Надзорен съвет

Севджан Мустафов Съдкъев

Член на Надзорния съвет на АПСК


Телефон:

Електронна поща:

 

 

Димитър Петров Бъчваров
Член на Надзорния съвет на АПСК


Телефон:

Електронна поща:
dimitur@priv.government.bg

 

 

Михаил  Владов
Член на Надзорния съвет на АПСК


Телефон:

Електронна поща:

 

 

Руси Иванов Статков
Член на Надзорния съвет на АПСК


Телефон:

Електронна поща:

 

Орлин Вилхелм Иванов
Член на Надзорния съвет на АПСК


Телефон:

Електронна поща:
orlin.ivanov@priv.government.bg

Орлин Вилхелм Иванов е роден на 29.03.1962 год. Завършва висшето си образование в СУ "Климент Охридски" гр. София, през 1988 г., сп. "Право".

От 1994г. е адвокат към Софийска адвокатска колегия.
От 2003г. е общински съветник и зам. председател на СОС.
От 2007г. е председател на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика към СОС.
От 2007г. член на съвета за управление на Столичен общински приватизационен фонд.
От 2008г. член на Централната избирателна комисия за европейски парламент.
От 2008г. член на Централната избирателна комисия за национален парламент.