За агенцията

 

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) е създадена през 2010г. чрез обединението на Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол. АПСК е администрация към Министерския съвет на бюджетна издръжка. Тя организира и осъществява процеса на приватизация в случаите, предвидени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), и осъществява следприватизационен контрол по договори за приватизация, сключени от оправомощени държавни органи.

 

Една от основните задачи на агенцията е създаването и утвърждаването на условия за прозрачна и икономически ефективна приватизация при равнопоставеност на инвеститорите и тяхното системното прилагане. 

Икономическата политика на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол е насочена към приключване на процесите на приватизация и осъществяване на следприватизационния контрол. 

АПСК е единственият държавен орган, който продава държавни активи и имоти - частна държавна собственост.

 

Органи за управление на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол са Надзорен съвет и  Изпълнителен съвет. 

Надзорният съвет се състои от 7 членове, които се избират и освобождават от Народното събрание. Той контролира дейността на агенцията; одобрява приватизационните сделки, чиято стойност е над 500 хил. лв., сключени чрез публично оповестен конкурс или публичен търг, относно тяхната законосъобразност и за съответствието им с одобрените от Народното събрание стратегии; одобрява сключването на споразумения за разсрочване на поети с приватизационни договори задължения; дава указания на изпълнителния съвет по прилагането на закона и подзаконовите нормативни актове и др.

Изпълнителният съвет се състои от трима членове - изпълнителен директор и двама заместник изпълнителни директори, които се назначават и се освобождават от Министерския съвет. Той организира и ръководи дейността на агенцията в съответствие с нормативната уредба и взема решения от името на агенцията. Изпълнителният директор представлява агенцията. Той организира и ръководи дейността на изпълнителния съвет.

 

Приоритети в работата на АПСК при осъществяване на следприватизационния контрол:

 •     осъществяване на действия по предявяване и събиране на предвидените в договорите неустойки, лихви, задатъци, обезщетения, предявяване на банкови гаранции, претендиране на суми по доверителни сметки и други правни действия в случаите на констатирано неизпълнение по приватизационните договори;

•     контролиране на плащанията по приватизационни договори в случаите на разсрочено плащане на покупната цена и фактически извършва приемането на дължимите разсрочени вноски;

•     изискване на информация в случаите на постъпили сигнали за неизпълнение на приватизационните договори;

•     извършване на текущ документален контрол и контрол на място относно изпълнението на поетите с приватизационни договори задължения в приватизираните обекти;

•     даване на съгласие и одобрение от името на продавача в случаите, когато това е предвидено в приватизационните договори;

•     предприемане на действия за разваляне на приватизационните договори, по които е прехвърлена собствеността, когато са налице основанията за това;.

•     изготвяне на обобщени данни за резултатите от своята дейност;

•     взаимодействие с останалите държавни институции, с цел провеждане на единна държавна политика при осъществяване на следприватизационния контрол.