Наредба за реда за подаване на заявления за обезщетяване чрез инвестиционни бонове от лицата по § 6, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия

 

Приета с ПМС № 198 от 22.09.1994 г., обн., ДВ, бр. 81 от 4.10.1994 г., в сила от 4.10.1994 г., изм., бр. 31 от 4.04.2003 г.

 


 Чл. 1.  С тази наредба се регламентира редът за подаване на заявления за обезщетяване чрез инвестиционни бонове от:
 1.  собствениците на земи, които са били включени в трудовокооперативни земеделски стопанства, държавни земеделски стопанства или в други образувани въз основа на тях селскостопански организации и са застроени или върху тях са проведени мероприятия, които не позволяват възстановяване на собствеността - чл. 10б, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), с изключение на лицата по чл. 18, ал. 2 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (ЗППДОбП);
 2.  собствениците на земи, одържавени по отменения чл. 12 от Закона за собствеността на гражданите и собствеността на които не може да се възстанови поради обстоятелствата, посочени в т. 1 - чл. 10б, ал. 2 ЗСПЗЗ;
 3.  собствениците, земите на които са отчуждени по отменения чл. 8 от Закона за трудовата поземлена собственост от 9 април 1946 г. и не са получили обезщетение в съответствие с чл. 14 и следващите от същия закон, чиято собственост не е възстановена по чл. 10, ал. 8 ЗСПЗЗ - чл. 10б, ал. 3 ЗСПЗЗ;
 4.  български граждани, чиито земеделски земи са послужили за погасяване на държавен дълг съгласно Спогодбата за уреждане на висящите финансови въпроси и развитие на икономическото сътрудничество между Народна република България и Кралство Гърция от 3 ноември 1964 г. (ДВ, бр. 87 от 1964 г.) - чл. 10в, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ;
 5.  лицата, получили право на парично обезщетение по глава трета от Закона за уреждане собствеността на недвижимите имоти в Южна Добруджа (обн., ДВ, бр. 157 от 1942 г.;  отм., Изв., бр. 16 от 1951 г.) - чл. 10в, ал. 1, т. 2 ЗСПЗЗ;
 6.  собствениците, размерът на чиито земеделски земи, подлежащи на възстановяване в землището на съответното населено място, е намален - за разликата между внесената и възстановената земя - чл. 15, ал. 2 ЗСПЗЗ;
 7.  собствениците на земеделски земи, предоставени на научни, научно-производствени и учебни заведения, на местата за лишаване от свобода, на семепроизводствени и племенни стопанства, на горски разсадници и на ловни стопанства, върху които държавата запазва правото си на собственост, в размери, определени от Министерството на земеделието - чл. 24, ал. 2 ЗСПЗЗ;
 8.  собствениците на земеделски земи, предоставени на Министерството на отбраната за военни цели, свързани с отбраната на страната, върху които държавата запазва правото си на собственост, в размери, определени от Министерския съвет - чл. 24, ал. 3 ЗСПЗЗ;
 9.  собствениците на земеделски земи, включени в резервати, определени по реда на Закона за защита на природата, както и в другите защитени природни територии с национално и международно природоохранно значение, включително и на земи, под и върху които се намират неотделими от тях археологически обекти и паметници на културата - чл. 24, ал. 4 ЗСПЗЗ;
 10.  бившите собственици на имоти или техните наследници по закон, за които не са налице условията за възстановяване на собствеността върху имотите по чл. 1 и 2 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти (ЗВСОНИ) - чл. 3, ал. 3 ЗВСОНИ, с изключение на лицата по чл. 18, ал. 1 ЗППДОбП.
 Чл. 2.  (1) Лицата по чл. 1, т. 1, 6, 7, 8 и 9, които са подали заявление за обезщетяване със земя пред общинската служба по земеделие и гори по реда и в сроковете, посочени в ЗСПЗЗ и в правилника за прилагането му, но не са обезщетени със земя, могат да подадат заявления пред съответната общинска служба по земеделие и гори за обезщетяване чрез инвестиционни бонове.
 (2) Лицата по ал. 1, които не са подали заявления за обезщетяване със земя пред общинската служба по земеделие и гори, подават заявления за обезщетяване чрез инвестиционни бонове пред Министерството на земеделието.
 (3) Заявленията по ал. 1 и 2 се подават до 27 октомври 1994 г., като към тях се прилага декларация, че лицето не е обезщетено със земя от държавния или общинския поземлен фонд.
 (4) Общинската служба по земеделие и гори се произнася с решение при условията и по реда на чл. 14 ЗСПЗЗ.
 Чл. 3.  Лицата по чл. 1, т. 2, 3, 4 и 5 подават заявление за обезщетяване чрез инвестиционни бонове до Министерството на земеделието в срока по чл. 2, ал. 3 от наредбата.
 Чл. 4.  (1) Лицата по чл. 1, т. 10 подават заявления за обезщетяване чрез инвестиционни бонове до кмета на общината по местонахождението на имота, собствеността върху който не е възстановена, в срока по чл. 2, ал. 3 от наредбата.
 (2) Към заявленията по ал. 1 се прилагат съответните документи за собственост, удостоверение за наследници, включително и документите по чл. 9 ЗВСОНИ.
 Чл. 5.  По заявленията за обезщетяване чрез инвестиционни бонове по чл. 3 и 4 от наредбата кметовете и министърът на земеделието се произнасят със заповеди при условията и по реда на Закона за административното производство.
 Чл. 6.  Влезлите в сила заповеди на кметовете и на министъра на земеделието и решенията на общинските служби по земеделие и гори, съответно влезлите в сила решения на съдилищата, се изпращат до Центъра за масова приватизация при Министерския съвет заедно с подадените заявления и приложените към тях документи.

 

 

 

 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 


 § 1.  Наредбата се приема на основание § 6, ал. 4 и § 16, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на ЗППДОбП и влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
 § 2.  В 10-дневен срок от влизане в сила на наредбата министърът на земеделието определя документите, които се прилагат към заявленията по чл. 1, т. 2, 3, 4 и 5.
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70
     на Министерския съвет от 26 март 2003 г.
     за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
     собствеността и ползването на земеделските земи
     (ДВ, бр. 31 от 2003 г.)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Допълнителна разпоредба
 § 47.  (1) В чл. 18д, ал. 1, изречение второ, в чл. 19, ал. 13, изречение второ и в чл. 25, ал. 5, изречение второ думата "комисията" се заменя с "общинската служба по земеделие и гори".
 (2) Навсякъде в правилника и в другите подзаконови нормативни актове, приети от Министерския съвет, думите "поземлена комисия", "поземлената комисия", "общинските поземлени комисии", "поземлени комисии" и "поземлените комисии" се заменят съответно с "общинска служба по земеделие и гори", "общинската служба по земеделие и гори", "общински служби по земеделие гори" и "общинските служби по земеделие и гори".