План за дейността през 2006 година

План за работата на Агенцията за приватизация през 2006 година

 

I. Увод

Планът за приватизация през 2006 година е изготвен в съответствие с изискванията на чл.6, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК).

В ЗПСК са посочени целите, които следва да бъдат постигнати в процеса на приватизация:
- прозрачност на процедурите,
- равнопоставеност на инвеститорите;
- бързина на приватизационния процес;
- икономически ефективна приватизация и
- осигуряване на икономически растеж и конкурентоспособност на приватизираните дружества.

Правната рамка, в която се осъществява приватизационния процес, е очертана от ЗПСК, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Закон за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Закон за сделките с компенсаторни инструменти (ЗСКИ) и др.

Настоящият план дефинира приоритетите в дейността на Агенцията за приватизация и определя минималните приватизационни цели през 2006 година. Той включва брой очаквани продажби, прогноза за приходите, както и размера на необходимите разходи, свързани с приватизационния процес. Негова цел е осъществяване на икономически ефективна приватизация като средство за преструктуриране на икономиката, привличане на инвестиции и осигуряване на приходи в бюджета, за постигането на устойчив икономически растеж и повишаване на конкурентоспособността на приватизираните дружества.


II. Приватизационни цели през 2006 година

1. Очакван минимален брой сделки
През 2006 година се предвижда да се сключат 24 броя сделки за пакети от акции/дялове от търговски дружества с над 50 на сто държавно участие, както и 10 броя сделки за обособени части. Предвижда се и продажбата на пакети от акции/дялове от 164 търговски дружества с под 50 на сто държавно участие (Таблица 1).

Ресурс от дружества за приватизация през 2006 г.

Ресурсът от дружества, в които държавата е мажоритарен собственик на капитала, подлежащи на приватизация през 2006 година, е значително ограничен. Към настоящия момент (януари 2006 година) държавно участие има в 565 търговски дружества. В този брой са включени 57 мажоритарни и 508 миноритарни пакета. Заделени за удовлетворяване на реституционни претенции са 266 миноритарни пакета. В този брой не влизат 113 дружества, включени в списъка-приложение №1 към чл.3, ал.1 от ЗПСК (забранителния списък).

Броят на дружествата за продажба може да бъде увеличен, в случай на изваждане на търговски дружества от списъка-приложение № 1 към чл.3, ал.1 от ЗПСК по решение на Народното събрание. Възможност за увеличаване на ресурса за приватизация през 2006 година са и новообразуваните държавни дружества и обособени части от тях в резултат на преструктуриране на съществуващи държавни предприятия, както и дружества, за които, поради неизпълнение на договорени ангажименти и решение на Агенцията за следприватизационен контрол, приватизационните договори са развалени. Предмет на приватизационни сделки могат да бъдат и дружества, по отношение на които е прекратено производство по несъстоятелност, както и дружества, предложени за ликвидация, но процедурата не е стартирала.

През 2006 година броят на продажбите на миноритарни пакети може да се увеличи след произнасяне на компетентните органи по предявени реституционни претенции и установяване наличието на акции/дялове, които могат да бъдат предмет на продажба. Миноритарни пакети от дружества в процедури по ликвидация или несъстоятелност, при определени условия и в съответствие с предвидените законови възможности, също могат да бъдат продадени от Агенцията за приватизация.

Голяма част от подлежащите на приватизация търговски дружества имат редица правни проблеми. При някои не е уточнен размерът и структурата на капитала или не е установен размерът на държавното участие в него. Други притежават имоти - публична държавна собственост, включени в капитала им, или имоти, по отношение на които има предявени реституционни претенции или съдебни спорове. Голяма част от търговските дружества е необходимо да се снабдят с документи, установяващи правото им на собственост и/или други вещни права върху недвижими активи, включени в техния капитал. Има и дружества, които са в тежко финансово състояние.

Дружества, чието раздържавяване се предхожда от разработване на стратегии за приватизация

Една част от ресурса за приватизация включва търговски дружества, които са от значение за националната сигурност на страната и са включени в списъка – приложение №2 към чл.35а, ал.1 от ЗПСК. Тяхното раздържавяване се предхожда от изготвяне на стратегии за приватизация (на основание чл. 3, ал. 7 от ЗПСК), които да гарантират запазване на обществения интерес. Това са: "България ер " ЕАД, гр.София, "Параходство Български морски флот" ЕАД, гр. Варна, “Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе, “Тератон” ЕАД, гр. София ,“Кинтекс” ЕАД, гр. София, "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД, гр. Сопот. Приватизационните стратегии за част от дружествата са приети от Министерски съвет и предстои да бъдат одобрени от Народното събрание. Приватизационната стратегия за “Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе е одобрена от Народното събрание през 2005 година.


