Закон за независимите оценители

 

 

   Обн., ДВ, бр. 98 от 14.11.2008 г., в сила от 15.12.2008 г., изм., бр. 49 от 29.06.2010 г., доп., бр. 62 от 10.08.2010 г., изм. и доп., бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г.

 

   Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

   Чл. 1. Този закон урежда:

 

 1. правния статут на независимите оценители;

 

 2. условията и реда за придобиване на правоспособност;

 

 3. регистъра на независимите оценители;

 

 4. условията и реда за упражняване на професията оценител;

 

 5. устройството, организацията и дейността на Камарата на независимите оценители;

 

 6. отговорността на независимите оценители за нарушаване на професионалните задължения и професионалната етика.

 

   Чл. 2. Законът цели да създаде условия за:

 

 1. идентифициране и прозрачност на дейността на независимите оценители;

 

 2. повишаване отговорността на независимите оценители за качеството на извършваните оценки;

 

 3. защита на интересите на потребителите на услуги от независимите оценители.

 

   Чл. 3. (1) Професията независим оценител е саморегулираща се в определените от закона рамки.

 

 (2) Професията независим оценител е регулирана професия по смисъла на Закона за признаване на професионални квалификации.

 

   Чл. 4. Регистрираните независими оценители при извършване на оценки спазват Кодекса за професионална етика на независимите оценители и следните принципи:

 

 1. независимост - необвързаност на регистрирания оценител, включително чрез неговите съдружници/акционери и персонал, с възложителя на оценката, с неговите ръководители или свързани с тях лица;

 

 2. обективност, безпристрастност и недопускане на предубеждение и конфликт на интереси при извършване на оценката;

 

 3. професионална компетентност - притежаване и поддържане на професионални познания за действащото законодателство и за стандартите и методите, необходими за извършване на оценки;

 

 4. конфиденциалност - запазване в тайна на информацията за дейността на възложителя, получена в резултат на извършената оценка;

 

 5. професионално поведение - в своята професионална работа оценителят действа по начин, който е в съответствие с доброто име на тази професия, и се въздържа от действия, които биха довели до уронване на престижа й;

 

 6. почтеност - оценителят е честен и обективен при извършване на оценката;

 

 7. отговорност - оценителят е лично отговорен за извършената оценка; дружеството на независимия оценител носи отговорност за извършената от негово име оценка.

 

   Глава втора

ПРАВЕН СТАТУТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ. ПРИДОБИВАНЕ НА

ПРАВОСПОСОБНОСТ. ВИДОВЕ ПРАВОСПОСОБНОСТ. РЕГИСТЪР НА НЕЗАВИСИМИТЕ

ОЦЕНИТЕЛИ

 

   Чл. 5. Независимият оценител е лице, което въз основа на регистрация в регистъра на независимите оценители има право да изготвя и подписва доклад за оценка на обекти, подлежащи на оценяване, като прилага необходимите стандарти.

 

   Чл. 6. (1) Независимият оценител може да получи правоспособност за извършване на следните видове оценки на:

 

 1. недвижими имоти;

 

 2. недвижими културни ценности;

 

 3. машини и съоръжения;

 

 4. права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения;

 

 5. търговски предприятия и вземания;

 

 6. финансови активи и финансови институции;

 

 7. други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности;

 

 8. (нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) земеделски земи и трайни насаждения;

 

 9. (нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) поземлени имоти в горски територии.

 

 (2) Предмет на оценка са само обектите, оценяеми в пари.

 

 (3) Оценката на обект представлява становище на независимия оценител относно стойността на обекта за конкретна цел в определен момент от време и в условията на конкретен пазар, изготвено под формата на доклад в писмена форма, подписан и подпечатан. Становището на независимия оценител не е задължително за възложителя.

 

 (4) За всеки вид оценка се полага изпит за получаване на правоспособност за извършването й. Независим оценител може да извършва повече от един вид оценка, ако успешно е издържал изпита за съответната правоспособност.

 

   Чл. 7. Правоспособност на независим оценител се придобива след:

 

 1. успешно полагане на изпит пред Камарата на независимите оценители по процедура, приета от общото събрание на камарата;

 

 2. писмено деклариране от лицето, че ще спазва Кодекса за професионална етика на независимите оценители и ще прилага утвърдените от общото събрание на Камарата на независимите оценители стандарти за оценяване;

 

 3. вписване в регистър към Камарата на независимите оценители и получаване на сертификат за правоспособност на независим оценител.

 

   Чл. 8. (1) За участие в изпита за придобиване на правоспособност на независим оценител лицето трябва да отговаря на следните условия:

 

 1. да притежава диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", издадена от акредитирано висше училище;

 

 2. (нова - ДВ, бр. 19 от 2011 г. , в сила от 9.04.2011 г.) да притежава диплома за висше лесовъдско образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", издадена от акредитирано висше училище - за извършване на оценки на горски територии;

 

 3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 19 от 2011 г. , в сила от 9.04.2011 г.) да не е осъждано за престъпление от общ характер по глава пета и по раздел I на глава шеста от Особената част на Наказателния кодекс;

 

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 19 от 2011 г. , в сила от 9.04.2011 г.) да не му е отнета правоспособността като независим оценител или да е изтекъл срокът, за който е била отнета.

 

 (2) За участие в изпита по ал. 1 лицето подава заявление до Камарата на независимите оценители, в което посочва вида оценки, за извършването на които иска да придобие правоспособност, заедно със следните документи:

 

 1. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г. , в сила от 9.04.2011 г.) копие на дипломата за висше образование;

 

 2. свидетелство за съдимост;

 

 3. декларация, че не му е отнета правоспособността като независим оценител или че е изтекъл срокът, за който е била отнета;

 

 4. декларация, че ще спазва Кодекса за професионална етика на независимите оценители и ще прилага утвърдените от общото събрание на Камарата на независимите оценители стандарти за оценяване;

 

 5. документ за платена такса.

 

 (3) При установяване на непълноти и/или неточности в подадените документи заявителят се уведомява писмено в 7-дневен срок. Заявителят е длъжен да отстрани допуснатите непълноти и/или неточности в 14-дневен срок след получаване на уведомлението. В случай че непълнотите и/или неточностите не са отстранени в посочения срок, заявителят не се допуска до изпита.

 

 (4) В 14-дневен срок след провеждане на изпита управителният съвет на Камарата на независимите оценители се произнася с решение за регистриране на лицето, успешно положило изпита. Камарата на независимите оценители вписва лицето в регистъра на независимите оценители и му издава сертификат за правоспособност на независим оценител, в който се отбелязват видът правоспособност и поредният номер на вписване в регистъра.

 

 (5) За полагане на изпит и за издаване на сертификат по ал. 4 лицето заплаща такса по тарифа, приета от Министерския съвет по предложение на Камарата на независимите оценители.

