План за дейността през 2005 година

План за работата на Агенцията за приватизация през 2005 година

 


Планът за работа на Агенцията за приватизация през 2005 година дефинира основните приоритети и цели в дейността по приватизация през годината, поставя конкретни задачи за изпълнение като очакван брой продажби и размер на договорените плащания по сделките, както и необходимите разходи. Целта на плана е да съдейства за устойчивото икономическо развитие на страната, чрез приключване на процеса на приватизация на всички държавни активи, които подлежат на приватизация до края на 2005 година.

Приватизацията през 2005 година ще се осъществява в условията на значително ограничен ресурс от дружества с държавно участие, подлежащи на приватизация. Към настоящия момент е раздържавена по-голяма част от предприятията от основните отрасли на икономиката. Една част от предстоящия за приватизация ресурс включва търговски дружества с държавно участие, които са от значение за националната сигурност на страната и са в списъка – приложение №2 към чл.35 а, ал.1 от ЗПСК. Тяхното раздържавяване се предхожда от преструктуриране и разработка на стратегии за приватизация, които да гарантират запазване на обществения интерес. Другата част от предстоящите за приватизация държавни предприятия се характеризира с редица проблеми, свързани предимно с липсата на инвеститорски интерес, тежкото финансово състояние на дружествата и други.

Планът е изготвен в съответствие с изискванията на чл.6, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК).

Правната рамка, в която се осъществява приватизационния процес е очертана от ЗПСК, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Закон за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Закон за сделките с компенсаторни инструменти (ЗСКИ) и други.


I. Приоритети

Основните приоритети при приватизацията са формулирани в Закона за приватизация и следприватизационен контрол:

- ясни и прозрачни правила и процедури за всички участници в процеса на приватизация;
- равнопоставеност на инвеститорите;
- бързина на приватизационния процес;
- осъществяване на икономически ефективна приватизация като предпоставка за устойчиво икономическо развитие и конкурентноспособност на приватизираните дружества.

При приватизацията през 2005 година на държавни дружества политиката в дейността на Агенцията за приватизация ще продължи да бъде насочена към осъществяване на качествен процес, привличане на стратегически инвеститори при продажбата на дружества с монополно положение и дружества от сферата на обществените услуги, привличане на инвестиции и модернизиране на управлението на приватизираните дружества, осигуряване на постъпления в държавния бюджет. При продажбата на миноритарни пакети от акции и дялове от вече приватизирани предприятия ще се използват широко възможностите за бърза приватизация, които предоставя Българската Фондова борса.


II. Приватизационни цели през 2005 година


1. Очакван брой сделки

През 2005 година се предвижда да се сключат 46 броя сделки за пакети от акции/дялове от търговски дружества с над 50 на сто държавно участие, както и 20 броя сделки за обособени части. Предвижда се и продажбата на пакети от акции/дялове от 167 търговски дружества с под 50 на сто държавно участие (Таблица 1).

Предстоящият за приватизация ресурс от 46 броя мажоритарни пакети се формира основно от дружества от системата на Министерство на икономиката (14 броя), Министерство на регионалното развитие и благоустройството (12 броя) и Министерство на енергетиката и енергийните ресурси (10 броя). Това е остатъчният ресурс от държавни предприятия, по който Агенцията за приватизация може да работи през 2005 година. Броят на предприятията за продажба може да се увеличи след анализиране на възможностите за преразглеждане на списъка-приложение №1 към чл.3, ал.1 от ЗПСК и изваждане на някои дружества с цел тяхната продажба, като: “Булгаргаз” ЕАД, “Техноекспортстрой” ЕАД, “Метални конструкции – Холдинг” ЕАД, “Промишлено строителство – Холдинг” ЕАД и други. Други възможности за увеличаване на ресурса за приватизация са: образуването на нови държавни дружества и обособени части в резултат на преструктуриране на съществуващи държавни предприятия; дружества в процедури по несъстоятелност или ликвидация, които могат да бъдат предмет на продажба при определени условия и други.

В изпълнение на Енергийната стратегия на Република България и създадената благоприятна приватизационна среда след приемане на новия Закон за енергетиката и подзаконовите нормативни актове, Агенцията за приватизация ще пристъпи към приватизацията на електропроизводствени дружества. Агенцията за приватизация подписа договор за възлагане на консултантски услуги при приватизацията на ТЕЦ “Бобов дол” ЕАД, ТЕЦ “Варна” ЕАД и “Топлофикация Русе” ЕАД, като продажбата им се очаква да завърши през първата половина на 2005 година. Това са сделките, за които се очакват значителни приходи. След реализация на стартирали инвестиционни проекти за “Топлофикация Пловдив” ЕАД, “Топлофикация Шумен” ЕАД, “Топлофикация Варна” ЕАД и “Топлофикация Перник” ЕАД Агенцията за приватизация ще продължи работата по продажбата и на тези дружества.

