План за дейността през 2007 година

План за работа на Агенцията за приватизация през 2007 година

 
I. УВОД

Планът за работа на Агенцията за приватизация през 2007 година е изготвен в съответствие с изискванията на чл.6, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК).

В ЗПСК са посочени целите, които следва да бъдат постигнати в процеса на приватизация:
• прозрачност на процедурите,
• равнопоставеност на инвеститорите;
• бързина на приватизационния процес;
• икономически ефективна приватизация и
• осигуряване на икономически растеж и конкурентоспособност на приватизираните дружества.

Правната рамка, в която се осъществява приватизационния процес, е очертана от ЗПСК, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Закон за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Закон за сделките с компенсаторни инструменти (ЗСКИ) и др.

Процесът на приватизация досега е отбелязъл значителен напредък и приватизацията постепенно изчерпва своята основна роля като средство за преструктуриране на икономиката, привличане на инвестиции и осигуряване на приходи в бюджета. Раздържавена е по-голяма част от държавните предприятия от основните отрасли на икономиката. Общият размер на приватизираните дълготрайни активи възлиза на 59.90% спрямо размера на всички държавни активи и 90.84% спрямо подлежащите на приватизация активи, по балансова стойност към 31.12.1995 година. Въпреки това, определени въпроси остават да бъдат решени и процесът трябва да бъде завършен.

Настоящият план дефинира приоритетите в дейността на Агенцията за приватизация и определя приватизационните цели през 2007 година. Той съдържа очаквания брой на продажбите, прогноза за приходите, както и размера на необходимите разходи, свързани с приватизационния процес.


ІІ. РЕСУРС ОТ ДРУЖЕСТВА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

1. Актуално състояние

Към настоящия момент приватизацията в България се осъществява в условията на значително ограничен ресурс от дружества с държавно участие в капитала , подлежащи на приватизация. В началото на 2007 година на продажба подлежаха 50 мажоритарни пакета от капитала на търговски дружества (дружествата), предимно от отраслите промишленост и енергетика, както и около 400 миноритарни пакета акции и дялове, собственост на държавата в капитала на търговски дружества. В списъка-приложение №1 към чл.3, ал.1 от ЗПСК (т.нар. забранителен списък) са включени 115 дружества.

В подлежащите на приватизация, към настоящия момент 48 търговски дружества, съществуват редица проблеми от различно естество. При голяма част от дружествата с над 50 на сто държавно участие в капитала се водят съдебни спорове, в т.ч. по отношение на решения на Агенцията за приватизация, а при други - свързани с изясняване характера на собствеността на дружествата. Продажбата на немалка част от дружествата с миноритарно държавно участие в капитала е блокирана поради уточняване все още на реституционни претенции, както и заведените по повод на това съдебни дела. За други се уточнява структурата и размерът на държавното участие в капитала им.
Съществуват търговски дружества с държавно участие в капитала, които са декапитализирани и не осъществяват дейност.

През 2007 година Агенцията за приватизация:
1.1. Ще стартира и осъществи приватизацията на всички дружества, за които няма правни или други проблеми.
1.2. По отношение на дружествата, за които съществуват висящи съдебни спорове, ще предприеме действия по подготовка или реализация на приватизационните процедури, след влизане в сила на съответните съдебни решения.
1.3. По отношение на дружествата, които не осъществяват дейност или са декапитализирани и нямат оперативни активи, ще предложи на съответните органи, упражняващи правата на собственост на държавата в капитала на същите, предприемане на действия по тяхното прекратяване чрез ликвидация.