 

 (6) За получаване на сертификата по ал. 4 лицето се уведомява в тридневен срок от издаването му.

 

   Чл. 9. Управителният съвет на Камарата на независимите оценители отказва вписване в регистъра, когато заявителят не отговаря на някое от изискванията по чл. 8, ал. 1 и/или не е издържал успешно изпита за придобиване на правоспособност на независим оценител.

 

   Чл. 10. (1) Независимият оценител е длъжен да заяви за вписване всяка промяна на обстоятелство, подлежащо на вписване в регистъра, в 14-дневен срок от настъпване на промяната, като за вписване на промяната заплаща такса по тарифата по чл. 8, ал. 5.

 

(2) Независимият оценител представя ежегодно до 30 юни в Камарата на независимите оценители годишен отчет за извършената дейност за изтеклата година по ред, определен от управителния съвет.

 

   Чл. 11. (1) Независимият оценител се заличава от регистъра при:

 

 1. заличаване на лицето от търговския регистър или при обявяването му в ликвидация или в несъстоятелност;

 

 2. неосъществяване на дейност като независим оценител за срок, по-дълъг от три години, с изключение на случаите, когато чуждестранно лице не извършва постоянна дейност на територията на Република България;

 

 3. неизпълнение на задължението по чл. 10, ал. 2;

 

4. установяване, че независимият оценител е престанал да отговаря на някое от изискванията на чл. 8, ал. 1 или чл. 17, ал. 1, 2 и 3;

 

5. неизпълнение на задължението по чл. 21;

 

6. изготвяне и подписване на три оценки, при извършването на които са установени нарушения по чл. 42;

 

7. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г.) неплащане на глоба по чл. 36, ал. 1, т. 2 или неплащане на разходите по чл. 44, ал. 3;

 

8. подадена молба.

 

 (2) Заличаването от регистъра се извършва с решение на управителния съвет на Камарата на независимите оценители. Със заличаването се обезсилва издаденият сертификат за придобиване на правоспособност.

 

 (3) След изтичане на една година от заличаването му независимият оценител може да подаде ново заявление за вписване в регистъра по общия ред.

 

   Чл. 12. (1) Решението на управителния съвет на Камарата на независимите оценители за отказ за вписване в регистъра и издаване на сертификат, както и заличаването от регистъра, се мотивира. Решението на управителния съвет може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред контролния съвет на Камарата на независимите оценители по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

(2) Контролният съвет разглежда жалбата по същество и се произнася с решение в 14-дневен срок от постъпването й.

 

 (3) Решението по ал. 2 на контролния съвет подлежи на съдебно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

   Чл. 13. Независимият оценител е длъжен в 7-дневен срок да уведоми писмено Камарата на независимите оценители за изгубен или унищожен сертификат за придобиване на правоспособност или печат. За издаване на дубликат се заплаща такса по тарифата по чл. 8, ал. 5.

 

   Чл. 14. За вписване, заличаване или промяна на вписани в регистъра обстоятелства, за изгубен, унищожен или обезсилен сертификат за придобиване на правоспособност или печат, както и за налагане на дисциплинарна отговорност Камарата на независимите оценители публикува съобщение в информационния си бюлетин.

 

   Чл. 15. (1) Камарата на независимите оценители води публичен регистър на независимите оценители, в който се вписват следните данни за лицата:

 

 1. идентификационни данни за независимия оценител:

 

 а) за физическите лица - трите имена, адрес и телефон;

 

 б) за юридическите лица - седалище и адрес на управление, телефон и списък на независимите оценители към него;

 

 2. образование, допълнителни квалификации, професия и стаж на независимия оценител;

 

 3. вид правоспособност;

 

 4. промени в обстоятелствата по т. 1 - 3;

 

 5. отнемане на правоспособност на независимия оценител и срокът, за който е отнета.

 

 (2) За вписаните юридически лица данните по ал. 1, т. 2 и 3 се отнасят за физическите лица - независими оценители, които работят за него, и за поне един от управителите или член на управителния орган на дружеството.

 

 (3) Регистърът по ал. 1 се поддържа в електронен вид и се публикува на интернет страницата на Камарата на независимите оценители.

 

 (4) С вписването в регистъра независимите оценители придобиват право на членство в Камарата на независимите оценители.

 

   Глава трета

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ

 

   Чл. 16. (1) Право да упражняват професията на независим оценител имат само лица, които са вписани в регистъра на независимите оценители и са получили сертификат за правоспособност на независим оценител.

 

 (2) Вписаните в регистъра на независимите оценители лица получават личен печат по образец, утвърден от Камарата на независимите оценители, с който подпечатват изготвените от тях оценки.

 

 (3) Признаването на професионална квалификация за упражняване на професията независим оценител в Република България, придобита в други държави - членки на Европейския съюз, и в трети държави, се извършва при условията и по реда на Закона за признаване на професионални квалификации.

 

   Чл. 17. (1) Професията на независим оценител се упражнява въз основа на договор между възложителя и независимия оценител - пряко като физическо лице или чрез дружество на независим оценител, с посочване на независимия оценител, отговорен за извършване на оценката.

 

 (2) Един независим оценител може да участва само в едно дружество на независим оценител.

 

 (3) За упражняване на дейност като дружество на независим оценител може да кандидатства лице:

 

 1. което е регистрирано по Търговския закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с основен предмет на дейност извършване на оценки;

 

 2. в което поне един от управителите или член на управителния орган на дружеството е правоспособен независим оценител;

 

 3. което е представило списък с независимите оценители, които работят към него.

 

 (4) Дружеството подава до Камарата на независимите оценители заявление за регистрация, към което прилага:

 

 1. документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 3;

 

 2. свидетелство за съдимост на управителите или членовете на управителния орган;

 

 3. декларация на управителите или членовете на управителния орган, че дружеството ще спазва Кодекса за професионална етика на независимите оценители и ще прилага утвърдените от общото събрание на Камарата на независимите оценители стандарти за оценяване;

 

 4. декларации на независимите оценители по представения списък, че са съгласни да извършват дейността чрез дружеството;

 

 5. декларация от представляващия дружеството по регистрация, че не му е отнета правоспособността като независим оценител или че е изтекъл срокът, за който е била отнета;

 

 6. декларация, че не е обявено в несъстоятелност и не е в ликвидация.

 

 (5) При установяване на непълноти и/или неточности в подадените документи заявителят се уведомява писмено в 7-дневен срок. Заявителят е длъжен да отстрани допуснатите непълноти и/или неточности в 14-дневен срок след получаване на уведомлението. В случай че непълнотите и/или неточностите не са отстранени в посочения срок, документите не се разглеждат.

