План за работа на АПСК през 2014 година

 

 

 

 

 

 

ПЛАН

ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЯТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ ПРЕЗ 2014 г.

 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

АПСК        Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (Агенцията)

ЗПСК         Закона за приватизация и следприватизационен контрол

ЗДС           Закон за държавната собственост

ЗПФ           Закон за публичните финанси

ЗППЦК      Закон за публично предлагане на ценни книжа

ЗТР            Закон за търговския регистър

БФБ           Българска фондова борса

ЦД             Централен депозитар

БАБХ         Българска агенция за безопасност на храните

МВР           Министерство на вътрешните работи

МФ            Министерство на финансите

МИЕ          Министерство на икономиката и енергетиката

МК             Министерство на културата

МРР           Министерство на регионалното развитие

МО            Министерство на отбраната

МЗХ           Министерство на земеделието и храните

МТИТС     Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

МС             Министерски съвет

КФН          Комисия за финансов надзор

НОИ          Национален осигурителен институт

ЦРОЗ         Централен регистър на особените залози

РИОСВ      Регионална инспекция по околната среда и водите

НАП           Национална агенция по приходите

ДКЕВР      Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

ДА “ДР и ВВЗ”   Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Планът за работа на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол през 2014 г. е изготвен в съответствие с изискванията на чл.6, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и съгласно чл.31, т.17 от Устройствения правилник на АПСК. Той е съобразен с правителствената програма за стабилизация “Държавност, развитие, справедливост”, определяща икономическите и социални приоритети на правителството, насочени към икономически растеж и насърчаване на предприемачеството. Планът дефинира приоритетите и  минималните цели в дейността на Агенцията през 2014 г. и съдържа прогноза за брой приватизационни продажби и брой дружества с извършен следприватизационен контрол, прогноза за приходите - очаквани постъпления от продажби и от следприватизационен контрол, както и разчет за размера на необходимите разходи за обезпечаване на дейностите по приватизация и следприватизационен контрол.

 Осъществяване на прозрачна и икономически ефективна приватизация на държавните активи, привличане на инвестиции и осигуряване на приходи в бюджета от приватизация и следприватизационен контрол са основни цели в работата на АПСК  през 2014 г.

При изготвяне на прогнозата за броя на очакваните приватизационни продажби и размера на очакваните договорени плащания е взето предвид обстоятелството, че дейността на АПСК и през 2014 г. ще се осъществява при продължаваща финансова и икономическа криза. В условията на ограничен финансов ресурс в страната, предстои да бъдат осъществени поредица от мерки, които се очаква да доведат до преодоляване на отрицателните тенденции в икономическата ситуация и нормализиране на бизнес средата. Осъществяването на необходимите реформи за стимулиране и повишаване на темпа на икономически растеж се очаква да се отразят положително, като насърчат стопанската активност и допринесат за подобряване на инвестиционния климат.  Агенцията има готовност да работи  за насърчаване на капиталовия пазар, чрез разширяване предлагането на миноритарни дялове от държавни дружества на фондовата борса и приватизация на  държавното участие в капитала на “БФБ-София” АД, гр. София.

II. РЕСУРС ОТ ОБЕКТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ПРИВАТИЗАЦИОННИ ДОГОВОРИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ

