АПСК ще продава на борсата 100% от “Русалка” ЕООД

07.12.2015 г. 10:40

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол обяви неприсъствен публичен търг (НПТ) за продажбата на 8 495 дяла, представляващи 100% от капитала на „Русалка“ ЕООД, Варна.

 Началната тръжна цена на пакета от дялове е 322 810 лв.  

Търгът ще се проведе на сегмент „Неприсъствен публичен търг“ на „Българска фондова борса“ АД.

Параметрите, при които ще се търгува дружеството могат да бъдат намерени на сайта на БФБ – София тук:

http://download.bse-sofia.bg/others/SpisakNPT20.xls и

http://download.bse-sofia.bg/NPT/

 Началната дата на провеждане на неприсъствения публичен търг е 12 декември 2015г., а крайната – 29.12.2015г.

 Информационният меморандум и проекта на договор за продажба на дялове, може да бъде разгледан в сградата на АПСК всеки работен ден, от началната до крайната дата на провеждане на търга. В този срок заинтересуваните имат възможност да закупят меморандума за сума в размер на 500 лв. /с вкл. ДДС/.

Пресслужба

АПСК

Новини