 

 (6) Управителният съвет на Камарата на независимите оценители се произнася по заявлението по ал. 4 с мотивирано решение в 14-дневен срок от датата на подаването му. Решението се съобщава писмено на заявителя и влиза в сила от датата на приемането му. Заявителят заплаща такса за издаване на сертификат на независим оценител по тарифата по чл. 8, ал. 5.

 

(7) При отказ за регистрация решението по ал. 6 може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред контролния съвет на Камарата на независимите оценители по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Контролният съвет се произнася по жалбата в 14-дневен срок от постъпването й.

 

 (8) Решението на контролния съвет подлежи на съдебно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

(9) Управителният съвет на Камарата на независимите оценители отказва вписване в регистъра, когато заявителят не отговаря на някое от изискванията на ал. 3 и 4.

 

   Чл. 18. Независимият оценител е длъжен да:

 

 1. спазва принципите по чл. 4;

 

2. поддържа професионалната си компетентност;

 

 3. изпълни задълженията си по договора за извършване на оценка, освен ако са налице обективни обстоятелства, които го възпрепятстват, като прилага утвърдените стандарти;

 

 4. отчита дейността си пред Камарата на независимите оценители по утвърден от нея ред;

 

 5. участва в дейността на Камарата на независимите оценители и нейните органи, както и да спазва устава на камарата, когато е неин член;

 

 6. спазва Кодекса за професионална етика на независимите оценители;

 

 7. се застрахова за рисковете от своята професионална дейност;

 

 8. заплаща членски внос на Камарата на независимите оценители, когато е неин член;

 

 9. съдейства на органите на Камарата на независимите оценители.

 

   Чл. 19. (1) Независимият оценител носи имуществена отговорност за вреди, които е причинил на възложителя, ако те са пряка и непосредствена последица от негови виновни действия.

 

 (2) Отговорността по ал. 1 се осъществява съгласно Закона за задълженията и договорите по общия исков ред.

 

   Чл. 20. При изпълнение на задълженията си по договора за оценка независимият оценител има право да изисква пълно съдействие и информация от възложителя на оценката.

 

   Чл. 21. (1) Независимият оценител не може да извършва и подписва оценка, когато:

 

 1. е свързано лице с възложителя по смисъла на § 1, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

 

2. е свързано лице със собственика или ползвателя на обекта на оценка по смисъла на § 1, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

 

3. той или свързано с него лице по смисъла на § 1, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс има имуществен или друг интерес, свързан с обекта на оценката;

 

 4. към момента на извършване на оценката има задължения към собственика или ползвателя на обекта на оценка или към възложителя на оценката.

 

 (2) Изискванията по ал. 1 се прилагат и за всички членове и служители на дружество на независим оценител.

 

 (3) Към доклада на оценителя за извършената от него оценка се прилага декларация за изпълнение на изискванията по ал. 1.

 

   Глава четвърта

УСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ НА КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ

 

   Чл. 22. (1) Камарата на независимите оценители, наричана по-нататък "камарата", е професионална организация на независимите оценители и е юридическо лице на самостоятелна издръжка със седалище София.

 

 (2) Камарата осигурява и регулира упражняването на професията на независим оценител в интерес на обществото. Камарата е орган по признаване на професионална квалификация за професията независим оценител по смисъла на чл. 4, т. 5 от Закона за признаване на професионални квалификации.

 

(3) Камарата организира и ръководи дейността на независимите оценители, като:

 

 1. организира и провежда изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност и издава сертификат на независим оценител;

 

 2. регистрира независимите оценители, които получават правоспособност по реда, предвиден в закона;

 

 3. поддържа публичен регистър на независимите оценители;

 

 4. организира курсове за поддържане и повишаване квалификацията на своите членове;

 

 5. утвърждава стандарти за оценяване и образец на печат;

 

 6. издава наръчници и други помагала и печатни издания, чрез които осъществява методологично ръководство на дейността на независимите оценители;

 

 7. разработва правила и указания за унифициране на документите, които се изготвят при извършване на оценката;

 

 8. разработва и утвърждава система за контрол и отчитане на резултатите от дейността на независимите оценители;

 

 9. контролира спазването на закона и на Кодекса за професионална етика на независимите оценители;

 

 10. съдейства за разрешаване на спорове между независимите оценители, както и между тях и трети лица;

 

 11. представлява независимите оценители пред обществеността, държавните органи и международните организации;

 

 12. извършва и други дейности, предвидени в устава й.

 

 (4) Документите, стандартите и указания на камарата се публикуват на интернет страницата й.

 

   Чл. 23. (1) Органи на камарата са общото събрание, управителният съвет, контролният съвет и комисията по професионална етика.

 

 (2) Камарата се представлява от председателя на управителния съвет.

 

 (3) В периода на мандата си членовете на управителния съвет, контролния съвет и комисията по професионална етика са длъжни да спазват изискванията на чл. 19, ал. 4 от Закона за конфликт на интереси.

 

(4) Не се допуска членство в повече от един орган по ал. 3 и за повече от два последователни мандата.

 

   Чл. 24. (1) Общото събрание на камарата е редовно или извънредно.

 

 (2) Редовно общо събрание се свиква ежегодно.

 

 (3) Извънредно общо събрание може да се свика по решение на управителния съвет или по искане на най-малко една десета от членовете на камарата.

 

   Чл. 25. (1) Право да участват в общото събрание имат всички членове на камарата.

 

 (2) Редът за свикване и правилата за работа и за вземане на решения от общото събрание се определят с устава.

 

   Чл. 26. (1) Общото събрание се провежда, ако на него присъстват повече от половината членове. При липса на кворум общото събрание се отлага с един час, след което се провежда и се смята за редовно независимо от броя на присъстващите членове.

 

 (2) Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

 

   Чл. 27. (1) Общото събрание на камарата:

 

 1. приема, изменя и допълва устава й;

 

 2. приема, изменя и допълва Кодекса за професионална етика на независимите оценители;

 

 3. избира и освобождава председателите и членовете на управителния съвет, на контролния съвет и на комисията по професионална етика;

 

 4. приема отчетите на управителния съвет, на контролния съвет и на комисията по професионална етика;

 

 5. утвърждава стандартите за извършване на оценки, процедурите за провеждане на изпит за придобиване на правоспособност и образец на печат;

 

 6. разглежда сигнали срещу решенията на комисията по професионална етика;

 

 7. определя размера на членския внос;

 

 8. приема бюджета на камарата.

 

 (2) Решенията на общото събрание по ал. 1, т. 1 и 2 се вземат с квалифицирано мнозинство две трети от гласовете на присъстващите членове.

 

 (3) Решенията по ал. 1, т. 3 се вземат с тайно гласуване.

 

   Чл. 28. (1) Управителният съвет на камарата се състои от 7 членове, един от които е председател.

