АПСК ще продава на търг имот – частна държавна собственост в Кранево, общ. Балчик

17.7.2018 г. 12:20

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол обяви публичен търг с явно наддаване за продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с площ 8 523 кв.м, намиращ се в с. Кранево, общ. Балчик

 Началната тръжна цена, на която ще стартира наддаването, е 2 600 000 лева (без вкл. ДДС). Депозитът за участие е в размер на 500 000 лева (без вкл. ДДС).

 Търгът ще се проведе на 6 август 2018г. от 14.00 часа в сградата на АПСК. Цената на тръжната документация е 500 лева и може да бъде закупена в срок до 1 август 2018г. в стая 515 на АПСК.

 Поземленият имот е с предоставени права на управление  от Министерство на финансите. Той се намира в с. Кранево на ул. „Шипка“ и попада в урбанизирана територия с начин на трайно ползване за курортен хотел или почивен дом. Продава се с построените в него две сгради – едната със застроена площ 876 кв. м., а другата 45 кв. м. Разположен е на около 800 м. от брега на морето и има изградени водопровод, канализация и ел. инсталация. 

 До участие в търга не се допускат: офшорни дружества;  лица, които имат просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност; както и лица, осъдени за банкрут. 

 Повече подробности и технически характеристики за имота можете да откриете в интернет – страницата на ведомството на адрес: http://www.priv.government.bg/

Пресслужба

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

Новини