План за дейността през 2004 година

План за работата на Агенцията за приватизация през 2004 година

 

Планът за работа на Агенцията за приватизация през 2004 година е изготвен в съответствие с изискванията на чл.6, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) и целта му е да съдейства за продължаване на структурната реформа и изпълнение на договорените ангажименти към международните финансови институции. Планът дефинира приоритетите в дейността по приватизация, приватизационните цели през 2004 година, като конкретизира броя на продажбите, размера на очакваните договорени плащания и необходимите разходи.

Планът за работа по приватизацията през 2004 година се разработва в условия, в които голяма част от държавната собственост е приватизирана. В резултат на преструктуриране и приватизация на държавните предприятия към 31.08.2003 година са раздържавени 54.37 % от стойността на дълготрайните активи на държавните предприятия (580 млн. лева по балансова стойност към 31.12.1995 г.) и 82.33 % от стойността на подлежащите на приватизация активи (383 млн. лева), включително раздържавените активи по линия на първата вълна на масовата приватизация. Раздържавена е по-голяма част от предприятията от основните отрасли на икономиката и предстои приватизация на държавни дружества от сферата на обществените услуги и инфраструктурните монополи.

Правната рамка, в която се осъществява приватизационния процес е очертана от ЗПСК, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Закон за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Закон за сделките с компенсаторни инструменти (ЗСКИ).


I. Приоритети

Основните приоритети на дейността по приватизация през 2004 година в съответствие със ЗПСК са:
- ясни и прозрачни правила и процедури за всички участници в процеса на приватизация
- равнопоставеност на инвеститорите;
- бързина на приватизационния процес;
- осъществяване на икономически ефективна приватизация като предпоставка за устойчиво икономическо развитие и конкурентноспособност на приватизираните дружества.

При предстоящата приватизация на държавни дружества с монополно положение и дружества от сферата на обществените услуги, политиката в дейността на Агенцията за приватизация ще бъде насочена по-скоро към осъществяване на качествен процес и привличане на стратегически инвеститори, отколкото реализиране на бърза приватизация на всяка цена.


II. Приватизационни цели през 2004 година

1. Очакван брой сделки

През 2004 година се предвижда да се сключат 119 броя сделки за пакети от акции/дялове от търговски дружества с над 50 на сто държавно участие, както и 45 броя сделки за обособени части. Предвижда се и продажбата на пакети от акции/дялове от най-малко 100 търговски дружества с под 50 на сто държавно участие (Приложение 1).

Предстоящият за приватизация ресурс през 2004 година се формира от дружества от отраслите строителство (30 броя), търговия (20 броя), енергетика (17 броя), промишленост (16 броя) и други.

От предвидените за раздържавяване през 2004 година дружества с над 50 на сто държавно участие най-голям е броят на тези от отрасъл строителство. Това са предимно дружества от секторите "Пътно поддържане" и "Геодезия и кадастър".

Ресурсът, подлежащ на раздържавяване от отрасъл енергетика, се формира от дружества, занимаващи се с производство и разпределение на електроенергия, дружества, осъществяващи инженерни и съпътстващи дейности в сектора - ремонт, автотранспорт, сервизни услуги и дружества от въгледобивния подотрасъл. Атрактивни са седемте електроразпределителни дружества, които притежават добре изградена и постоянно действаща система за доставка на електрическа енергия и осигурен пазар с постоянно търсене на произвежданата електрическа енергия.

От отрасъл търговия се предвижда приватизацията и на "Булгартабак Холдинг" АД, "Тератон" ЕАД и "Кинтекс" ЕАД.

Големи дружества от отрасъл промишленост, подлежащи за приватизация през 2004 година са "Железопътен комплекс" ЕАД, гр. Девня и "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД, гр. Сопот, а останалите са с малки активи и от различни подотрасли на промишлеността - автомобилна, текстилна, електротехническа, промишленост за строителни материали и други.

Привлекателни дружества с над 50 на сто държавно участие в ресурса за 2004 година са дружествата от отрасъл транспорт - "Параходство българско речно плаване" ЕАД, гр. Русе, "Параходство български морски флот" ЕАД, гр. Варна и "България ер " ЕАД, гр. София.

От отрасъл култура, подлежащо за приватизация през 2004 година, е "Бояна филм" ЕАД - дружество с добро финансово състояние през последните три години и с големи недвижими имоти, разположени на много площадки на територията на страната.


