АП обяви публичен търг с явно наддаване за продажбата на “Сграда за отдих”, гр. Бяла, област Варна

03.6.2008 г. Агенцията за приватизация обяви публичен търг с явно наддаване за продажбата на “Сграда за отдих”, гр.Бяла, област Варна, обособена част от “Статпринт” ЕООД, гр.София.Обособената част “Сграда за отдих”, гр. Бяла се състои от: - дворно място с площ от 864 кв.м, находящо се в гр. Бяла, Варненска област, съставляващо парцел VІІІ – 79 от кв. 8 по плана на гр. Бяла, при съседи: от две страни улици, парцел ІХ-78 и парцел VІІ-79; - масивна двуетажна къща, състояща се от 2 стаи и склад на първия етаж и 4 стаи на втория етаж, със застроена площ 84 м2 и разгъната застроена площ 168 м2. За имота има издадени: констативен нотариален акт от 30.10.2000г. и скици от 12.03.2008г. Сградата се нуждае от основен ремонт и към момента е неизползваема.Началната тръжна цена е 170 000 лева, а стъпката на наддаване – 10 000 лева. Депозитът за участие в търга е в размер на 40 000 лева.Цената на тръжната документация е 500 лева и може да се закупи от Агенция за приватизация в стая 405 до 16.06.2008г. Търгът ще се проведе в 11.00 часа на 23.06.2008г. в сградата на АП. Срокът за подаване на предложения за участие в търга е до 11.00 часа на същия ден.

Агенция за приватизация

Пресслужба