Информация свързана с днешната проверка в „София - БТ“ АД

01.4.2016 г. 16:42

Предоставяме Ви следната информация относно резултатите от извънредната проверка на място в „София - БТ“,  която Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) извърши като контролиращ орган по приватизационния договор за продажбата на 79,83% от капитала на „Булгартабак холдинг“ АД.

Днес експерти от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол извършиха извънредна проверка на място в дъщерното дружество „София - БТ“  във връзка със спазването на следприватизационните задължения по договора за продажбата на 79,83% от капитала на „Булгартабак холдинг“ АД.

На комисията бяха предоставени следните документи:

  1. Заповед от 23.03.2016г. от ръководството на дружеството за спиране на дейността, считано от 1.04.2016г.
  2. Заповед, с която се продължава обявения престой на машините и съоръженията в предприятието от 1.04. 2016г. до 31.05. 2016г., като за същия период на работниците и служителите ще се изплащат трудовите им възнаграждения в пълен размер поради вина на работодателя
  3. На комисията е представена информация за 310 броя връчени предложения за прекратяване на трудовите договори срещу обезщетение по чл.331 от КТ, като представителите на дружеството са настояли пред комисията да представят и копия от 271 броя вече приети предложения от работниците и служителите в „София - БТ“ към 1.04.2016г.

На базата на тези констатации може да се заключи, че е налице хипотезата на чл. 4.5.1 от приватизационния договор за спиране на дейността на дружеството, като този период може да продължи не по-дълго от 12 месеца и започва да тече от днес – 1.04.2016г.

Освен това комисията е констатирала, че 2 от 8 производствени линии са демонтирани и според представители на „София - БТ“ АД са монтирани на територията на „Благоевград - БТ“ АД.

 Трябва да се отбележи, че АПСК своевременно е предприела следните действия:

-         Подготвено е писмо до купувача по приватизационния договор “БТ Инвест” ГмбХ, Австрия и до приватизираното дружество „Булгартабак - Холдинг“ АД, с което ги уведомяваме, че са в полето на хипотезата на чл. 4.5.1, което може да продължи не повече от 12 месеца. Освен това, ако бъде спряна дейността в някое от другите дружества подлежат на санкция, спрямо заложените задължения в приватизационния договор.

-         Уведомени са “БТ Инвест” ГмбХ, Австрия и „Булгартабак - Холдинг“ АД, че АПСК ще продължи да извършва проверки на територията на „София - БТ“ АД, като за това ще ги уведомява в деня на проверката

-         Ръководството на „Булгартабак - Холдинг“ АД да уведоми АПСК относно намеренията си по отношение на възстановяване на дейността на „София - БТ“ АД

По отношение  на двете демонтирани производствени линии и тяхното преместване в Благоевград сме уведомили ръководството на дружеството, че следващата седмица АПСК ще извърши проверка на място в „Благоевград - БТ“ АД.

В заключение трябва да се отбележи, че още на 31.03.2016г., веднага след приключване на Общото събрание на акционерите в „Булгартабак - Холдинг“ АД, е изпратено писмо от страна на АПСК с искане за среща с новото ръководство на холдинга.

Пресслужба

АПСК