Правна рамка

Раздел "Правна рамка" съдържа всички законови и подзаконови нормативни актове, които се отнасят за приватизационния процес, както и вътрешните разпоредби на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Документите са групирани по вид в страниците "Закони", "Наредби" и "Правилници".  

Наредби

Наредба за търговете и конкурсите

Наредба за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7 ал.3 от ЗПСК, и за реда и органите за контрол на декларираните данни

Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство

Наредба за условията и реда за разпределяне и разходване на средствата от Фонда за покриване на разходите за приватизация към Агенцията за приватизация

Наредба за условията и реда за определяне на отговорността на държавата за нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация

Наредба за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол

Наредба за реда за подаване на заявления за обезщетяване чрез инвестиционни бонове от лицата по § 6, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия

Наредба за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна

Наредба за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции - собственост на държавата

Наредба за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители