Информация за работната среща със синдикатите

23.3.2016 г. 17:12

Уважаеми колеги, по-долу Ви предоставяме информация относно действията, предприети от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) в качеството й на контролиращ орган по приватизационния договор за продажбата на 79,83% от капитала на „Булгартабак холдинг“ АД.

Още в началото на 2016г. АПСК извърши регулярна проверка на изпълнението на следприватизационните ангажименти, заложени в договора за продажба на дружеството, съгласно  плана, утвърден от Надзорния съвет на агенцията. Не са констатирани нарушения на поетите по договор задължения, в това число на тези за количествата на изкупуване на български тютюн.

Веднага след първото публично изявление от компанията от последната седмица, свързано с основния предмет на дейност на холдинга, и по-специално дъщерното дружество „София - БТ“ АД, по разпореждане на Председателя на Надзорния съвет на АПСК и със заповед на Изпълнителния директор на агенцията, беше назначена комисия, която днес (23 март 2016г.) извърши извънредна проверка на място във фабриката. Комисията е констатирала следното:

-         Работи отдел „Логистика“

-         Няма преостановяване на дейността, съгласно чл. 4.5.1 от приватизационния договор

Във връзка с горното и предвид искането на синдикалните организации от КНСБ и „Подкрепа“ днес беше проведена работна среща в АПСК, на която бяха обсъдени ангажиментите за изкупуване на минимални количества български тютюн и за поддържане на средногодишна численост на персонала  в дружеството и дъщерните му дружества, както и за поддържане разходите за труд в дружеството и дъщерните дружества.

И двете страни се съгласиха, че посочените ангажименти няма да бъдат предмет на по-нататъшни разговори, тъй като не са констатирани нарушения за срока, за който са подлежали на следприватизационен контрол, дори напротив – по отношение на задължението за запазване на средногодишния брой на работниците и служителите в дружеството е поддържан такъв дори над договорения.

Основна тема на днешния разговор бе изискването по чл. 4.5.1 от приватизационния договор, който касае задължението на купувача за срок от 10 години да запази основния предмет на дейност на дружеството и неговите дъщерни дружества, като същият текст допуска преустановяването на основната производствена и търговска дейност на Дружеството или на някое от дъщерните дружества дружества за период не по-дълъг от 12 месеца за целия десетгодишен период за всяко от посочените дружества. Не се допуска преустановяване на дейността по предходното изречение за всички дъщерни дружества.

Отново искаме да подчертаем, че днешна проверка в „София - БТ“ АД установи, че отдел „Логистика“ продължава да функционира, за останалите отдели е обявен престой до 31.03.2016г. със заповед № 1020-4100-292/15.03.2016г., като към настоящия момент всичко това ни извежда от хипотезата, допусната в текста на чл.4.5.1 от приватизационния договор.

Синдикатите представиха пред АПСК нова заповед, вследствие на взети решения  от Съвета на директорите на „Булгартабак - Холдинг“ АД от 21.03.2016г. от която е видно, че се спира дейността в „София БТ“, считано от 1.04.2016г. Беше установено, че предприемането на подобно действие не е нарушение на приватизационния договор и същото би се считало за такова ако продъжи за период по-дълъг от 12 месеца.

Представителите на профсъюзите изразиха своята позиция, че дейността и основният предмет на дружеството трябва да се запазят, както и да се защитят правата на работещите и на държавата. Те настояват за среща с мажоритарния собственик на холдинга, която да се проведе преди 31 март, на която да се обсъди настоящата ситуация и бъдещето на „Булгартабак - Холдинг“ АД.

От своя страна АПСК се ангажира да изготви незабавно писмо до мажоритарния собственик на дружеството с искане за подобна среща, както и да продължи да извършва регулярни проверки на територията на „София - БТ“, относно задълженията, включени в чл. 4.5.1

Пресслужба

АПСК