 Актуално състояние на ресурса от дружества, подлежащи на приватизация

 • Към края на 2013 г. АПСК работи по ресурс от 25 мажоритарни пакети акции/дялове, представляващи дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и пакети от дялове/акции, собственост на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества. Агенцията подготвя приватизационни процедури за около половината от тези пакети, за които няма проблеми, възпрепятстващи продажбата им. Все още съществуват правни проблеми при някои дружества, свързани със собствеността им, а при други процедурите зависят от действия и решения, които следва да бъдат осъществени от други ведомства.
 • Миноритарни дялове от държавни дружества с повече от 50% държавно участие в капитала, след предложение от ресорното министерство;
 • Дялове, акции и обособени части, собственост на търговски дружества с повече от 50% държавно участие в капитала в други търговски дружества, след предложение от компетентния орган за управление на съответното дружество и съгласуване с ресорното министерството;
  • Имоти частна-държавна собственост с данъчна оценка над 10 000 лева след предложение на ръководителя на ведомството, което управлява имота, или от областния управител в случаите по чл. 18, ал. 1 от Закона за държавната собственост;
  • Изменение на ЗПСК в частта – списък Приложение № 1 към чл.3, ал.1 от ЗПСК - да бъде преразгледан и съответно променен т. нар. “забранителен списък”, като от него отпаднат дружествата, които биха могли да бъдат успешно приватизирани;
  • Новообразувани дружества с държавно участие в капитала (чл.26, ал.8)  и обособени части в резултат на преструктуриране на държавни предприятия;
  • Миноритарни пакети - след произнасяне на компетентните органи по предявени реституционни претенции и установяване на точния брой акции/дялове, които могат да бъдат предмет на приватизационна продажба;
  • Миноритарни пакети – след пререгистрация, съобразно Закона за изменение и допълнение на ЗТР, обн. в ДВ, бр. 99 от 14.12.2012 г.;
  • При разваляне с влязло в сила съдебно решение на вече сключени приватизационни договори.

Ø      Ресурсът от обектите, подлежащи за приватизация включва още и 72 търговски дружества с под 50 на сто държавно участие в капитала (миноритарни пакети акции/дялове). Две трети от тези пакети акции/дялове представляват много малка част от капитала на съответните дружества - под 10%, което ги прави неатрактивни за инвеститорите. Поради реституционни претенции и заведените по този повод съдебни дела, остава блокирана продажбата на миноритарното държавно участие в капитала на 30 дружества.

Ø      Агенцията работи и по 85 броя обекти, подлежащи на приватизационна продажба, представляващи имоти-частна държавна собственост, които са предложени за продажба от областни управители и ръководители на държавни ведомства (МВР и БАБХ).

Ø      В списъка-приложение №1 към чл.3, ал.1 от ЗПСК (т.нар. “забранителен“ списък) са включени други 176 търговски дружества, част от които след необходимите нормативни промени могат да бъдат успешно приватизирани.

 Потенциални възможности за увеличаване на ресурса от обекти за приватизация

 Приватизационни договори, подлежащи на контрол

АПСК осъществява следприватизационен контрол на:

 • Изпълнението на изискуемите задължения по приватизационните договори,  в т.ч.  подлежащи на контрол по отношение на изплащането на цената са 202;
 •  Изпълнението на инвестиционни програми се следи по отношение на 5 договора;
 •  Общият брой на договорите, подлежащи на контрол по отношение на различни социални ангажименти и други задължения е 125 бр.

III. ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ В ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

Приоритети в дейността по приватизация през 2014 г.:

 • Приватизация  на  държавното участие в капитала на “БФБ-София” АД, гр. София, Централен депозитар” АД, гр. София, “Параходство Български Морски Флот” АД, гр. Варна и “Международен панаир – Пловдив” АД, гр. Пловдив;
 • Приватизация на “Аудиовидео Орфей” ЕАД, гр.София и „Овча купел” ЕООД,      гр. София;
 • При имотите-частна държавна собственост - приватизацията на почивна база на Министерския съвет, намираща се в курортен комплекс “Св.Св. Константин и Елена”, гр. Варна.

