АПСК ще предложи за продажба пакети от акции от капитала на 17 дружества на 34-ия централизиран публичен търг, който ще се проведе на Българска фондова борса

14.1.2015 г. 16:21

В рамките на търга Агенцията  ще предложи за продажба 98.63% от капитала на “ВМТ Орбита” АД, гр. София  19,45% от “Свободна безмитна зона-Бургас” АД, гр. Бургас и пакет акции от капитала на дружествата: “Петрол” АД, гр. София; “Черноморско злато” АД, гр. Поморие; “Калиакра хотелс” АД, гр. Каварна; “Струматекс” АД, гр. Благоевград; “Хевея - ким” АД, гр. Мадан и др.

Пакети от 10 дружества се предлагат срещу непарични платежни средства, а 6 срещу лева и 1 със смесено плащане – в непарични платежни средства и в лева. Повече информация ще бъде качена на сайта на БФБ.

 Дружествата ще се продават на сегмент “Централизиран публичен търг” на “Приватизационен пазар” на “Българска фондова борса София” АД.

Списък с дружествата, които ще бъдат предложени в рамките на 34-ия централизиран публичен търг, е публикуван на Интернет-страницата на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол.

Информационните меморандуми на “ВМТ Орбита” АД, гр. София и “Свободна безмитна зона - Бургас” АД, гр. Бургас да могат бъдат предоставени за запознаване на кандидатите с информацията, съдържаща се в тях в сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, гр. София, ул.“Врабча” № 23, от 9.00 до 17.00 часа всеки работен ден, от датата на обнародване на тръжното обявление в Държавен вестник до крайната дата за провеждане на централизирания публичен търг. В срока по предходното изречение, желаещите получават екземпляр от Информационния меморандум на Дружествaтa, след заплащане на сума в размер 500 лв. в касата на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол за всеки.  

Пресслужба

АПСК