Приоритети в приватизацията през 2006 година

Приоритетни за 2006 година са проектите за раздържавяване на “България Ер” ЕАД, гр. София, “Параходство Български морски флот” ЕАД, гр. Варна, “Топлофикация Пловдив” ЕАД, “Топлофикация Шумен” ЕАД, “Топлофикация Перник” ЕАД, “Топлофикация Варна” ЕАД, “ТЕЦ Варна” ЕАД, “Топлофикация Русе” ЕАД, “ТЕЦ-Бобов Дол” ЕАД, “Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе, “Енергоинвестинженеринг” ЕООД, гр. София, “Балканкар-Дунав” АД, гр. Лом и “Балканкар – Средец” АД, гр. София.

Сред сравнително големите проекти, подготвяни за раздържавяване през 2006 година, са: “Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, гр. Сопот, “Кинтекс” ЕАД, гр. София, “Мини Бобов дол” ЕАД, гр. Бобов дол.

През 2006 година Агенцията за приватизация ще продължи и работата си по продажбата на над 200 миноритарни пакета от акции/дялове на дружества. Приоритетно ще се използват възможностите за продажба на “БФБ-София” АД, гр. София чрез провеждане на централизирани и неприсъствени публични търгове.


2. Очаквани договорени плащания

Размерът на очакваните договорени плащания по сключени сделки през 2006 година се предвижда да бъде 600 000 хил. лева в парични средства (Таблица 2).

Основната част от прогнозните договорени плащания в парични средства се формират от финализирането на големите и приоритетни приватизационни сделки, като “България Ер” ЕАД, гр. София, ТЕЦ “Варна” ЕАД, “Топлофикация Русе” ЕАД, “Топлофикация Пловдив” ЕАД, “Топлофикация Шумен” ЕАД, “Топлофикация Варна” ЕАД, “Топлофикация Перник” ЕАД, “Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, гр. Сопот, “Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе.

От продажби на пакети от акции/дялове на дружества, включени в списъка по чл.11 от ЗПСК, се очакват и договорени плащания в непарични платежни средства в размер на 20 000 хил. лева. По отношение на пакети от акции/дялове, за приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства, най-голям интерес се очаква за акциите на ТЕЦ “Бобов дол” ЕАД, с. Големо село, ТЕЦ “Варна” ЕАД, с. Езерово, “Топлофикация Русе” ЕАД, “Параходство Български морски флот” ЕАД, гр. Варна и други.


3. Разходи за дейността по приватизация

Разходите за дейността по приватизация на държавни предприятия през 2006 година са в размер на 9 649 хил. лева (Таблица 2).

Средствата са необходими за заплащане на: разходи за анализи на правното състояние, икономически анализи и оценки, информационни меморандуми; разходи за публикации и реклама и други външни услуги, в т.ч. плащания на “БФБ-София”АД и други. В тази сума не са включени средствата, необходими за заплащане на консултантите по проектите за “Параходство Български морски флот” ЕАД, гр. Варна, ТЕЦ “Варна” ЕАД, с. Езерово, “Топлофикация – Русе” ЕАД, гр. Русе, ТЕЦ “Бобов дол” ЕАД, с. Големо село и “Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе. Реализирането на тези сделки ще доведе до значително увеличаване на паричните постъпления в бюджета, което от своя страна ще наложи да се изискат допълнителни средства за заплащане на консултантските услуги.


III. Необходими действия за изпълнение на годишния план


1. Подготвителна работа по приватизационния ресурс

Подготвителният етап на приватизационните процедури включва набирането или актуализирането на правната и финансовата информация за съответните дружества, изясняване размера на държавното участие в капитала, възможностите за неговата продажба и други. За някои от дружествата съществуват проблеми, чието решение зависи от действията на други държавни ведомства и институции.

Агенцията за приватизация възлага на външни изпълнители изготвяне или актуализация на анализ на правното състояние, приватизационна оценка, информационен меморандум. Част от приватизационната подготовката на проектите е и осъществяване на активна маркетингова кампания.