Приоритети в дейността по следприватизационен контрол  през 2014 г.:

 • Приключване с констатации на следприватизационния контрол по изпълнението/неизпълнението на изискуемите задължения по сключените приватизационни договори до 2012 г. включително;
 • Приключване с констатации на следприватизационния контрол по изпълнението/неизпълнението на изискуемите до 2013 г. задължения на 80% от контролираните приватизационни договори до края на 2014 г.;
 • Осъществяване на контрол на място в приватизираните дружества с цел повишаване коректността при отчитане изпълнението/неизпълнението на поетите задължения и минимизиране на риска при следприватизационния контрол;
 • Осъществяване на правното осигуряване на следприватизационния контрол и процесуалната защита на АПСК в исково и изпълнително производство;
 • Пререгистрация на непререгистрираните длъжници на АПСК, съгласно ЗИД на ЗТР, обн. в ДВ, бр.99 от 14.12.2012 г.

Цели :

 • Приключване на приватизацията на държавни дружества, за които няма проблеми, възпрепятстващи продажбата им;
 • Осигуряване на парични постъпления в държавния бюджет;
 • Провеждане на активен маркетинг с цел привличане на инвеститорски интерес;
 • Постигане на икономически ефективна приватизация;
 • Осъществяване на ефективен, навременен и ефикасен контрол на задължения, залегнали в приватизационни договори;
 • Повишаване ефективността и ефикасността на дейността по правно осигуряване на следприватизационния контрол и процесуалната защита на АПСК в хода на исково и изпълнително производство.

 Постигане на целите при спазване на следните принципи:

 • Поддържане на правила и механизми за постигане на яснота и прозрачност при провеждане на процедурите;
 •  Осигуряване на равнопоставеност на инвеститорите;
 • Ефективност, ефикасност и икономичност при усвояване на предоставените средства за осъществяване на дейностите по подготовка на приватизационния процес и контрол на изпълнението на поетите от купувачите задължения.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на плана

 • Слаб инвеститорски интерес;
 • Влияние на световната финансова и икономическа криза върху инвестиционния процес;
 • Влошаване на финансовото състояние на някои търговски дружества, подлежащи на приватизация;
 • Липса на съдействие и сътрудничество между институциите, заинтересованите лица и търговските дружества;
 • Дълги срокове по решаване на съдебни спорове;
 • Липса на активи и финансов ресурс на купувачи с просрочени задължения към АПСК по влезли в сила осъдителни решения за дължими част от цена и неустойки за неизпълнени договорни задължения;
 • Набиране и/или актуализиране на правната и финансовата информация за съответното дружество.

1. Брой  приватизационни продажби
         Прогнозата за очаквания брой сделки през 2014 г. е изготвена след отчитане на състоянието на подлежащия за приватизация ресурс, приватизационната готовност на дружествата, направените от областните управители предложения са за продажба на имоти-частна държавна собственост, по-голяма част от които не са атрактивни и като се отчете риска, произтичащ от влиянието на икономическата криза и намалената инвестиционна активност.  

АПСК предвижда да реализира 37 приватизационни продажби на:  дялове или акции – собственост на държавата в търговски дружества;  обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала; дялове или акции – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества;  обособени части от имуществото на търговски дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала  и имоти - частна държавна собственост с данъчна оценка над 10 000 лв.

Предвидени за приватизация през 2014 г. са търговски дружества, по-голяма част от които до този момент не са предлагани за продажба – някои от тях поради съществуващи правни проблеми главно със собствеността им, а други през 2013 г. са извадени от списъка Приложение № 1 към чл.3, ал.1 от ЗПСК, т. нар. “забранителен списък”.

По процедурите за продажба на имоти - частна държавна собственост се извършва поетапна подготовка за продажба на имоти, по които са постъпили конкретни предложения от областните управители и към които е проявен инвеститорски интерес. В изпълнение на чл. 4, ал. 3 от ЗПСК, Агенцията изпраща за съгласуване в Министерство на финансите и Министерство на регионалното развитие предложените за продажба имоти-частна държавна собственост. С открити процедури за приватизация са 53 бр. имоти-частна държавна собственост, като общо за 85 бр. имоти се осъществяват различни действия по подготовка за продажбата им.

През 2014 г. Агенцията ще пристъпи към подготовка и продажба на имоти-частна държавна собственост с отпаднала необходимост, които ще бъдат предложени за продажба от МВР.