2. Дружества, чието раздържавяване се предхожда от разработване на стратегии за приватизация.
В ресурса за приватизация са и непродадените търговски дружества, които са от значение за националната сигурност на страната, включени в списъка – приложение №2 към чл.35а, ал.1 от ЗПСК. Тяхното раздържавяване се предхожда от изготвяне на стратегии за приватизация (на основание чл. 3, ал. 7 от ЗПСК), които да гарантират запазване на обществения интерес. Това са: "Параходство Български морски флот" ЕАД, гр. Варна, "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД, гр. Сопот, “Тератон” ЕАД, гр. София, “Кинтекс” ЕАД, гр. София. Предстои одобрение на стратегията за приватизация на "Параходство Български морски флот" ЕАД от Народното събрание. За останалите дружества следва да бъдат изготвени нови стратегии.
След изготвяне на приватизационна стратегия през 2007 г. за “Топлофикация София” АД, съгласно подписан меморандум, ще бъдат предложени едновременно за приватизационна продажба общинското и държавното участие в капитала на дружеството. Агенцията за приватизация ще извърши необходимата подготовка за продажба на държавното участие в “Топлофикация София” АД.
В ресурса на мажоритарни пакети на Агенцията за приватизация е и “Булгартабак Холдинг “ АД. Съгласно приетата стратегия за приватизация продажбата на дружествата от структурата му се осъществява от самия холдинг. След приключване на тяхната продажба Агенцията за приватизация има готовност да възложи по надлежния ред изготвянето на необходимата за продажбата на дружеството “Булгартабак Холдинг” АД документация.

ІII. ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ

1. Приоритети

През първото полугодие на 2007 г. ще бъдат финализирани приватизационните процедури, стартирали през второто полугодие на предходната година. Това са сделките за топлофикационните дружества в градовете Пловдив, Варна и Русе, както и “Балканкар-Дунав”АД, гр.Лом. Определеният за приватизацията на “ТЕЦ ”Бобов дол” ЕАД екип ще извърши всички възможни, законово регламентирани действия за финализиране на процедурата за продажба на до 100% от капитала на дружеството. В този период ще стартира и процеса за приватизация на “Топлофикация Шумен” ЕАД, гр.Шумен.

Приоритет в дейността на Агенцията за приватизация през 2007 г. ще бъде и работата по проектите за раздържавяване на "Параходство Български морски флот" ЕАД, гр. Варна и "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД, гр. Сопот. След одобряването на приватизационните стратегии Агенцията за приватизация ще започне подготвката по приватизационните процедури за тези дружества, като ще бъде изготвен график за отделните етапи на процедурите.

След постигане на конкретно споразумение между акционерите на "Топлофикация София" АД, в лицето на упражняващите правата на собственост в капитала на дружеството, съответно на община София – кмета на града и на държавата – министъра на икономиката и енергетиката, ще бъде избран консултант при приватизацията на дружеството. След изготвяне на съответната стратегия и създаването на необходимите правни и фактически предпоставки, ще стартира процедурата за приватизация на "Топлофикация София" АД.

Чуждестранният интерес, проявен от европейски инвеститори, включително интересът на няколко европейски борси за закупуване държавния дял в капитала на “Българска фондова борса -София” АД, гр. София е основание за създаване на предпоставки за стартиране процедурата за приватизация на държавните акции в капитала на дружеството през 2007 г. Това би довело до трайно интегриране на българския капиталов пазар със сродния му в развитите европейски страни.

През 2007 година Агенцията за приватизация ще продължи да използва възможностите за продажба чрез “Българска фондова борса -София” АД, гр. София - провеждане на централизирани и неприсъствени публични търгове, с цел продажбата на всички дружествата с под 50 на сто държавно участие (миноритарни пакети) в капитала, подлежащи на приватизация. В момента заплащане с непарични платежни средства се допуска само за част от тях и продажбата им е проблематична. Целесъобразно е да се допълни списъка на дружествата, при приватизацията на които се допуска плащане с компенсаторни инструменти, с нови пакети от акции/дялове от капитала на търговски дружества, в които държавата има миноритарно участие. В тази връзка ще бъде внесен по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, за одобрение от Надзорния съвет на АП, Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение №117 на Министерския съвет от 2003 година за приемане на годишен списък на търговски дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства (ДВ, бр.20 от 2003 г.), изменено и допълнено с Решение №855 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр.109 от 2003 г.), изменено и допълнено с Решение №974 на Министерския съвет от 2004 г.(ДВ, бр.111 от 2004 г.)