 

 (2) Управителният съвет се избира от общото събрание за срок 4 години.

 

 (3) Не се допуска членство в управителния съвет на свързани лица по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.

 

(4) Редът за свикване на управителния съвет и правилата му за работа и вземане на решения се определят с устава.

 

   Чл. 29. Управителният съвет:

 

 1. свиква общото събрание;

 

 2. организира дейността на камарата и управлява имуществото;

 

 3. приема нови членове;

 

 4. създава, поддържа и публикува регистъра по чл. 15;

 

5. организира провеждането на изпитите за придобиване на правоспособност като независим оценител най-малко два пъти годишно;

 

 6. утвърждава стандарти за несъвместимост на професията на независим оценител с други професии или функции;

 

 7. определя реда за представяне на годишните отчети за дейността на независимите оценители;

 

 8. налага дисциплинарни наказания по предложение на комисията за професионална етика;

 

 9. изпълнява други функции, възложени му с устава или по решение на общото събрание.

 

   Чл. 30. (1) Контролният съвет се състои от 5 членове, един от които е председател.

 

 (2) Контролният съвет се избира от общото събрание за срок 4 години.

 

 (3) За членове на контролния съвет могат да бъдат избирани независими оценители с повече от 5 години стаж като независими оценители.

 

   Чл. 31. (1) Контролният съвет:

 

 1. следи за законосъобразността на решенията на управителния съвет и за тяхното изпълнение, както и за съответствието им с устава и с решенията на общото събрание;

 

 2. разглежда жалби срещу решенията на управителния съвет;

 

 3. следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата на камарата;

 

 4. представя пред общото събрание отчет за дейността си и предлага да освободи от отговорност членовете на управителния съвет, ако приеме, че са налице условия за това;

 

 5. решава други въпроси, посочени в устава.

 

 (2) Председателят на контролния съвет може да присъства на заседанията на управителния съвет с право на съвещателен глас.

 

 (3) Редът за свикване на контролния съвет и правилата за работата му и за вземане на решения се определят с устава.

 

   Чл. 32. (1) Комисията по професионална етика се състои от 5 членове, един от които е председател, и които се избират от общото събрание за срок три години.

 

 (2) За членове на комисията по професионална етика могат да бъдат избирани независими оценители с повече от 7 години стаж като независими оценители.

 

   Чл. 33. (1) Комисията по професионална етика е орган за осъществяване на контрол върху спазването на правилата на професионалната етика и по провеждането на дисциплинарните производства по този закон.

 

 (2) Комисията по професионална етика:

 

 1. следи за спазването на Кодекса за професионална етика на независимите оценители;

 

 2. констатира нарушенията и прави предложения до управителния съвет за налагане на дисциплинарни наказания по този закон;

 

 3. разглежда сигнали на трети заинтересовани лица за нарушения, свързани със спазването на Кодекса за професионална етика на независимите оценители;

 

 4. разглежда сигнали за нарушения в изпитната процедура за придобиване на правоспособност като независим оценител и дава мотивирани предложения за провеждане на нови изпити или потвърждава редовността на проведените;

 

 5. разглежда спорове по изготвени оценки на независими оценители.

 

 (3) Председателят на комисията по професионална етика може да присъства на заседания на управителния съвет с право на съвещателен глас.

 

   Чл. 34. Финансирането на дейността на камарата се осигурява от:

 

 1. годишни вноски на членовете на камарата;

 

 2. приходи от такси за провеждане на курсове и изпити и за издаване на сертификат за правоспособност на независим оценител;

 

 3. приходи от абонамент и от издателска дейност;

 

 4. приходи от извършване на консултантски услуги;

 

 5. приходи от санкции, налагани от камарата;

 

 6. приходи от дарения;

 

 7. други приходи.

 

   Глава пета

ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ

 

   Чл. 35. За виновно неизпълнение на задълженията по закона и по Кодекса за професионална етика на независимите оценители независимите оценители носят дисциплинарна отговорност.

 

   Чл. 36. (1) Дисциплинарните наказания са:

 

 1. порицание;

 

 2. глоба от 100 до 3000 лв.;

 

 3. предупреждение за лишаване от правоспособност;

 

 4. лишаване от правоспособност за срок от 6 месеца до една година;

 

 5. заличаване на регистрацията и обезсилване на сертификата.

 

 (2) Глобата по ал. 1, т. 2 се събира в полза на камарата. След налагане на дисциплинарно наказание по ал. 1, т. 4 лицето полага контролен изпит за възстановяване на правоспособността, а при наказанието по ал. 1, т. 5 - изпит за правоспособност, и заявява вписване в регистъра по общия ред.

 

   Чл. 37. (1) Дисциплинарната отговорност се погасява с изтичането на 6 месеца от откриване на нарушението, съответно на две години от извършването му.

 

 (2) Дисциплинарното нарушение са смята за открито от момента, в който Комисията по професионална етика е узнала за нарушението. В случай че узнаването е станало по повод на подаден сигнал, комисията е длъжна в тримесечен срок да образува дисциплинарно производство.

 

   Чл. 38. (1) Дисциплинарното производство се образува по сигнал на всяко заинтересовано лице или по решение на Комисията по професионална етика.

 

 (2) Комисията по професионална етика уведомява независимия оценител, който може да даде писмени обяснения в 7-дневен срок от уведомяването.

 

 (3) Председателят на Комисията по професионална етика определя председател и двама членове на дисциплинарния състав, на които възлага разглеждането на дисциплинарното дело.

 

   Чл. 39. (1) Председателят на състава насрочва заседание и поканва за участие подателя на сигнала и независимия оценител.

 

 (2) В дисциплинарното производство се допускат всички доказателства от значение за делото.

 

   Чл. 40. (1) Дисциплинарният състав се произнася с мотивирано решение в закрито заседание в едномесечен срок от образуването на дисциплинарното производство.

 

 (2) Член на дисциплинарния състав, който не е съгласен с решението, го подписва с особено мнение.

 

 (3) Решението с преписката по дисциплинарното производство се изпраща от дисциплинарния състав на управителния съвет в тридневен срок от постановяването му.

 

 (4) Управителният съвет се произнася в двумесечен срок с решение, което се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете му и се обявява от председателя.

 

 (5) Решението по ал. 4 се съобщава на независимия оценител в тридневен срок от приемането му.

 

 (6) Решението може да се обжалва от независимия оценител по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

   Чл. 41. Дисциплинарното наказание се заличава, ако от налагането му са изтекли:

 

 1. шест месеца - за наказанието по чл. 36, ал. 1, т. 1 и 3;

 

2. една година, считано от датата на плащането или от принудителното събиране на глобата по чл. 36, ал. 1, т. 2;

 

3. две години, считано от датата на изтичане срока на наказанието по чл. 36, ал. 1, т. 4;

 

4. три години, считано от датата на налагане на наказанието по чл. 36, ал. 1, т. 5.