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол ще продължи да използва възможностите на успешно функциониращата търговска система на “Българска фондова  борса - София” АД, гр. София за провеждане на централизирани и неприсъствени публични търгове. Ускорените процедури при провеждане на тези търгове са ефективни  методи за продажба на пакети акции/дялове от дружествата с под 50 на сто държавно участие в капитала.

Списък на по-значимите обекти, за които се очакват приватизационни продажби през 2014 г. :

ДРУЖЕСТВО

ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ

( %)

СОБСТВЕНОСТ

Приоритетни проекти

 

 

1. "БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ" АД, СОФИЯ

50,05

МФ

2. "ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР" АД, СОФИЯ

43,7

МФ

3. "МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР – ПЛОВДИВ" АД, ПЛОВДИВ

49,63

МИЕ

 

4. “ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ” АД, ВАРНА

30,00

МТИТС

5. "АУДИОВИДЕО ОРФЕЙ" ЕАД, СОФИЯ

100

МК

6. "ОВЧА КУПЕЛ" ЕООД, СОФИЯ

100

МИЕ

Други дружества, предвидени за приватизация през 2014 г.

 

 

7. “АДИС” ЕООД, СОФИЯ

100

МИЕ

8. "ВОЕННО ИЗДАТЕЛСТВО" ЕООД, СОФИЯ

100

МО

9.  НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ  "МУЗИКА" ЕООД, СОФИЯ

100

МК

10.  "НИТИ" ЕАД, КАЗАНЛЪК

100

МИЕ

11. "СОРТОВИ СЕМЕНА-ЕЛИТ" ЕАД, СОФИЯ

100

МЗХ

12. "СВОБОДНА ЗОНА - ПЛОВДИВ"  АД, ПЛОВДИВ

46,40

МФ

Приоритетни проекти при имоти – частна държавна собственост

 

 

13. Почивна база на Министерския съвет, к.к. “Св.Св. Константин и Елена” , гр. Варна

 

МС

2. Дружества с извършен следприватизационен контрол

   Осъществяване на ефективен, навременен и ефикасен контрол на задължения, залегнали в приватизационни договори, както и реализиране на своевременни действия по правно осигуряване на следприватизационния контрол и процесуалната защита в исковото и изпълнително производство са основни цели на АПСК в дейността по осъществяване на следприватизационния контрол.

АПСК планира през 2014 г. да осъществи следприватизационен контрол върху изпълнението на задълженията, приети с приватизационните договори на 70 дружества.

3. Договорени плащания от очаквани  приватизационни продажби и парични постъпления от дейността по следприватизационен контрол

Прогнозата за очакваните договорени плащания е разработена на база на предвидените за приватизация обекти през 2014 г. Договорените плащания се предвижда да бъдат в размер на 308 825 190 лева. Основната част от планираните плащания в  парични средства се очакват от реализиранe на успешни приватизационни сделки за пакети от акции/дялове от следните търговски дружества: “Параходство български морски флот” АД, гр. Варна, “Международен панаир - Пловдив” АД, гр. Пловдив, “АДИС”ЕООД, гр. София, “Овча купел”ЕООД, гр. София и “БФБ - София” АД, гр. София.

От продажби на пакети акции/дялове от капитала на търговски дружества, за които се допуска плащане с компенсаторни инструменти, се очакват и плащания в непарични платежни средства. 

Планираните парични постъпления от следприватизационен контрол  през 2014 г. са  в размер на 17 600 000 лева, в т.ч. приходи от редовни падежи,  издадени в полза на АПСК изпълнителни листа  и сключени спогодби за разсрочване на вземанията.

Общо очакваните постъпления от дейностите по приватизация и следприватизационен контрол през 2014 г. се предвижда да бъдат в размер на                326 425 190 лева.