2. Очакван брой сделки и договорени плащания

Като отчита актуалното състояние на подлежащия за приватизация ресурс, както и анализирайки приватизационната готовност на дружествата, включени в ресурса през 2007 година, Агенцията за приватизация предвижда продажбата на 20 пакета от акции/дялове от капитала на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие, на 70 пакета от акции/дялове от капитала на търговски дружества с под 50 на сто държавно участие, както и на 5 обособени части от търговски дружества с над 50 на сто държавно участие.

Размерът на очакваните договорени плащания по сключени сделки през 2007 година се предвижда да бъде 303 246 хил. лева (Таблица 1).

Основната част от прогнозните договорени плащания в парични средства се формират от финализирането на приоритетните приватизационни сделки за топлофикационните дружества и не включват “Параходство Български морски флот” ЕАД, гр. Варна, и "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД, гр. Сопот. При осъществяване на приватизационни сделки за тези дружества договорените плащания в парични средства през 2007 година ще надхвърлят значително предвидените.

Поради значителното намаление на ресурса от дружества, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства договорените плащания в непарични платежни средства се очаква да бъдат в размер на 20 млн. лева. С продажба на по-атрактивни дружества, включени в списъка по чл.11 от ЗПСК, се очаква и реализиране на по-голям обем от ресурса на компенсаторните инструменти.

Тъй като при анализа на дружествата с държавно участие в капитала Агенцията за приватизация работи при известна неяснота по отношение на фактори, които са извън нейните правомощия, считаме че броят на дружествата за продажба през 2007 година може да бъде увеличен в следните случаи:
• изменение на списъка-приложение №1 към чл.3, ал.1 от ЗПСК по решение на Народното събрание;
• новообразувани търговски дружества и обособени части в резултат на преструктуриране на държавни предприятия. Съгласно последните изменения и допълнения на ЗПСК (обн. ДВ бр. 72/2006г.), съответният министър, упражняващ правата на собственост на държавата в капитала на търговските дружества, уведомява АП за новообразувани дружества с държавно участие в капитала;
• при разваляне с влязло в сила съдебно решение на вече сключени приватизационни договори;
• предмет на приватизационни сделки могат да бъдат и дружества, по отношение на които е прекратено производство по несъстоятелност, както и дружества, предложени за ликвидация, но процедурата не е стартирала.
• при изясняване на вещно-правния статут на няколко малки ВЕЦ – обособени части от “Национална електрическа компания” ЕАД, гр.София


През 2007 година броят на продажбите на миноритарни пакети може да се увеличи след произнасяне на компетентните органи по предявени реституционни претенции и установяване на точния брой акции/дялове, които могат да бъдат предмет на приватизационна продажба.

3. Разходи за дейността по приватизация

Разходите за дейността по приватизация на държавни предприятия през 2007 година са в размер на 19 320 хил. лева, в т.ч. 780 хил. лева за издръжка дейността на Агенцията за следприватизационен контрол и 80 хил. лева капиталови разходи (Таблица 1).

Разходите за консултантски услуги и плащанията на посредници представляват основната част от разходите за дейността по приватизация. Средствата са необходими за заплащане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация и осъществяването на приватизационния процес, включително и процесуално представителство, заплащане на инвестиционни посредници и приватизационни агенти. В тази сума са прогнозирани средствата, необходими за заплащане на консултантите по проектите за “Параходство Български морски флот” ЕАД, ТЕЦ “Бобов дол” ЕАД, както и доплащане на консултантите по сделките за “Параходство Български речно плаване” АД и ТЕЦ “Варна” ЕАД. Предвидени са и средства за евентуални консултантски услуги при приватизацията на “ВМЗ” ЕАД и “Кинтекс” ЕАД. След реализирането на тези сделки и постъпването на съответните парични приходи в бюджета в рамките на 2007 година може да се наложи да се изискат и допълнителни средства за заплащане на тези услуги. Приватизацията на държавното участие на “Топлофикация София “АД се предвижда да се осъществи също чрез консултант.

