Контакти

Изпълнителен съвет

Изпълнителен директор

Петя Стоянова Александрова

+ 359 2 9701 600

Заместник-изпълнителен директор,

Член на Изпълнителния съвет на АПСК

Петър Иванов Петров

+359 2 9701 602

Заместник-изпълнителен директор,

Член на Изпълнителния съвет на АПСК

Божидар Христов Момерин

+ 359 2 9701 605

Главен секретар

Анчо Рачев Василев

Тел: + 359 2 9701 671

Тел/Факс: + 359 2 9871 587

Директори

Директор на дирекция "Административна"

Силвия Янакиева Беличовска

+ 359 2 9701 666

Директор на дирекция "Сделки"

Антоанета Георгиева Атанасова

+ 359 2 97 01 612

Директор на дирекция "Финансова"

Ирена Ташкова Сярова

+ 359 2 9701 619

Директор на дирекция "Правна"

Гергана Кирилова Славкова

+ 359 2 9701 685

Директор на дирекция "Следприватизационен контрол"

Димитър Николаев Илиев

 + 359 2 9701 606 

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

София 1000, България
ул. "Врабча" N 23
press@priv.government.bg

Работно време на администрацията:

от понеделник до петък:

9.00 - 17.30 часа

Началници на отдели

Началник отдел "Правна подготовка на приватизационния процес"

Гергана Славчова Михайлова

+ 359 29701 697

Началник отдел "Процесуално представителство"

 

Връзки с обществеността

Венета Начева

Телефон: (+ 359 2) 9701 644 
Тел/факс: (+ 359 2) 9701 677

E-mail: press@priv.government.bg

.

Главен счетоводител

Мария Дончева Дончева

+ 359 2 9701 634

Деловодство

Румяна Георгиева Русева 

+ 359 2 9701 678

Електоронен адрес за приемане на документи:

apsk@priv.government.bg

Информация за електронното деловодство


Служител по сигурността на информацията

Веселин Марков Йорданов

+ 359 2 9701 695

"Архив"

Пенка Пенчева

+ 359 2 9701 687