4. Разходи за дейностите по приватизация и следприватизационен контрол

            Съгласно чл. 9 от Закона за публичните финанси (Обн., ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) разходите за приватизация и следприватизационен контрол, считано  от 01.01.2014 г. се извършват чрез бюджета на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. На 07.02.2014 г. в АПСК е постъпил утвърдения от министъра на икономиката и енергетиката бюджет на Агенцията за 2014 г. Разходите по бюджета възлизат на 4 046 400 лева, в т. ч. разходите за персонал са в размер на    2 215 200 лева. В рамките на около 45 % от бюджетните разходи или 1 831 200 лева са средствата за материално-техническо осигуряване на дейностите по приватизация и следприватизационен контрол, включително за изготвяне на правни анализи, приватизационни оценки и информационни меморандуми, за осъществяване на консултации и експертни становища от външни фирми, процесуално представителство,  разходи за държавни и съдебни такси, извършвани във връзка със съдебни дела, страна по които е АПСК, разходи по изпълнителни производства за събиране на вземанията на АПСК от частни и държавни съдебни изпълнители, разходи за командировки в страната за извършване на следприватизационен контрол. В тази сума са включени и разходи за публикуване на решения и обяви на Агенцията съгласно ЗПСК, за маркетингови дейности, в това число за публикации и реклама във всекидневници и специализирани издания.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПЛАН

ДЕЙНОСТИ

ОБЩО ПРЕЗ 2014 г.

ПРИВАТИЗАЦИЯ

СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

ОЧАКВАНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ (лева)

308 825 190

17 600 000

326 425 190

РАЗХОДИ   (лева)

 

 

1 831 200

 НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ

Подготвителна работа по приватизационните проекти

 • Набиране и/или актуализиране на правната и финансовата информация за подлежащите на приватизация обекти;
 • Изясняване размера на държавното участие в капитала на дружествата;
 • Определяне на възможностите за продажба на държавния дял в капитала на дружествата;
 • Разрешаване на проблеми, зависещи от действията на други държавни ведомства и институции;
 • Съгласуване по целесъобразност на приватизационните процедури на обектите от ресурса на АПСК с отрасловите министерства;
 • Съгласуване на приватизационните процедури за имоти частна-държавна собственост с Министерство на регионалното развитие и Министерство на финансите;
 • Възлагане на външни изпълнители изготвянето или актуализацията на анализ на правното състояние, приватизационна оценка, информационен меморандум за съответния обект.

Определяне на метод за приватизация

 • Определяне на предварителни квалификационни изисквания към участниците в съответната приватизационна процедура;
 • Методът “публично оповестен конкурс” ще се използва при продажбата на дружества, чиято приватизационна процедура се предхожда от изготвяне и одобряване на стратегия за приватизация и с оглед на особеностите на обекта на приватизация в правен и финансов аспект, на значението на предмета на дейност на съответното дружество, както и в случаите, в които освен покупната цена се поставят и други критерии за оценяване, и купувача поема следприватизационни задължения;
 • Методът “публичен търг с явно наддаване” ще се прилага при продажбата на голяма част от дружествата с повече от 50 на сто държавно участие в капитала и на техни обособени части, на имоти – частна държавна собственост, тъй като при този метод процедурата е облекчена и се гарантира по-голяма бързина;
 • Методите “централизиран публичен търг” и “неприсъствен публичен търг” ще се използват предимно при продажбата на миноритарни пакети от акции/дялове. С прилагането на този метод се постига концентрация на търсенето и предлагането, прозрачност на извършваните сделки, равнопоставеност на участниците в процеса на търговия, възможност с една процедура да се осъществи продажбата на повече пакети от акции/дялове.
 • “Публично предлагане” ще се прилага по отношение на пакети акции от емисии, които са вписани или за които предстои вписване в регистъра на публичните дружества към  Комисията за финансов надзор;
 • Приемане на отправено търгово предложение по реда на чл.149 от ЗППЦК.

