За Агенцията

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) е създадена през 2010г. чрез обединението на Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол. АПСК е администрация към Министерския съвет на бюджетна издръжка. Тя организира и осъществява процеса на приватизация в случаите, предвидени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), и осъществява следприватизационен контрол по договори за приватизация, сключени от оправомощени държавни органи.

Основните задачи на агенцията са: създаването на условия за прозрачна и икономически ефективна приватизация при равнопоставеност на инвеститорите; осигуряване приключването на приватизационния процес и осъществяването на следприватизационен контрол.

  Още за агенцията 

   Екип  

   Контакти

   Банкови сметки на АПСК

   Булстат 175888562

Комплексно административно обслужване

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в АПСК

Информация относно предоставяните административни услуги от АПСК

Приложение 1 Приложение 2

Списък на административните услуги предоставяни от АПСК:

1. Предоставяне на достъп до обществена информация.

2. Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга.

3. Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ.

4. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3).

5. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2).

6. Предоставяне на удостоверителен документ за регистрираните в Централен депозитар компенсаторни инструменти (чл. 5, ал. 1 и ал. 3 от Закона за сделките с компесаторни инструменти). УИ: 945, дирекция "Сделки".

Пълният ред за предоставяне на услугата можете да откриете ТУК

7. Издаване на удостоверения за липса на задължения, произтичащи от неизпълнение на приватизационните договори във връзка с чл. 78, ал. 2 от Закона за държавната собственост. УИ: 1369, дирекция "Контрол".

Пълният ред за предоставяне на услугата можете да откриете ТУК

Харта на клиента

За приватизацията

Как протича процедурата на приватизация на предприятие или обособена част от предприятие  в България?

1. Предприватизационна подготовка и маркетинг 


  • приватизационна оценка, правен
анализ и информационен меморандум
  • стратегия за приватизация
  • маркетинг


2. Приватизационни процедури 

  • публичен търг
  • публичен конкурс
  • борсова приватизация

 
3. Сключване на приватизационен договор
 
  • парафиране на приватизационен договор
  • одобрение от Надзорния съвет
  • подписване на приватизационен договор
  • прехвърляне на акции 

    Приватизационен процес  

АКТУАЛНО

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС В БЪЛГАРИЯ актуализация към 31.12.2017 г. 

ПРИХОДИ за периода 1993 г. - 2017 г., постъпили в АП, АСК, АПСК и ЦМП

КАРИЕРИ

  

Последни обявления

Вход в системата