2. Очаквани договорени плащания от приватизацията

Очакваните договорени плащания от сключените през 2004 година сделки се предвижда да бъдат в размер на 500 000 хил. лева в парични средства (Приложение 2).

Паричните постъпления от приватизацията на държавното участие в капитала на търговски дружества, както и на обособени части ще се разпределят съгласно чл.8, ал.1, от ЗПСК, като 90 на сто от очакваните договорени плащания в парични средства (с изключение на паричните постъпления от приватизацията на обособени части по реда на чл.8, ал.2 и ал.3 от ЗПСК), както и пълният размер на договорените неустойки по поети, но неизпълнени задължения, включени в приватизационните договори, ще се превеждат в централния републикански бюджет.

През 2004 година от продажбите на пакети от акции/дялове на дружества, включени в списъка по чл.11 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, се очакват и непарични платежни средства - инвестиционни бонове и компенсаторни инструменти минимум в размер на 11 400 хил. лева (Приложение 2).

3. Очаквани разходи, свързани с дейността по приватизация

Разходите, свързани с изпълнение на целите на плана и постигане на очакваните договорени плащания от приватизацията на държавни предприятия през 2004 година се предвижда да бъдат в размер до 22 075.300 хил. лева (Приложение 3).

Необходимите средства са свързани основно с осъществяване на приватизационния процес - за изготвяне на приватизационни оценки, правни анализи, информационни меморандуми, разработване на експертни становища, консултантски услуги, за публикации и маркетингова дейност и други. Тези средства не включват разходи във връзка с изпълнение на изискванията на § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за опазване на околната среда, свързани с мерките по намаляване на щети, причинени върху околната среда, при приватизацията на предприятия, за които ще се приемат приватизационни стратегии.


III. Необходими действия за изпълнение на годишния план

1. Работа по приватизационния ресурс през 2004 година

Основната дейност на Агенцията за приватизация е работата по приватизационните проекти, осъществяване на приватизационните процедури и реализиране на продажби. Проектите на подлежащите за приватизация обекти се намират в различно състояние на готовност или различен етап на стартиралите вече процедури.

При 60% от планираните за приватизация през 2004 година дружества с над 50 на сто държавно участие е предстоящо осъществяване на всички необходими действия до реализиране на продажба.

При 18% от дружествата е осъществена известна подготвителна работа - възложено е разработване, съответно актуализация на анализ на правното състояние, приватизационна оценка, информационен меморандум, или тече конкурс за тяхното възлагане.

В заключителен етап на подготовка на конкурсна или тръжна документация се намират 8% от дружества с над 50 на сто държавно участие.


Приватизационните процедури на 15 от дружествата с над 50 на сто държавно участие, включват разработване и одобряване на стратегия за приватизация. В това число са седемте електроразпределителни дружества, "ВМЗ" ЕАД, "Булгартабак холдинг" АД, "Кинтекс" ЕАД, "Тератон" ЕАД и други. При някои от тези процедури ще се използват услугите на външни консултанти, например "БМФ" ЕАД, "БРП" ЕАД, " България ер" ЕАД и други. В зависимост от приетата стратегия е възможно преструктуриране, отделяне на някои странични дейности и/или активи, продажба на обособени части и други. В този смисъл одобряването на стратегиите и успешно извършената консултантска работа ще бъдат условие за по-бързото финализиране на приватизационните процедури на тези дружества.

Съществуват проблеми за решаване преди началото на процедурите по отношение на 8% от приватизационните проекти за мажоритарни пакети от дружества. Проблемите са свързани с липсващи актове за държавна собственост или налагаща се актуализация на такива, наличие на съдебни спорове, свързани със собствеността, предстояща регистрация в съда на капитала, уточняват се реституционни претренции и други.

През 2004 година Агенцията за приватизация като приватизиращ орган ще продължи да извършва текуща актуализация на:

- информацията относно държавното участие във всички търговски дружества с оглед установяване на настъпващи промени в капитала на дружествата, свързани с определяне на възможностите за продажба на държавното участие;

- ресурса от подлежащите за приватизация предприятия, като се отчитат промените в списъка с неподлежащи за приватизация дружества (Приложение към чл.3, ал.1 от ЗПСК); процесите по несъстоятелност и ликвидация; приемане на решения за приватизация на новообразувани дружества или на обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие;

- списъка на търговски дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства, в съответствие с чл.11 от ЗПСК, както и на неговото допълване с оглед максимално усвояване на ресурса от компенсаторни инструменти.

