ЗПКОНПИ

 


РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество подадени от служителите по § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ и от лицата по чл. 6, ал. 1, т. 28 от ЗПКОНПИ

Име на служител Длъжност Декларация по чл.35, ал.1, т.1  Декларация за промяна на декларираните данни по чл. 35, ал.1, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Част І

Декларация за промяна на декларираните данни по чл. 35, ал.1, т.2

Част І

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Част ІІ

Декларация за промяна на декларираните данни по чл. 35, ал.1, т.2

Част ІІ

Анчо Рачев Василев Главен секретар     изтегли подадена в КПКОНПИ      
Веселин Марков Йорданов Служител по СИ     изтегли №15/06.06.2018 г.   изтегли  
Силвия Янакиева Беличовска Директор дирекция     №49/08.06.2018 г.   изтегли  
Мария Дончева Дончева Главен счетоводител     №47/08.06.2018 г.   изтегли  
Пламен Василев Георгиев Главен експерт     №17/06.06.2018 г.   изтегли  
Надежда Христова Ашламаджиева  Главен експерт       №46/08.06.2018 г.   изтегли  
Антоанета Георгиева Бобчева-Станулова Главен експерт     №4/06.06.2018 г.   изтегли  
Валентина Радева Стратиева Старши експерт     №30/07.06.2018 г.   изтегли  
Мария Богданова Ждерова - Цановска Старши счетоводител №50Б/08.06.2018г.   №50/08.06.2018 г.   изтегли  
Миглена Борисова Колева Старши счетоводител     №18/07.06.2018 г.   изтегли  
Румяна Георгиева Русева Главен специалист      №45/08.06.2018 г.   изтегли  
Гергана Кирилова Славкова Директор на дирекция     №5/06.06.2018 г.   изтегли  
Гергана Славчова Михайлова Началник отдел     №28/07.06.2018 г.   изтегли  
Румен Любомиров Йорданов Главен експерт     №9/06.06.2018 г.   изтегли  
Евгения Петрова Стаменова Старши експерт     №27/07.06.2018 г.   изтегли  
Теодор Руменов Соколов Старши юрисконсулт     №52/08.06.2018 г.   изтегли  
Боряна Мирославова Менцел Главен юрисконсулт     №29/07.06.2018 г.   изтегли  
Виолета Здравкова Софрониева Главен юрисконсулт     №2/06.06.2018 г.   изтегли  
Мина Етиенова Янева Старши юрисконсулт     №6/06.06.2018 г.         изтегли  
Десислава Георгиева Господинова-Христова Главен юрисконсулт     №3/06.06.2018 г.   изтегли  
Ирена Ташкова Сярова Директор  дирекция     №42/08.06.2018 г.   изтегли  
Маргарита Тодорова Байлова-Монова Държавен експерт     №43/08.06.2018 г.   изтегли  
Катя Георгиева Димирлийска Държавен експерт     №22/07.06.2018 г.   изтегли  
Иван Георгиев Стоянов Главен експерт №39Б/07.06.2018 г.   №39/07.06.2018 г.   изтегли  
Венета Начева Начева   Главен експерт     №31/07.06.2018 г.   изтегли  
Апостол Матеев Апостолов Главен експерт     №20/07.06.2018 г.   изтегли  
Стоян Николов Начев Главен експерт     №40/07.06.2018 г.   изтегли  
Тонислава Миткова Иванова Младши експерт     №34/07.06.2018 г.   изтегли  
Елена Иванова Георгиева   Главен експерт     №44/08.06.2018 г.   изтегли  
Ваня Данчева Ганова   Главен експерт     №23/07.06.2018 г.   изтегли  
Антоанета Георгиева Атанасова Директор  дирекция     №51/08.06.2018 г.   изтегли  
Евелина Константинова Евлогиева Главен специалист     №13/06.06.2018 г.   изтегли  
Маргарита Петкова Миланова  Държавен експерт     №16/06.06.2018 г.      изтегли  
Галина Савова Добрева   Държавен експерт     №35/07.06.2018 г.   изтегли  
Елена Иванова Максимова Държавен експерт     №24/07.06.2018 г.   изтегли  
Зоя Атанасова Кръстева Държавен експерт     №21/07.06.2018 г.   изтегли  
Красимира Георгиева Цицелкова Главен  експерт     №10/06.06.2018 г.   изтегли  
Владимир Стоянов Попов Главен експерт    изтегли №25/07.06.2018 г.   изтегли  
Татяна Иванова Цекова   Младши експерт     №11/06.06.2018 г.   изтегли  
Ирина Анатолиева Цекова Младши експерт      №41/07.06.2018 г.   изтегли  
Димитър Любчов Димирлийски Младши експерт      №26/07.06.2018 г.   изтегли  
Димитър Николаев Илиев Директор на дирекция     №1/06.06.2018 г.   изтегли  
Мирослава Миланова Йонкова-Павлова Държавен експерт     №12/06.06.2018 г.   изтегли  
Иванка Стоилова Илиева Държавен експерт     №8/06.06.2018 г.   изтегли  
Латинка Маринова Савова Държавен експерт     №7/06.06.2018 г.   изтегли  
Рени Петкова Станкова Държавен експерт     №14/06.06.2018 г.   изтегли  
Петя Пейчева Копанкова - Стефанова Главен експерт №32Б/07.06.2018 г.    №32/07.06.2018 г.   изтегли  
Стефани Вескова Йорданова Главен експерт №33Б/07.06.2018 г.   №33/07.06.2018 г.   изтегли  
Петя Димитрова Милкова Младши експерт      №38/07.06.2018 г.   изтегли  
Йорданка Борисова Димитрова Главен специалист      №37/07.06.2018 г.   изтегли  

Пламен Кръстев Колев

Старши експерт  №53Б/19.06.2018 г.   №53/19.06.2018 г.   изтегли  

Силвия Иванова Иванова

Главен експерт №54Б/08.08.2018 г.   №54/08.08.2018 г.   изтегли  
Аделина Йорданова Гочева Главен експерт №55Б/16.10.2018 г.   №55/16.10.2018 г.   изтегли