Вътрешни правила за защита на лицата подаващи сигнали за корупция

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. Настоящите вътрешни правила определят реда и начина за защита на лицата, подаващи

сигнали за корупция в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК).

Чл.2. (1) Целта на вътрешните правила е да се гарантира, че служителите, подали сигнали за

корупция срещу други служители или срещу директорите на дирекции, началниците на

отдели и сектори, членовете на Надзорния съвет и членовете на Изпълнителния съвет на

АПСК няма да бъдат административно преследвани.

(2) С настоящите правила се гарантира защитата и на други длъжностни лица, които

не са служители на АПСК за подадените от тях сигнали за корупция срещу служителите,

посочени в ал.1.

 

ІІ. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

 

Чл.3. (1) Писмените и устни сигнали за корупция се подават до Председателя на комисията

“Антикорупция”. Когато сигналът е устен, Председателят на Комисията определя мястото и

времето за изслушване на подаващия сигнала.

(2) Сигналите се разглеждат на насрочено от Председателя заседание по реда и в

сроковете, посочени в раздел Втори от Процедурните правила за работата на комисия

“Антикорупция”.

(3) Когато е подаден сигнал срещу член на Комисията, последния не участва в

разглеждането и обсъждането на конкретния случай.

(4) Членовете на Комисията преди започване на работа подписват декларация по

образец (Приложение № 1), че ще запазят в тайна фактите и обстоятелствата, станали им

известни по повод разглеждането на сигналите и жалбите, свързани с корупционни практики.

(5) Сигналите и приложените към тях материали се съхраняват от Председателя на

Комисията или от специално упълномощено от него лице в срок не по-малко от 10 (десет)

години.

Чл.4. Членовете на комисията “Антикорупция”, на които е възложено разглеждането на

сигнала, са длъжни да:

(1) не разкриват самоличността на лицето, подало сигнала.

(2) не разгласяват фактите и данните, които са им станали известни във връзка с

разглеждането на сигнала.

(3) опазват поверените им писмени документи от неразрешен достъп на трети лица.

(4) Членовете на комисията “Антикорупция” предлагат на Изпълнителния директор

на АПСК да предприеме конкретни мерки за опазване достойнството на подалия сигнала,

включително мерки, които да предотвратяват действия, чрез които му се оказва психически,

физически тормоз или се налагат административни и/или икономически санкции.

(5) Когато лице извън АПСК подава сигнал за корупция и се нуждае от защита,

Изпълнителният директор на АПСК по предложение на комисията “Антикорупция”

уведомява компетентните органи с искане за защита.

(6) Лице, което е уволнено, преследвано или по отношение на което са предприети

действия, водещи до психически или физически тормоз, заради това, че е подало сигнал за

корупция, има право на обезщетение за претърпените от него имуществени и неимуществени

вреди по съдебен ред.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Настоящите Правила се издават в изпълнение на Мярка № 21 от утвърдения от

Министъра на икономиката и енергетиката Оперативен план за мерките, залегнали в Плана -

програма за работа през 2009 г. за мерки и действия в областта на противодействието и

превенцията на корупцията.

§ 2. Разпоредбите на настоящите правила са задължителни за ръководството на АПСК и

нейната администрация.

§ 3. Неразделна част от настоящите правила е образец на декларация за конфиденциалност -

Приложение № 1

§ 4. Настоящите правила са приети от Изпълнителния съвет на АПСК с Протоколно решение

№ 997/15.07.2011 г.

 

 

Приложение №1

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

по § 3 на Заключителните разпоредби от Вътрешните

правила за защита на лицата, подаващи сигнали за корупция

в Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

Долуподписаният/ната.....................................................................................................................

(трите имена)

на длъжност: ........................................................ в отдел ...............................................................

дирекция: .........................................................................................

в качеството си на член на комисията “Антикорупция”,

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Няма да разгласявам по никакъв повод данни за лицето, подало сигнала и информацията,

станала ми известна във връзка с работата ми като член на комисията “Антикорупция” във

връзка с подадени сигнали за корупция.

Дата : ....................... Декларатор: ......................