В съответствие с чл.28 ал.6 от ЗПСК Агенцията за приватизация ще преценява необходимостта от даване на съгласие за преобразуване или прекратяване на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала.


2. Определяне на метод за приватизация

Възможните методи за приватизационни продажби са еднозначно определени от Закона за приватизация и следприватизационен контрол. За всеки конкретен обект от ресурса за 2004 година ще се определя и прилага най-подходящият метод за приватизация.

Широко ще се прилага публичният търг като приватизационна техника тъй като при него процедурата е облекчена, протича с по-висока скорост и прозрачност. Този метод е предпочитан и защото чрез него се постига добра продажна цена.

Публично оповестеният конкурс ще се прилага в случаите, когато освен цената, условие за избор на купувача са и поемане на задължения за извършване на инвестиции, за поддържане на определено ниво на трудова заетост, за изплащане на задължения на дружеството и други. Договарянето на задължение за инвестиране се предприема с цел оздравяване на приватизираните предприятия, подобряване на производствените мощности и обновяване на технологичния парк. Агенцията за приватизация изцяло поддържа тезата, че в приватизационните договори трябва да се предвиждат задължения за поддържане на определено ниво на трудова заетост в региони с висок ръст на безработица и социално напрежение.

При приватизация на пакети от акции от публични дружества чрез прилагане на метода публично предлагане и плащане с парични средства, приходите от тези продажби ще осигурят постъпления в централния републикански бюджет.

По отношение на дружествата, чиято приватизационна процедура се предхожда от разработване на стратегии, възможните методи за приватизация ще се определят от самите стратегии.

Пакети от акции на дружества, включени в списъка на търговски дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства през 2004 година ще продължат да се предлагат за продажба на БФБ - София АД, и на централизирани публични търгове, а пакети от дялове на дружества с ограничена отговорност ще се продават на организирани търгове в Агенцията за приватизация. Съгласно приетите изменения и допълнения на Закона за сделките с компенсаторни инструменти Агенцията за приватизация, след приемане на съответната нормативна уредба, ще може да възлага на регулирания пазар на ценни книжа чрез договор техническото изпълнение на централизирани публични търгове по чл.32, ал.1, т.4 и на публични търгове по чл.32, ал.2, т.1 от ЗПСК. Чрез предлагането на пакети от държавни акции на БФБ срещу компенсаторни инструменти се решава проблемът с реституционните книжа на бившите собственици, а от друга страна - подкрепя развитието на капиталовия пазар.


3. Маркетинг и връзки с обществеността

Агенцията за приватизация ще провежда маркетингова политика в рамките на одобрените финансови средства за тази цел през 2004 година. Агенцията за приватизация максимално ще използва възможностите на интернет-страницата, откъдето инвеститорите да получават актуална информация относно хода на приватизационните процедури, оповестяване на предстоящите продажби, съпроводени с кратка информация за обектите, която системно ще се допълва и актуализира. Ще продължи практиката да се изпращат покани за участие в приватизацията на лица, заявили интерес, на консултантски фирми и на други институции.

Привличането на стратегически инвеститори към особено важни проекти, включително за дружества, за които се разработват приватизационни стратегии, е друг важен аспект от дейността по маркетинг. В този случай Агенцията за приватизация ще работи съвместно с избраните консултанти за целенасочен маркетинг на проектите в чужбина. За представянето на тези проекти ще се подготвят материали на хартиен и/или магнитни носители, които ще се представят и разпространяват на международни форуми.

Агенцията за приватизация ще участва активно в инвестиционни форуми в страната и в чужбина с цел представяне на някои по-големи и атрактивни проекти пред чуждестранни инвеститори.

Маркетинговата политика на Агенцията за приватизация предвижда презентация на приватизационния ресурс и пред средствата за масова информация. В процеса на подготовката на обектите за приватизация на журналистите ще се предоставя необходимата информация. При осъществяване на приватизационния процес ще се осигурява прозрачност на процедурите чрез използване на средствата за масова информация, чуждестранните информационни агенции и специализирани икономически мисии на БТА, дипломатическите мисии, Българската търговско-промишлена палата, Министерство на външните работи и други. Чрез публичния регистър на предстоящите за приватизация дружества ще се осигурява достъп на заинтересованите лица до информацията, свързана с подготовката и сключването на приватизационните сделки.