Други

Пенка Събева Пенчева

Архив

Телефон:
+ 359 2 9701 687

 

Румяна Георгиева Русева

Деловодство

Телефон:
+ 359 2 9701 678

 

Веселин Марков Йорданов

Служител по сигурността на информацията

Телефон:
+ 359 2 9701 695