Стратегията за приватизация на "България Ер " ЕАД, гр.София бе приета през 2004 година и се очаква сделката да се сключи през 2005 година. Стратегията предвижда прилагането на по-гъвкава приватизационна процедура с публично оповестен двуетапен конкурс. Тя ще осигури достъп на широк кръг инвеститори в приватизацията на дружеството, ще допринесе за осигуряването на финансови средства за увеличаване на самолетния парк и задоволяване на обществената потребност от редовен и икономически ефективен въздушен транспорт.

През 2005 година се очакват продажбите на "Параходство Българско речно плаване" АД, гр. Русе и "Параходство Български морски флот" ЕАД, гр. Варна. С разработката и одобряването на стратегии за приватизация ще се търси най-добрата формула за приватизацията на тези дружества.

След осъществяване на продажбите на цигарените и тютюнопреработващи фабрики, предвидени в стратегията за приватизация на "Булгартабак Холдинг" АД, и анализ на резултатите е възможно холдингът да бъде продаден от Агенцията за приватизация.

Други дружества, към които се очаква по-сериозен инвеститорски интерес са "Тератон" ЕАД, гр. София, "Кинтекс" ЕАД, гр. София, "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД, гр. Сопот, “АДИС” ЕООД, гр. София и някои от дружествата от сектор "Пътно поддържане".

През 2005 година се очакват 167 броя продажби на пакети от акции/дялове от дружества с под 50 на сто държавно участие в капитала. Предстоящият за приватизация ресурс от миноритарни пакети е съставен от непродадени пакети от акции/дялове на проведените вече централизирани публични търгове и неприсъствени публични търгове. През 2005 година броят на сделките за миноритарни пакети може да се увеличи, в случай, че след окончателното определяне на размера на основателните реституционни претенции остане за продажба държавно участие. От друга страна, миноритарните пакети, към които не е проявен интерес на проведените до края на 2004 година централизирани публични търгове и неприсъствени публични търгове, също ще увеличат ресурса за 2005 година.


2. Очаквани договорени плащания от приватизацията

Договорените плащания от сключени сделки през 2005 година се предвижда да бъдат в размер на 450 000 хил. лева в парични средства (Таблица 2)

Основната част от прогнозата за договорените плащания в парични средства е свързана с по-големите приватизационни сделки като ТЕЦ “Бобов дол” ЕАД, ТЕЦ “Варна” ЕАД, “Топлофикация Русе” ЕАД, “Параходство Български морски флот” ЕАД, “Параходство Българско речно плаване” АД, “ВМЗ” ЕАД.

През 2005 година се очакват и договорени плащания в непарични платежни средства в размер на 300 000 хил. лева от продажбите на пакети от акции/дялове на дружества от списъка по чл.11 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, което ще доведе до намаляване на все още значителния обем инвестиционни бонове и компенсаторни инструменти. През 2005 година се предвижда да се предложи за продажба чрез Българска фондова борса миноритарен пакет акции от капитала на “БТК” АД. Договорените плащания в непарични платежни средства могат да се увеличат след включване на нови дружества в списъка по чл. 11 от ЗПСК.


3. Очаквани разходи, свързани с дейността по приватизация

За изпълнение на целите на плана и постигане на очакваните договорени плащания от приватизацията на държавни предприятия през 2005 година се очакват разходи в размер на 14 040.5 хил. лева (Таблица 2).

Необходимите средства са свързани непосредствено с приватизационния процес, като заплащане на консултантски услуги и плащания на посредници, изготвяне на правни анализи, икономически анализи и оценки, информационни меморандуми, разходи за публикации и реклама и други външни услуги, в т.ч. плащания на “Българска Фондоба Борса-София”АД и други. По-голямата част от разходите през 2005 година са свързани с плащания на консултанти по сключени договори от предходни години.

Тези средства не включват разходи във връзка с изпълнение на изискванията на § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за опазване на околната среда, свързани с мерките по намаляване на щети, причинени върху околната среда, при приватизацията на предприятия, за които ще се приемат приватизационни стратегии.


III. Необходими действия за изпълнение на годишния план

1. Работа по приватизационния ресурс през 2005 година

За повече от половината от дружествата с над 50 на сто държавно участие в ресурса за 2005 година е осъществена подготвителна работа - възложено е разработване, съответно актуализация на анализ на правното състояние, приватизационна оценка, информационен меморандум или тече конкурс за тяхното възлагане. За някои от тези дружества съществуват технически проблеми, чието решение е извън компетентностите на Агенцията за приватизация.

Приватизационните процедури на 4 от дружествата с над 50 на сто държавно участие, включват разработването на стратегии за приватизация, които се намират на различен етап на разработване или предстоящо одобряване - "България Ер" ЕАД, "Тератон" ЕАД, “Параходство Български морски флот" ЕАД, “Параходство Българско речно плаване" АД и "Кинтекс" ЕАД.

В процеса на работа при някои от приватизационните процедури се използват услуги на външни консултанти и посредници (“Параходство Български морски флот" ЕАД, “Параходство Българско речно плаване" АД, ТЕЦ “Варна” ЕАД, ТЕЦ “Бобов дол” ЕАД и “Топлофикация Русе” ЕАД).

