“Асеновград – Табак” АД продава "Картела"

01.2.2010 г. Агенцията за приватизация е дала съгласие на “Асеновград – Табак” АД, гр. Асеновград да извърши продажба на обект “Картела”, находящ се в гр. Асеновград, чрез публично оповестен конкурс при минимална конкурсна цена в размер на 433 200 лева без ДДС. Предмет на конкурса е обект “Картела”, представляващ незастроено дворно място по скица от 931 кв.м. и застроено дворно място по скица от 1544 кв.м., ведно с построената в него триетажна сграда (склад) със застроена площ от 521 кв.м. (по АДС 2100 кв.м. ведно с построен в него тютюнев склад с площ 670 кв.м.).Конкурсна документация може да бъде закупена в срок до 12.02.2010 г. на адрес гр. Асеновград, ул. “Ал. Стамболийски” 22.Срок за подаване на оферти – 22.02.2010 г.За допълнителна информация – тел. 0331 63187.

Агенция за приватизация

Пресслужба