 

   Глава шеста

ОСПОРВАНЕ НА ОЦЕНКА

 

   Чл. 42. Изготвена от независим оценител оценка може да бъде оспорена пред Комисията по професионална етика в 14-дневен срок от датата на предаването й по предназначението, за целите на което е възложена, въз основа на:

 

 1. неспазване на стандартите за оценка, и/или

 

 2. злоупотреба с информация, и/или

 

 3. конфликт на интереси.

 

   Чл. 43. (1) Комисията се сезира с подаването на писмен сигнал, който съдържа името и адреса на подателя, както и неговия подпис.

 

 (2) Председателят на комисията определя контролен състав за разглеждане на оспорена оценка в 7-дневен срок след получаването на сигнала.

 

 (3) Контролният състав се състои от 5 членове, трима от които са независими оценители, определени по жребий, а останалите двама са членове на Комисията по професионална етика.

 

 (4) В срока по ал. 2 комисията уведомява независимия оценител, изготвил оценката, който може да даде писмени обяснения в 7-дневен срок.

 

   Чл. 44. (1) Контролният състав се произнася с мотивирано решение в двуседмичен срок от изтичането на срока по чл. 43, ал. 2. Решението заедно с мотивите по него се огласява публично.

 

 (2) В случай че при извършване на оценката са установени нарушения по чл. 42, комисията служебно образува дисциплинарно производство.

 

 (3) Разходите по оспорване на оценката са за сметка на лицето, инициирало проверката, а в случая на ал. 2 разходите се възлагат на независимия оценител.

 

   ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

   § 1. (1) Камарата се учредява по инициатива на най-малко 50 лицензирани оценители, които образуват инициативен комитет. Министърът на икономиката и енергетиката публикува на интернет страницата на министерството покана за образуване на инициативен комитет. Министърът на икономиката и енергетиката, подпомаган от инициативния комитет, организира провеждането на учредително събрание на Камарата на независимите оценители в срок до три месеца от влизането в сила на закона.

 

 (2) Министърът на икономиката и енергетиката публикува обявлението за датата и мястото на провеждането му в два национални всекидневника не по-късно от един месец преди датата на провеждане на събранието.

 

   § 2. (1) Камарата на независимите оценители се конституира на учредително събрание с участието на поне една втора от заявилите участие лицензирани оценители.

 

 (2) Право да участват в учредителното събрание имат само лица, лицензирани като оценители по реда на Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители (обн., ДВ, бр. 57 от 2002 г.; изм., бр. 115 от 2004 г. и бр. 54 от 2006 г.).

 

 (3) Лицата по ал. 2 подават заявление до инициативния комитет за участие в учредителното събрание на Камарата на независимите оценители, придружено с копие на лиценза, свидетелство за съдимост, декларация, че са регистрирани по Търговския закон и не са обявени в несъстоятелност или не са в ликвидация - за дружествата, и декларация, че ще спазват устава, Кодекса за професионална етика на независимите оценители и стандартите съгласно изискванията на закона. Заявленията се подават не по-късно от 14 работни дни преди датата на провеждане на учредителното събрание.

 

 (4) За конституиране органите на камарата придобитият стаж като оценител, лицензиран по реда на Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, се признава за професионален стаж по смисъла на този закон.

 

   § 3. Учредителното събрание приема устав на камарата и Кодекс за професионална етика на независимите оценители. Проектите на устав и на Кодекс за професионална етика се изготвят от инициативния комитет и се огласяват публично на интернет страницата на Министерството на икономиката и енергетиката най-късно 7 дни преди датата на събранието.

 

   § 4. Учредителите се вписват в регистъра към Камарата на независимите оценители при условията на § 5, ал. 1.

 

   § 5. (1) В срок една година от влизането в сила на закона лицата, получили лиценз за оценители от Агенцията за приватизация по реда на Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, се вписват в регистъра по чл. 15 по право, след подаване на заявление с приложен лиценз.

 

 (2) След изтичането на срока по ал. 1 оценки могат да се извършват само от оценители, вписани в регистъра по чл. 15.

 

   § 6. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20, 31, 39, 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г. и бр. 36 и 65 от 2008 г.) се правят следните изменения и допълнения:

 

 1. В чл. 5, ал. 2 се създава изречение второ: "Изготвянето на оценки се възлага на независими оценители съгласно Закона за независимите оценители."

 

 2. В чл. 26:

 

а) в ал. 2, изречение първо думите "оценители, определени по реда на чл. 5, ал. 2" се заменят с "независими оценители съгласно Закона за независимите оценители";

 

 б) алинея 5 се изменя така:

 

 "(5) Методите, обхватът и условията за извършване на приватизационните оценки, както и съдържанието на анализите на правното състояние се определят от Министерския съвет."

 

   § 7. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник".

 

 Законът е приет от 40-то Народно събрание на 30 октомври 2008 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

————————————————————————————————

 

 

   ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА към Закона за изменение на

 

 Закона за независимите оценители

 

 (ДВ, бр. 49 от 2010 г.)

 

 § 2. (1) В срок до 30 декември 2010 г. лицата, получили лиценз за оценители от Агенцията за приватизация по реда на Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, се вписват в регистъра по чл. 15 по право, след подаване на заявление с приложен лиценз.

 

 (2) Оценки могат да извършват само оценители, вписани в регистъра по чл. 15.

 

   ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на

 

 Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи

 

(ДВ, бр. 62 от 2010 г.)

 

 § 24. (1) Лицата, включени в одобрения от министъра на земеделието и храните и министъра на финансите списък, могат в едногодишен срок от влизането в сила на този закон да подадат заявление за вписване по право в регистъра по чл. 15 от Закона за независимите оценители. Към заявлението се прилага издаденото от министъра на земеделието и храните удостоверение.

 

 (2) След изтичането на срока по ал. 1 оценки на земеделски земи и съдебно-счетоводни експертизи по чл. 19а, ал. 8 се извършват от оценители, вписани в регистъра по чл. 15 от Закона за независимите оценители.

 

§ 25. (1) Недовършените производства пред министъра на земеделието и храните, за които към датата на влизане в сила на този закон са подадени заявления за включване в списъка по § 24, ал. 1, се довършват по досегашния ред.

 

 (2) Лицата по ал. 1 могат да се впишат в регистъра по чл. 15 от Закона за независимите оценители при условията на § 24, ал. 1 в тримесечен срок от обнародването в "Държавен вестник" на заповедта за включването им в списъка.

 

 § 26. Заварените правоотношения на служителите от общинските служби по земеделие се уреждат, както следва:

 

 1. служебните правоотношения - по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител;

 

2. трудовите правоотношения - по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.

