АПСК стартира 39-ти ЦПТ

06.10.2016 г. 14:12

АПСК ще предложи за продажба пакети от акции от капитала на 17 дружества на поредния 39-ти централизиран публичен търг.

Централизираният публичен търг ще се проведе на “Приватизационен пазар”, сегмент “Централизиран публичен търг” на “Българска фондова борса – София”АД /БФБ/, гр. София при условията на Правилника за дейността на БФБ и Приложение №9 – Правилата за организация и провеждане на централизирани публични търгове.

Информация за предстоящите продажби ще бъде качена на сайта на БФБ.


В рамките на търга ще се предложат за продажба 20% от капитала на  „Академика сий палас” АД, гр. София,  собственост на „Академика 2011” ЕАД, гр. София, 34.83% от “Галатекс” АД, гр. Варна; 10.02% от “Калиакра хотелс” АД, гр. Каварна; 10.00% от “Нива” АД, с. Левка, 41,29 % от капитала на “Хентш” АД, гр. София и др.

Списъкът с дружествата, от които ще се предлагат акции за продажба в рамките на 39-ти централизиран публичен търг, е публикуван на интернет-страницата на АПСК.

 

С непарични платежни средства се предлагат акции от 11 дружества, а с лева – от 6 дружества.


Началната дата на търгa е шестия работен ден, а крайната – четиринадесетия работен ден, считано от датата на обнародване на тръжното обявление в Държавен вестник.

Информационният меморандум на  "АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС" АД, гр. София /Дружеството/ ще се предоставя на заинтересовани лица, с цел запознаване с информацията в меморандума и допълнително предоставените документи към него,  в сградата на АПСК- гр. София, ул.“Врабча” № 23 от 9.00 до 17.00 часа всеки работен ден, от датата на обнародване на тръжното обявление в Държавен вестник до крайната дата за провеждане на централизирания публичен търг. В срока по предходното изречение, желаещите могат да получат екземпляр от Информационния меморандум на Дружеството, след заплащане на сума в размер 1000 лв. с ДДС,  в касата на АПСК.

 

 

 

 

 

АПСК

Пресслужба