През 2006 г. Агенцията за приватизация като орган за приватизация ще продължи да извършва текуща актуализация на:

- информацията относно държавното участие във всички търговски дружества с оглед установяване на настъпващи промени в капитала на дружествата, свързани с определяне на възможностите за продажба на държавното участие;

- броя на подлежащите на приватизация дружества, като се отчитат промените в списъка – приложение № 1 към чл.3, ал.1 от ЗПСК; процедурите по несъстоятелност и ликвидация; приемане на решения за приватизация на новообразувани дружества или на обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие;

- списъка на търговски дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства, в съответствие с чл.11 от ЗПСК, както и на неговото допълване с оглед максимално усвояване на ресурса от компенсаторни инструменти.

В съответствие с чл.28 от ЗПСК Агенцията за приватизация ще преценява необходимостта от даване на разрешение за преобразуване или прекратяване на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, както и относно забрана или даване на разрешение за извършване на разпоредителни сделки с ДМА на дружества и други.


2. Стартиране на приватизационните процедури

В своята работа Агенцията за приватизация отчита позицията на отрасловите министерства по отношение на приватизационните процедури на дружествата от ресурса. От своя страна министерствата вземат активно участие, като оказват съдействие за отстраняването на проблеми в съответствие със своята компетентност. По отношение на някои проекти, с оглед спецификата на обекта на приватизация, съответното министерство предлага определени изисквания относно приватизационната процедура. Агенцията за приватизация взема предвид тези становища при осъществяването на съответната процедура.

За проектите, при които се разработват стратегии, министерствата участват в изготвянето или изцяло разработват стратегиите за приватизация, които след приемане от Министерски съвет, подлежат на одобряване от Народното събрание.

В зависимост от специфичните характеристики на конкретен обект от ресурса Агенцията за приватизация определя и прилага най-подходящия метод за приватизация.

Публично оповестеният конкурс ще се използва при продажбата на дружества, чиято процедура се предхожда от стратегия или се налага от особеностите в правен и финансов аспект на съответното дружество. Този метод ще бъде прилаган и в случаите, когато освен покупната цена се поставят и други критерии за оценяване, в зависимост от спецификата на обекта и целите на конкретната приватизационна процедура, както и се вменяват определени следприватизационни задължения на купувача.

Методът публичен търг с явно наддаване ще се прилага за продажбата на голяма част от мажоритарните пакети и на обособени части, тъй като при него процедурата е облекчена и се гарантира по-голяма бързина.

Методите централизиран публичен търг и неприсъствен публичен търг ще се използват предимно при продажбата на миноритарни пакети. Агенцията за приватизация ще продължи да възлага на регулирания пазар на ценни книжа чрез договор техническото изпълнение на централизирани публични търгове по чл.32, ал.1, т.4 от ЗПСК и на неприсъствени публични търгове по чл.32, ал.2, т.1 от същия закон.

Методът публично предлагане ще се прилага по отношение на пакети акции от емисии, които са вписани или за които предстои вписване в регистъра по чл. 30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор.


3. Маркетинг и връзки с обществеността

Агенцията за приватизация извършва маркетинг на основната част от приватизационните проекти предимно чрез интернет-страницата си. Това предполага последователна работа по изготвяне и актуализиране на информацията, включително с превод на английски език. Агенция за приватизация ще се стреми данните да бъдат отразявани своевременно, с цел привличане на по-широк кръг от инвеститори.

Маркетингът на големите проекти може да бъде възложен на избрани консултанти, като тяхната работа ще се подпомага от Агенцията за приватизация. Кратки описания на тези проекти ще се оповестят на интернет-страницата, както и ще се разпространяват на срещите с потенциални инвеститори, заявили интерес, на инвестиционни форуми и други.

През 2006 година Агенцията за приватизация ще осъществява директен маркетинг във връзка с приватизацията на големите и приоритетни проекти. Рекламни и информационни материали се изпращат до търговските представители на български дипломатически мисии в чужбина. Ще се използват възможностите за привличане на чуждестранни инвеститори чрез публикуване на рекламни съобщения в чуждестранни издания.

Ходът на приватизационните процедури ще се съпровожда от публикуване на кратки съобщения в средствата за масова информация – БНТ, БНР, БТА и други. Задължителни са съобщенията в пресата при обявяване за приватизация на държавно участие в капитала на новообразувани дружества, при приемане на решение за метод за приватизация. При провеждането на неприсъствени публични търгове и централизирани публични търгове информационните меморандуми и проспектите на търгуваните дружества ще се оповестят чрез интернет-страницата на “БФБ-София”АД.

Агенцията за приватизация ще продължи участието си във форуми и мероприятия, организирани от други институции или организации – Българската търговско - промишлена палата, Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на външните работи и други.

Маркетинговата политика на Агенцията за приватизация ще се провежда в рамките на одобрените финансови средства за тази цел през 2006 година.