 

§ 27. (1) Неприключилите производства по обезщетяване със земеделски земи от общинския поземлен фонд се приключват по досегашния ред.

 

 (2) Общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от следните условия:

 

 1. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

 

 2. изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

 

 3. обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена.

 

 § 28. За стопанската 2010 - 2011 г. сроковете по чл. 37в се удължават с един месец.

 

 § 29. Недовършените производства за промяна на предназначението на земите по чл. 24г, ал. 10 и чл. 37д, ал. 2 се довършват по досегашния ред.

 

 § 30. В Закона за независимите оценители (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г., изм., бр. 49 от 2010 г.) в чл. 6, ал. 1 се създават т. 8 и 9:

 

 ........................................................................

 

   ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за горите

 

(ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 9.04.2011 г.)

 

 ........................................................................

 

 § 3. (1) Не подлежат на промяна на предназначението по реда на този закон и не може да бъде извършвано строителство в поземлени имоти в горски територии, които физически и юридически лица или общини са придобили от държавата в резултат на замени, извършени до деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

 

 (2) Ограничението по ал. 1 се прилага и при промяна на собствеността на имотите, с изключение на случаите, когато съответната горска територия се придобива от държавата.

 

 (3) Ограничението по ал. 1 не се прилага, когато промяната на предназначението е за изграждане на национален обект или на общински обект от първостепенно значение, по смисъла на Закона за държавната собственост и Закона за устройство на територията, които стават публична държавна или общинска собственост.

 

 (4) В едномесечен срок от деня на обнародването на закона Министерството на земеделието и храните обнародва в "Държавен вестник" списък на имотите по ал. 1.

 

 (5) В 14-дневен срок от обнародването на списъка по ал. 4 Агенцията по геодезия, картография и кадастър, общинските служби по земеделие и Агенцията по вписванията отразяват ограниченията по ал. 1 в кадастралните карти, съответно в картите на възстановената собственост, и в имотния регистър.

 

 § 4. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на закона министърът на земеделието и храните със заповед назначава областни комисии, които изготвят списъци на поземлени имоти в горски територии, притежаващи характеристиката на гора, по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1, които към деня на влизане в сила на закона не са отразени като такива в кадастралната карта или в картата на възстановената собственост.

 

 (2) Комисиите по ал. 1 са в състав: председател - представител на областната дирекция "Земеделие", и членове: представител на съответната община, определен от кмета на общината, представител на съответната общинска служба по земеделие, представител на съответната служба по геодезия, картография и кадастър и представител на съответната регионална дирекция на горите.

 

 (3) Областната комисия извършва на място по документи и чрез цифровата ортофотокарта проверка за наличието на имоти по ал. 1 в териториалния обхват на дейност на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство и изготвя протокол за работата си, към който прилага списък на имотите. В протокола се описват размерът на имотите, видът и произходът на гората и се прилага скица на имота и таксационна характеристика.

 

 (4) Протоколът по ал. 3 се предоставя в 6-месечен срок от влизането в сила на закона на министъра на земеделието и храните за утвърждаване.

 

 (5) В 14-дневен срок от утвърждаването на протокола по ал. 4 министърът на земеделието и храните издава заповед за определяне на имотите като горска територия. Заповедта се изпраща на общинската служба по земеделие или на службата по геодезия, картография и кадастър.

 

 (6) Заповедта по ал. 5 се връчва на собствениците на имотите по ал. 1 и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

(7) След влизането в сила на заповедта по ал. 5 копие от нея се изпраща на регионалната дирекция по горите и на съответната служба по геодезия, картография и кадастър, ако за територията има одобрена кадастрална карта, или на общинската служба по земеделие за отразяване на имотите като горска територия в кадастралната карта или в картата на възстановената собственост.

 

 § 5. (1) Заявленията за изключване на площи от горския фонд, за предоставяне право на ползване и сервитути върху гори и земи от държавния горски фонд, както и тези по § 123 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на отменения Закон за горите (обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм., бр. 29 и 34 от 2006 г.), подадени до влизането в сила на този закон, се разглеждат по досегашния ред, като оценките на имотите се определят по реда на наредбата по чл. 86, ал. 2 от този закон, ако е изтекъл срокът на валидност на удостоверението за оценка, издадено по реда на Наредбата за определяне на базисни цени, цени за изключените площи, учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд (обн., ДВ, бр. 101 от 2003 г.; изм., бр. 39 от 2004 г., бр. 6 от 2005 г., бр. 1 от 2007 г., бр. 38 от 2010 г.).

 

 (2) Процедурите по чл. 15б от отменения Закон за горите, започнали до влизането в сила на този закон, се прекратяват.

 

 (3) Процедури, започнали по реда на чл. 14г, ал. 2 от отменения Закон за горите, се довършват по досегашния ред, в случай че лицето, по чието искане е станало изключването:

 

 1. е подало или в тримесечен срок от влизането в сила на този закон подаде заявление, към което са приложени всички изискуеми документи, и

 

 2. заплати дължимата цена по сделката в 6-месечен срок от влизането в сила на заповедта за продажба, замяна или учредяване на ограничено вещно право.

 

 (4) В случай че не бъдат изпълнени изискванията на ал. 3, правата на лицата, в полза на които е постановена промяна на предназначението, се погасяват.

 

 (5) В случаите по ал. 4 министърът на земеделието и храните издава заповед за отразяване на имотите като горска територия, копие от която се изпраща на регионалната дирекция по горите и в съответната служба по геодезия, картография и кадастър или в общинската служба по земеделие за нанасяне на промените в кадастралната карта или в картата на възстановената собственост, както и искане по реда на Закона за устройство на територията за изменение на съответния действащ устройствен план.

 

 (6) Когато подробни устройствени планове се разработват за поземлени имоти в горски територии, които подлежат на продажба по реда на § 123 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на отменения Закон за горите (обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм., бр. 29 и 34 от 2006 г.), нормативно определената прилежаща площ - обект на продажба, се определя на базата на пределно допустимите нормативи за плътност и интензивност на застрояване за отделните видове територии и устройствени зони.

 

 (7) Разпоредбите на чл. 73, ал. 5 и чл. 78, ал. 4, т. 2 и ал. 7 се прилагат и за производства по отменения Закон за горите по изключване и промяна предназначението на гори и земи от горския фонд за изграждане на национални обекти и общински обекти от първостепенно значение, които не са приключили към датата на влизане в сила на закона.

 

 (8) Разпоредбата на чл. 78, ал. 3, т. 2 не се прилага за приключили процедури по отменения Закон за горите.

 

(9) Когато към деня на влизане в сила на закона е дадено предварително съгласуване за изключване на площи от горския фонд или е подадено искане за предварително съгласуване, процедурата за промяна на предназначението на съответните имоти се довършва по досегашния ред.