Други разходи са разходите, свързани с изготвянето на приватизационни оценки, анализи на правното състояние и информационни меморандуми; публикации и реклама; други външни услуги, в т.ч. плащания на “БФБ-София”АД и други.

ІV. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА РАБОТА НА АП ПРЕЗ 2007 г.
1. Подготвителна работа по приватизационните проекти
• набиране или актуализирането на правната и финансовата информация за съответните дружества;
• изясняване размера на държавното участие в капитала;
• определяне на възможностите за продажба на държавния дял в капитала;
• решение на проблеми, зависещи от действията на други държавни ведомства и институции;
• съгласуване по целесъобразност с отрасловите министерства на приватизационните процедури на дружествата от ресурса;
• възлагане на външни изпълнители изготвяне или актуализация на анализ на правното състояние, приватизационна оценка, информационен меморандум;
2. Определяне на метод за приватизация
• определяне на предварителни квалификационни изисквания към участниците в съответната приватизационна процедура ;
• публично оповестен конкурс - ще се използва при продажбата на дружества, чиято процедура се предхожда от стратегия, и с оглед особеностите на обекта на приватизация в правен и финансов аспект, с оглед значението на предмета на дейност на съответното дружество, както и в случаите, в които освен покупната цена се поставят и други критерии за оценяване, и се вменяват определени следприватизационни задължения на купувача;
• публичен търг с явно наддаване - ще се прилага за продажбата на голяма част от мажоритарните пакети и на обособени части, тъй като при него процедурата е облекчена и се гарантира по-голяма бързина;
• централизиран публичен търг и неприсъствен публичен търг - ще се използват предимно при продажбата на миноритарни пакети. Агенцията за приватизация ще продължи да възлага чрез договор техническото изпълнение на централизирани публични търгове и на неприсъствени публични търгове;
• публично предлагане ще се прилага по отношение на пакети акции от емисии, които са вписани или за които предстои вписване в регистъра на публичните дружества към Комисията за финансов надзор;
• приемане на отправено търгово предложение по реда на чл.149 от ЗППЦК.
3. Маркетинг и връзки с обществеността
• своевременно отразяване чрез интернет-страницата на информация за хода на приватизационните процедури, както и на кратки описания на подготвяните проекти;
• публикуване на кратки съобщения в средствата за масова информация;
• публикуване в пресата на определените от ЗПСК като задължителни, съобщения при обявяване за приватизация на държавно участие в капитала на новообразувани дружества, при приемане на решение за метод за приватизация;
• оповестяване чрез интернет-страницата на “БФБ-София”АД на информационните меморандуми и проспектите на търгуваните дружества при провеждане на неприсъствени публични търгове и централизирани публични търгове;
• публикуване на рекламни съобщения за големи и приоритетни проекти в чуждестранни издания;
• провеждане на интервюта, брифинги и пресконференции;
• участие на представители на Агенцията за приватизация във форуми и мероприятия, организирани от други институции или организации.
4. Текуща работа, съгласно функциите на АП, регламентирани от ЗПСК
• приемане на решения за приватизация на новообразувани дружества или на обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие;
• преценка на постъпилите искания относно даване на съгласие за преобразуване или прекратяване на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала;
• преценка на постъпилите искания относно даване на разрешение, за извършване на разпоредителни сделки с ДМА сключване на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обеспечаване на вземания, за поемане на менителнични задължения на дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала;
• актуализиране на информацията за настъпващи промени в статута и структурата на капитала на търговски дружества с държавно участие в капитала, които подлежат на приватизация;
• следене развитието на процедурите по несъстоятелност и ликвидация;
• осигуряване на процесуално представителство с цел защита интересите на Агенцията за приватизация пред съдебните инстанции, държавни органи и други институции.