Съгласно § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за публичните предприятия, обн. ДВ бр. 79 от 8 октомври 2019 г., Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол /АПСК/ се преименува на Агенция за публичните предприятия и контрол /АППК/.


За Агенцията

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) е създадена през 2010г. чрез обединението на Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол. АПСК е администрация към Министерския съвет на бюджетна издръжка. Тя организира и осъществява процеса на приватизация в случаите, предвидени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), и осъществява следприватизационен контрол по договори за приватизация, сключени от оправомощени държавни органи.

Основните задачи на агенцията са: създаването на условия за прозрачна и икономически ефективна приватизация при равнопоставеност на инвеститорите; осигуряване приключването на приватизационния процес и осъществяването на следприватизационен контрол.

  Още за агенцията 

   Екип  

   Контакти

   Банкови сметки на АПСК

   Булстат 175888562

Комплексно административно обслужване

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в АПСК

Информация относно предоставяните административни услуги от АПСК

Приложение 1 Приложение 2

Списък на административните услуги предоставяни от АППК:

1. Предоставяне на достъп до обществена информация.

2. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3).

3. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2).

4. Издаване на удостоверения за липса на задължения, произтичащи от неизпълнение на приватизационните договори във връзка с чл. 78, ал. 2 от Закона за държавната собственост. УИ: 1369, дирекция "Контрол".

Пълният ред за предоставяне на услугата можете да откриете ТУК

Харта на клиента

АППК има сключен договор с "Български пощи" ЕАД.

СПЕШНИ ПРОЕКТИ 

  • Справка за притежаваните акции по линия на първата и втора вълна на масова приватизация можете да намерите на интернет страницата на Централен депозитар

 

 

 

За приватизацията

Как протича процедурата на приватизация на предприятие или обособена част от предприятие  в България?

1. Предприватизационна подготовка и маркетинг 


  • приватизационна оценка, правен
анализ и информационен меморандум
  • стратегия за приватизация
  • маркетинг


2. Приватизационни процедури 

  • публичен търг
  • публичен конкурс
  • борсова приватизация

 
3. Сключване на приватизационен договор
 
  • парафиране на приватизационен договор
  • одобрение от Надзорния съвет
  • подписване на приватизационен договор
  • прехвърляне на акции 

    Приватизационен процес  

АКТУАЛНО

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС В БЪЛГАРИЯ актуализация към 31.12.2018 г. 

ПРИХОДИ за периода 1993 г. - 2019 г., постъпили в АП, АСК, АПСК, АППК и ЦМП

КАРИЕРИ

Последни обявления

Вход в системата