване на кратки съобщения в средствата за масова информация;
• публикуване в пресата на определените от ЗПСК като задължителни, съобщения при обявяване за приватизация на държавно участие в капитала на новообразувани дружества, при приемане на решение за метод за приватизация;
• оповестяване чрез интернет-страницата на “БФБ-София”АД на информационните меморандуми и проспектите на търгуваните дружества при провеждане на неприсъствени публични търгове и централизирани публични търгове;
• публикуване на рекламни съобщения за големи и приоритетни проекти в чуждестранни издания;
• провеждане на интервюта, брифинги и пресконференции;
• участие на представители на Агенцията за приватизация във форуми и мероприятия, организирани от други институции или организации.
4. Текуща работа, съгласно функциите на АП, регламентирани от ЗПСК
• приемане на решения за приватизация на новообразувани дружества или на обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие;
• преценка на постъпилите искания относно даване на съгласие за преобразуване или прекратяване на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала;
• преценка на постъпилите искания относно даване на разрешение, за извършване на разпоредителни сделки с ДМА сключване на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обеспечаване на вземания, за поемане на менителнични задължения на дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала;
• актуализиране на информацията за настъпващи промени в статута и структурата на капитала на търговски дружества с държавно участие в капитала, които подлежат на приватизация;
• следене развитието на процедурите по несъстоятелност и ликвидация;
• осигуряване на процесуално представителство с цел защита интересите на Агенцията за приватизация пред съдебните инстанции, държавни органи и други институции.