Казусът около приватизационната продажба на обособени части от „АДИС“ ЕООД

16.9.2016 г. 13:28

София, 16 септември 2016

Уважаеми колеги, във връзка с появили се вчера и днес публични коментари относно законосъобразността на продажбата на обособени части на дружества от т.нар. Забранителен списък към закона за приватизация, бихме искали да коригираме някои груби неточности.

  Неразделна част от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) е Списъкът на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях,  които не подлежат на приватизация или  т.нар. „Забранителен списък“. Видно от самото наименование, списъкът съдържа изрично посочване на обособените части, които не подлежат на приватизация, а за останалите обособени части е приложим общият ред, предвиден в ЗПСК.

(в потвърждение на казаното е и т. 11 от Забранителния списък, където Министерството на младежта и спорта освен дружества, изрично са включили и обособените части, забранени за приватизация).

  В този смисъл е и логиката на закона, която касае и „АДИС“ ЕООД - в забранителния списък няма посочена нито една негова обособена част, подобно на т.11 от Забранителния списък. Няма как правният режим за едно дружество да е един, а за друго – различен. Всички дружества и обособени части, които не са посочени в забранителния списък се приватизират по общия ред.

  Относно твърденията, появили се през последните дни, че продажбата на обособената част ще доведе до декапитализация на „АДИС“ ЕООД, следва категорично да посочим, че законът предвижда решението къде да отидат приходите от евентуалната продажба да се вземе от принципала на дружеството - министъра на външните работи и от АПСК. Така след получено становище от министъра на външните работи, двете ведомства са защитили интересите на дружеството и респективно на държавата, като са взели решение всички приходи от приватизацията на обособената част да бъдат преведени по сметка на дружеството „АДИС“ ЕООД.

  В тази връзка е необходимо да се подчертае, че финансовите приходи от продажбата на обособената част значително надвишават, както балансовата стойност на актива, така и неговата данъчна оценка. Също така, приходите от приватизацията ще спомогнат за изпълнението на инвестиционната програма на „АДИС“ ЕООД. В допълнение въпросният актив не обслужва дипломатическия корпус, което е основният мотив дружеството да бъде забранено за приватизация. Приходите от продажбата ще спомогнат „АДИС“ ЕООД да продължи да изпълнява ангажиментите си по Виенската конвенция.

  Бихме искали категорично да разсеем погрешното мнение на депутата Методи Андреев за това, че дейността на Агенцията подлежи на контрол от страна на Министерски съвет и Министерство на икономиката.

  Обръщаме внимание, че според чл. 22д от ЗПСК осъществяването на контрола върху дейността на Изпълнителния съвет на Агенцията се извърша от законодателната власт в лицето на Надзорния съвет на АПСК, чийто членове се избират и назначават от парламента.

  Основна част от задълженията на Надзорния съвет, съгласно  чл. 22д от ЗПСК са:

1. контролира дейността на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;

2. изготвя и представя пред Народното събрание 6-месечни и годишни отчети за осъществяването на процеса на приватизация и следприватизационен контрол;

3. утвърждава проекта на Устройствен правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;

4. одобрява проекта на бюджет, както и отчета за изпълнението на годишния план за работа на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;

5. одобрява приватизационните сделки, относно тяхната законосъобразност;

6. утвърждава общи правила и условия за назначаване и работната заплата на служителите на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;

7. приема тримесечните и годишните отчети на изпълнителния съвет за дейността на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;

Надзорният съвет дава указания на изпълнителния съвет по прилагането на закона и подзаконовите нормативни актове. Няма как изпълнителната власт да осъществява контрол върху законодателната власт в лицето на Надзорния съвет.

  При внасяне на конкретна сделка за одобрение от Надзорния Съвет се прилага цялата документация с всички известни документи, постъпили в Агенцията и имащи отношение към сделката. По този начин ще се процедира и със сделката по продажбата на Дипломатическия клуб „Бояна“. Членовете на НС ще имат възможност да се запознаят с цялата документация и да гласуват компетентно и информирано.

Пресслужба

АПСК