Маркетинг и връзки с обществеността

 • Отразяване чрез интернет-страницата на информация за хода на приватизационните процедури, както и на кратки описания на фактическото правно и финансово състояние на съответните дружества, подготвяни за продажба;
 • Публикуване на кратки съобщения в средствата за масова информация;
 • Публикуване в пресата на определените от ЗПСК като задължителни съобщения при обявяване за приватизация на държавно участие в капитала на новообразувани дружества, както и при приемане на решение за метод за приватизация;
 • Оповестяване чрез интернет-страницата на “БФБ-София”АД на информационните меморандуми и проспектите на търгуваните дружества при провеждането на неприсъствените публични търгове и централизираните публични търгове;
 • Публикуване на рекламни съобщения за големи и приоритетни приватизационни проекти в чуждестранни издания;
 • Провеждане на интервюта, брифинги и пресконференции;
 • Участие на представители на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол във форуми и мероприятия, организирани от други институции или организации.

Контрол на приватизационните договори

 • Изготвяне на План за осъществяване на проверки на място в приватизираните дружества с цел повишаване коректността при отчитане на изпълнението, респ. неизпълнението на поетите с приватизационните договори задължения;
 • Изготвяне на уведомления до купувачите по приватизационните договори за представяне на всички отчетни документи, необходими за доказване на изпълнението на поетите с договорите задължения за 2013 г.;
 • Анализ на получените отчети от купувачите и приключване с констатации на следприватизационния контрол по изпълнение на изискуемите задълженията по приватизационните договори за 2013 г.;
 • Събиране на писмена информация от компетентните държавни институции, доказваща изпълнението/неизпълнението на задълженията от страна на купувачите по приватизационните договори - НОИ, ЦРОЗ, Централен депозитар, Агенция по вписванията, РИОСВ, НАП, ДА “ДР и ВВЗ”, ДКЕВР и др.;
 • Предложения за начисляване на неустойки и лихви за забава, както и за предявяването им по съдебен ред;
 • При постъпило искане и след извършена проверка, издаване на удостоверение по чл.22б за изплатена цена и при поискване за изпълнение на други задължения;
 • При постъпило искане и след извършена проверка , издаване на удостоверение по чл.78, ал. 2 от Закона за държавната собственост ( ДВ бр.18 от 2010г.)  за липса на задължения, произтичащи  от неизпълнение  на договор за приватизационна продажба.

Правно осигуряване на следприватизационния контрол

 • Предявяване на исковете за неизпълнение на задълженията на купувачите по приватизационните договори по съдебен ред и надлежното им обезпечаване, както и изготвяне на молби за издаване на заповеди за незабавно изпълнение за вземанията, представляващи неизплатени вноски от цената по приватизационните договори и своевременно предприемане на действия за обезпечаването им в нормативно изискуемите срокове и в съответствие с действащите вътрешни правила;
 • Своевременно вписване на законни ипотеки върху имуществото на купувачите по приватизационни договори, както и върху имущество на приватизираните дружества за дължими частни държавни вземания, представляващи начислени неустойки, лихви за забава и просрочени вноски по цена, в случаите на констатирано неизпълнение от страна на купувачите на приватизационните договори през 2013 г.;
 • Своевременно предявяване на вземанията на АПСК в производство по несъстоятелност или ликвидация на купувачите по приватизационните договори, както и по отношение на приватизирани дружества в случаите на вписано обезпечение;
 • Своевременно събиране на съдебни книжа, вписване на обезпечителни заповеди, издадени по молби от АПСК, снабдяване с изпълнителни листа в полза на АПСК и предприемане на действия за образуване на изпълнително производство;
 • Предприемане на активни действия при образуване на изпълнителните дела, както и в рамките на вече започналите изпълнителни производства чрез своевременно и точно насочване на най-ефективните принудителни способи за изпълнение;
 • Предприемане на действия за пререгистрация, съобразно Закона за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, обн. в ДВ, бр. 99 от 14.12.2012 г.