При останалата част от мажоритарните пакети за приватизация през 2005 година съществуват проблеми, забавящи приватизационните процедури, като: висока степен на задлъжнялост; актувани като публична държавна собственост имоти, включени в състава на дружествата; учредяване на концесии; необходимост от актуализация на АДС; уточняване и пререгистрация на капитала; съдебни спорове, свързани с реституционни претенции, и други.

Предстоящата работа по подготовката за продажба на дружества с под 50 на сто държавно участие през 2005 година е свързана с установяване на размера на държавното участие; събиране на всички изискуеми документи; възлагане и изготвяне на информационен меморандум; получаване на информационни проспекти от страна на дружествата и други. Тази дейност се съпровожда и с отстраняването на множество проблеми като: установяване на размера на държавното участие; дружествата не предоставят проспекти; липса на инвеститорски интерес; съдебни спорове, свързани с реституционни претенции и други.

През 2005 г. Агенцията за приватизация като приватизиращ орган ще продължи да извършва текуща актуализация на:

- информацията относно държавното участие във всички търговски дружества с оглед установяване на настъпващи промени в капитала на дружествата, свързани с определяне на възможностите за продажба на държавното участие;

- ресурса от подлежащите за приватизация предприятия, като се отчитат промените в списъка с неподлежащи за приватизация дружества (Приложение към чл.3, ал.1 от ЗПСК); процесите по несъстоятелност и ликвидация; приемане на решения за приватизация на новообразувани дружества или на обособени части от имуществото на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие;

- списъка на търговски дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства, в съответствие с чл.11 от ЗПСК, както и на неговото допълване с оглед максимално усвояване на ресурса от компенсаторни инструменти.

В съответствие с чл.28, ал.6 от ЗПСК Агенцията за приватизация ще преценява необходимостта от даване на съгласие за преобразуване или прекратяване на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала.


2. Определяне на метод за приватизация

Законът за приватизация и следприватизационен контрол регламентира възможните методи за приватизационни продажби. За всеки конкретен обект от ресурса се определя и прилага най-подходящия метод за приватизация.

Предвижда се методът публично оповестен конкурс да се използва при продажбата на около 30% от мажоритарните пакети. Това са дружества, чиято процедура се подготвя от стратегия и когато освен цената условие за избор на купувач са и поемане на задължения за извършване на инвестиции, поддържане на определено ниво на трудова заетост, изплащане на задължения на дружеството и други.

Широко ще се прилага методът публичен търг като приватизационна техника за продажбата на по-голяма част от мажоритарните пакети и обособените части, тъй като при него процедурата е облекчена, протича с по-висока скорост и прозрачност, достига се по-добра продажна цена.

За продажбата на миноритарни пакети ще се използват предимно методите централизирани публични търгове и неприсъствени публични търгове. Агенцията за приватизация ще продължи да възлага на регулирания пазар на ценни книжа чрез договор техническото изпълнение на централизирани публични търгове по чл.32, ал.1, т.4 и на неприсъствени публични търгове по чл.32, ал.2, т.1 от ЗПСК. Чрез използване на възможностите на търговската система на “Българска фондова борса – София” АД за продажбата на пакети от акции и дялове се постига: концентрация на търсенето и предлагането; публичност на извършваните сделки; равнопоставеност на участниците в процеса на търговия; пълна автоматизация на търговията; възможност за Агенцията за приватизация с една процедура да осъществи продажбата на десетки пакети от акции/дялове, а инвеститорите да участват по едно и също време в търг за избраните от тях пакети от акции/дялове, както и да правят инвестиционни портфейли. Създаденият единен регистър позволява лесно администриране, сигурност и бърз достъп до информация за издадените компенсаторни инструменти.

Броят на публичните дружества в оставащия за приватизация ресурс е малък. За прилагане на метода публично предлагане ще се разчита основно на пакети акции от емисии, за които предстои вписване в регистъра на публичните дружества.


3. Маркетинг и връзки с обществеността

Агенцията за приватизация ще провежда маркетингова политика в рамките на одобрените финансови средства за тази цел през 2005 година. Маркетингът на проектите, при които има избрани консултанти, се извършва от самите консултанти.

Рекламирането на предстоящите за приватизация предприятия ще се провежда предимно чрез интернет-страницата, която е лесно достъпна за инвеститори, консултанти и заинтересовани лица. Описания на избрани проекти ще се предоставят на срещи с инвеститорите в Агенцията за приватизация и при участие във форуми и мероприятия, организирани от други институции – Българска търговско-промишлена палата, Министерство на икономиката, Министерство на външните работи и други. Кратки съобщения в средствата за масова информация – БНТ, БНР, БТА и други ще се дават при наближаване на сроковете за търгове и конкурси, както и при откриване на приватизационна процедура и решение за метод - задължителните съобщения във вестниците. Част от процедурите при провеждането на неприсъствени публични търгове и централизирани публични търгове представлява публикуването чрез интернет-страницата на “Българска Фондова Борса-София”АД на данни за търгуваните дружества от информационните меморандуми и проспектите. Ще продължи практиката да се изпращат покани за участие в приватизацията на лица, заявили интерес, на консултантски фирми и на други институции.