 

 § 6. (1) Горски територии, включени в границите на урбанизирани територии - населени места и селищни образувания, определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, одобрени до 1 юни 1973 г., се смятат с променено предназначение и за тях не се извършват процедури за промяна на предназначението по реда на този закон. Промяната на функционалното предназначение и на регулационните отреждания за тези земи се извършват по реда на Закона за устройство на територията.

 

(2) За горски територии, включени в границите на урбанизирани територии - населени места и селищни образувания, определени с подробен устройствен план, със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, одобрени след 1 юни 1973 г., за които не са извършени процедури за промяна на предназначението по отменения Закон за горите, се провежда процедура за промяна на предназначението по този закон по инициатива на собствениците им.

 

 (3) В случаите по ал. 2, когато териториите се застроени, определянето на цената за промяна на предназначението се извършва на базата на данните от последния лесоустройствен проект, преди застрояването.

 

 § 7. (1) От деня на влизане в сила на закона държавните горски разсадници, създадени върху земеделски или урбанизирани територии, стават горски територии.

 

 (2) В едногодишен срок от влизането в сила на закона директорът на регионалната дирекция по горите прави искане пред съответните общински служби по земеделие, както и пред службите по геодезия, картография и кадастър за отразяване на имотите по ал. 1 като горска територия в картата на възстановената собственост, съответно в кадастралната карта.

 

 § 8. Висшите училища и научноизследователските институти и станции, чиято основна дейност е свързана с проучванията в горите и с подготовката на кадри за горите, запазват правата, които са им предоставени със закон или с акт на Министерския съвет, върху горски територии за изследователска и учебно-опитна дейност.

 

 § 9. (1) В 7-дневен срок от влизането в сила на закона министърът на земеделието и храните издава заповеди за определяне районите на дейност на държавните предприятия по приложение № 1 и техните седалища.

 

 (2) От датата на вписването в търговския регистър държавните предприятия по приложение № 1 са правоприемници на активите и пасивите, както и на архива на съответните държавни ловни стопанства по приложение № 2, т. 1 - 25 от Закона за лова и опазване на дивеча, както и на съществуващите към деня на влизане в сила на закона държавни горски стопанства.

 

 (3) От датата на вписването в търговския регистър на държавните предприятия по приложение № 1 съществуващите към деня на влизане в сила на закона държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства по ал.

 

   2 стават териториални поделения на държавното предприятие, в чийто район на дейност попадат.

 

 (4) Когато към датата на вписването в търговския регистър по ал. 3 районът на дейност на държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство попада в района на дейност на две или повече държавни предприятия по приложение № 1, съответното стопанство става териториално поделение на предприятието, в чийто район е седалището му.

 

 (5) Районите на дейност на териториалните поделения по ал. 3 и 4 обхващат районите на дейност, съответно териториалния обхват на дейност на съществуващите към деня на влизане в сила на закона държавни ловни стопанства и държавни горски стопанства.

 

 (6) От датата на вписването в търговския регистър на държавните предприятия по приложение № 1 се заличава регистрацията на съответните държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства.

 

 (7) Границите на ловностопанските райони, утвърдени със заповед на министъра на земеделието и храните до влизането в сила на закона, се запазват.

 

 (8) Сключените от държавните горски и ловни стопанства по ал. 2 и 3 към деня на влизане в сила на закона договори по чл. 9, ал. 12, чл. 36л от Закона за лова и опазване на дивеча, както и договорите за предоставяне стопанисването на дивеча на ловните сдружения запазват действието си.

 

 (9) Съществуващите към деня на обнародване на закона държавни ловни стопанства "Беглика", "Миджур", "Сеслав", "Разлог", "Тервел", "Родопи", "Преслав", "Тунджа", "Котел", "Болярка", "Ракитово" и "Алабак" стават държавни горски стопанства.

 

 (10) Сключените с директорите на държавните ловни стопанства по ал. 9 договори за управление запазват действието си, а трудовите правоотношения на работниците и служителите се уреждат по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.

 

(11) Договорите по чл. 9, ал. 12 от Закона за лова и опазване на дивеча, сключени от държавните ловни стопанства по ал. 9, както и договорите за предоставяне стопанисването на дивеча на ловните сдружения запазват действието си.

 

 § 10. До вписването в търговския регистър на държавните предприятия по приложение № 1 за събирането на постъпления и извършването на плащания се ползват досегашните банкови сметки на държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства.

 

 § 11. Държавните предприятия по приложение № 1 превеждат в бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2011 г. 50 на сто, а за 2012 г. - 25 на сто, от средствата по чл. 179, ал. 1.

 

§ 12. Директорите на съществуващите към деня на влизане в сила на закона държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства преминават на работа като директори на съответните териториални поделения на държавните предприятия по приложение № 1 и сключват договор за управление с директора на предприятието.

 

 § 13. Трудовите правоотношения на работниците и служителите в съществуващите към деня на влизане в сила на закона държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства се уреждат по реда на чл. 123 от Кодекса на труда и преминават на работа в съответните териториални поделения на държавните предприятия по приложение № 1.

 

 § 14. В определения им район на дейност учебно-опитните горски стопанства извършват дейностите и изпълняват функциите на държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства, възложени им с този закон, Закона за лова и опазване на дивеча и подзаконовите актове по прилагането им, доколкото в друг закон не е предвидено друго.

 

 § 15. В 6-месечен срок от приемане на наредбата по чл. 175 директорите на държавните предприятия и директорите на териториалните поделения утвърждават поименните щатни разписания на длъжностите в централните управления, съответно в териториалните поделения на предприятията, и привеждат трудовите възнаграждения на служителите и работниците в съответствие с новата система за заплащане на труда.

 

 ........................................................................

 

 § 33. (1) В срок една година от влизането в сила на закона лицата, притежаващи удостоверение за завършен курс за оценка на гори и земи от горския фонд, издадени от Лесотехническия университет, Института за гората при Българската академия на науките, Националното управление по горите, Държавната агенция по горите и Изпълнителната агенция по горите, се вписват по право в регистъра по чл. 15 от Закона за независимите оценители.

 

(2) Вписването по ал. 1 се извършва въз основа на заявление, към което се прилага копие от удостоверението за завършен курс за оценка на гори и земи от горския фонд.

 

 (3) След изтичането на срока по ал. 1 оценки на горски територии могат да се извършват само от оценители, вписани в регистъра по ал. 1.

 

 § 34. Регистрираните до деня на влизане в сила на закона браншови организации се пререгистрират в срок до една година съгласно изискванията му.

 

 § 35. (1) В едногодишен срок от влизането в сила на закона Изпълнителната агенция по горите пререгистрира лицата, вписани в публичните регистри по чл. 39, ал. 2 и чл. 57а, ал. 1 от отменения Закон за горите.

 

(2) Лицата, вписани в публичния регистър по чл. 39, ал. 2 от отменения Закон за горите, се вписват в регистъра по чл. 235 и им се издава удостоверение за регистрация, както следва:

 

 1. за дейността "планиране и организация на дейностите по залесяване" - на лицата, притежаващи удостоверение за регистрация за "събиране и добив на семена, производство на фиданки и други репродуктивни материали от горско-дървесни и храстови видове, създаване на горски култури и изготвяне на съпровождащите тези дейности отчетни документи" по отменения Закон за горите;

 

 2. за дейността "маркиране на насаждения, предвидени за сеч" - на лицата, притежаващи удостоверение за регистрация за "маркиране на подлежащи на сеч дървета, отглеждане на млади насаждения (без материален добив), кастрене на стоящи дървета и изготвяне на съпровождащите дейността отчетни документи" по отменения Закон за горите;

 

3. за дейността "изработване на задания за горскостопански планове и програми и за инвентаризация на горските територии" - на лицата, притежаващи удостоверение за регистрация за "изработване на задания и лесоустройствени проекти, планове и програми за гори и земи от горския фонд" по отменения Закон за горите;

 

 4. за дейността "изработване на горскостопански планове и програми и инвентаризация на горски територии" - на лицата, притежаващи удостоверение за регистрация за "изработване на задания и лесоустройствени проекти, планове и програми за гори и земи от горския фонд" по отменения Закон за горите;

 

5. за дейността "изработване на задания и проекти, планове и програми за защита срещу ерозия и порои и за биологична рекултивация на нарушени терени" - на лицата, притежаващи удостоверение за регистрация за "изработване на задания и проекти, планове и програми за борба срещу ерозията и пороите, и за биологична рекултивация на нарушени терени" по отменения Закон за горите;

 

 6. за дейността "планиране и организация на добива на дървесина" - на лицата, притежаващи удостоверение за регистрация за "организация на добив на дървесина и изработване на транспортно-технологични проекти, планове и схеми за ползвания от гори и земи от горския фонд и изготвяне на съпровождащите тази дейност документи" по отменения Закон за горите;

 

 7. за дейността "планиране и организация на добива на недървесни горски продукти" - на лицата, притежаващи удостоверение за регистрация за "организация на добив на дървесина и изработване на транспортно-технологични проекти, планове и схеми за ползвания от гори и земи от горския фонд и изготвяне на съпровождащите тази дейност документи" по отменения Закон за горите;

 

8. за дейността "изработване на проекти за горски автомобилни пътища и съоръжения към тях" - на лицата, притежаващи удостоверение за регистрация за "изработване на проекти за горски пътища и съоръжения" по отменения Закон за горите.

 

 (3) Заличава се регистрацията на лица, вписани в публичния регистър по чл. 39, ал. 2 от отменения Закон за горите, за дейностите "оценка на гори и земи от горския фонд", "управление на гори и земи от горския фонд - собственост на физически и юридически лица и на общини" и "експертизи и консултации по лесовъдски дейности".

 

 (4) Лицата, които са били вписани в регистъра по ал. 3 за дейността "оценка на гори и земи от горския фонд", могат да се впишат в публичния регистър по Закона за независимите оценители в срок до една година от влизането в сила на този закон. До вписването си лицата могат да извършват оценки на горски територии въз основа на удостоверението за завършен курс за оценка на гори и земи от горския фонд.

 

 (5) Търговци, вписани в публичния регистър по чл. 57а, ал. 1 от отменения Закон за горите, се вписват в регистъра по чл. 241 и им се издава удостоверение за регистрация, както следва:

 

 1. за дейността "стопанисване на горски територии" - на търговци, притежаващи удостоверение за регистрация за "възпроизводство на горите" по отменения Закон за горите;

 

2. за дейността "добив на дървесина" - на търговци, притежаващи удостоверение за регистрация за "ползване на дървесина от горския фонд" по отменения Закон за горите;

 

   3. за дейността "изработване на планове и програми за управление и развитие на горски територии" - на търговци, притежаващи удостоверение за регистрация за "устройство на земите и горите от горския фонд и на ловностопанските райони" по отменения Закон за горите.

 

 (6) Пререгистрацията по ал. 1 - 5 се извършва служебно, без заплащане на такси.

 

 (7) Алинея 6 не се прилага в случаите, когато едновременно с пререгистрацията правоимащият е подал заявление за вписване на промяна в обстоятелствата.

 

 (8) До пререгистрацията на лицата по реда на ал. 1 - 7 правото им да извършват дейности в горските територии се удостоверява с удостоверенията за регистрация, издадени по отменения Закон за горите.

 

 (9) Лицата, притежаващи удостоверения за завършен курс за оценка на гори и земи от горския фонд, издадени до деня на влизане в сила на закона, имат право да извършват оценка на горски територии до регистрирането им в регистъра по Закона за независимите оценители.

 

 § 36. (1) В срок до една година от влизането в сила на закона служителите в държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и учебно-опитните горски стопанства, заемащи длъжности, за които се изисква лесовъдско образование, могат да извършват дейности в горските територии, без да са вписани в публичния регистър по чл. 235.

 

(2) В срока по ал. 1 съответните служители следва да се впишат в публичния регистър по чл. 235.

 

 (3) Държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и учебно-опитните горски стопанства могат да използват притежаваните от тях контролни горски марки в срок до две години от влизането в сила на закона, като ги предоставят:

 

 1. на служителите си с лесовъдско образование, независимо дали са вписани в регистъра по чл. 235 - до изтичането на срока по ал. 1;

 

 2. на служителите си с лесовъдско образование, вписани в публичния регистър по чл. 235 - след изтичането на срока по ал. 1.

 

 § 37. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите утвърждава със заповед образци на документи по закона, ако с нормативен акт не е предвиден друг ред. Образците се публикуват на интернет страницата на Изпълнителната агенция по горите.

 

 (2) Със заповедта по ал. 1 се определят и условията и редът за предоставяне и отчитане на документите, както и документите, които могат да бъдат подавани в електронен вид.

 

 § 38. (1) Издадените въз основа на отменения Закон за горите подзаконови нормативни актове се прилагат, доколкото не противоречат на закона.

 

 (2) До приемането на областни планове за развитие на горските територии категоризирането и прекатегоризирането на горските територии се извършват при условията и по реда на наредбата по чл. 18, ал. 1.

 

(3) Подзаконовите нормативни актове, издадени от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите в изпълнение на разпоредбите на закона, се обнародват в "Държавен вестник".

 

 § 39. В едномесечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет привежда в съответствие с него устройствения правилник на Изпълнителната агенция по горите.

 

........................................................................